Beräkna eGFR
 
Formel: Lund-Malmö rev    
 
Kön: Man   Kvinna
 
Ålder:  år
 
S-Kreatinin:  mikromol/l
 
 
eGFR:   ml/min
 
OBS! Vid låg njurfunktion sker en viss överskattning av njurfunktionen med kreatininclearance - Gör noggrannare GFR-mätning vid värden under 30 ml/min.
 
Formel enligt Lund-Malmö reviderad. Rekommenderas av SBU.
Källa:
1. Björk J et al Clin Lab Invest. 2011 71(3):232-9.
2. Skattning av njurfunktion - En systematisk litteraturöversikt. SBU 2013.