Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 22 oktober 2020, vecka 43
Sök ICD-10 och Åtgärdskoder

Kommentera innehållet på sidan ICD-10 på Internetmedicin.se.  Tipsa en kollega om ICD-10 på Internetmedicin.se
Sök iSystematisk Alfabetisk Primärvård Åtgärder Kirurgi
Diagnos  eller 
Kod
01. Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
02. Tumörer (C00-D48)
03. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
04. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
05. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
06. Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
07. Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
08. Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
09. Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
11. Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
12. Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
13. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
15. Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
16. Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
17. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
18. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
19. Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
22. Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
20. Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
+Fotgängare skadad i transportolycka (V01-V09)
+Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V10-V19)
+Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka (V20-V29)
+Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka (V30-V39)
+Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka (V40-V49)
+Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka (V50-V59)
+Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka (V60-V69)
+Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka (V70-V79)
+Andra transportolyckor på land (V80-V89)
+Transportolyckor på vatten (V90-V94)
+Transportolyckor i luften och rymden (V95-V97)
+Andra och icke specificerade transportolyckor (V98-V99)
+Fallolyckor (W00-W19)
+Exponering för icke levande mekaniska krafter (W20-W49)
+Exponering för levande mekaniska krafter (W50-W64)
+Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse (W65-W74)
+Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse (W75-W84)
+Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen (W85-W99)
+Exponering för rök och öppen eld (X00-X09)
+Kontakt med heta föremål och heta ämnen (X10-X19)
+Kontakt med giftiga djur och växter (X20-X29)
+Exponering för naturkrafter (X30-X39)
+Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse (X40-X49)
+Överansträngning och umbäranden (X50-X57)
+Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer (X58-X59)
+Avsiktligt självdestruktiv handling (X60-X84)
+Övergrepp av annan person (X85-Y09)
+Skadehändelser med oklar avsikt (Y10-Y34)
+Polisingripande och krigshandling (Y35-Y36)
-Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt (Y40-Y59)
+Antibiotika för systemiskt bruk (Y40)
+Andra medel mot infektioner och parasiter för systemiskt bruk (Y41)
+Hormoner och deras syntetiska substitut och antagonister som ej klassificeras annorstädes (Y42)
+Läkemedel med företrädesvis systemisk verkan (Y43)
+Läkemedel som företrädesvis påverkar blodets komponenter (Y44)
+Smärtstillande och febernedsättande läkemedel samt antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel (Y45)
+Läkemedel mot epilepsi och vid parkinsonism (Y46)
+Lugnande medel, sömnmedel och läkemedel mot oro (Y47)
+Anestetika och gaser för terapeutiskt bruk (Y48)
+Psykotropa medel som ej klassificeras annorstädes (Y49)
+Medel som stimulerar centrala nervsystemet, som ej klassificeras annorstädes (Y50)
+Medel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet (Y51)
+Medel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet (Y52)
+Medel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen (Y53)
+Medel som företrädesvis påverkar vattenbalansen och mineral- och urinsyraomsättningen (Y54)
+Medel som företrädesvis påverkar den glatta muskulaturen och skelettmuskulaturen samt andningsorganen (Y55)
+Läkemedel företrädesvis använda för lokalterapi vid hud- och slemhinnesjukdomar, vid ögon-, öron-, hals- och tandsjukdomar (Y56)
+Andra och icke specificerade läkemedel och droger (Y57)
+Bakterievacciner (Y58)
-Andra och icke specificerade vacciner och biologiska substanser (Y59)
- Y59.0:Virusvacciner
- Y59.0A:Komplikation av mässlingsvaccin, enbart (M)
- Y59.0B:Komplikation av röda hund (rubeola)-vaccin, enbart (R)
- Y59.0C:Komplikation av parotit (påssjuka)-vaccin, enbart (P)
- Y59.0D:Komplikation av mässling-, parotit-, röda hund-vacciner, kombinerade (MPR)
- Y59.0E:Komplikation av poliovaccin
- Y59.0W:Komplikation av annat specificerat virusvaccin
- Y59.1:Rickettsiavacciner
- Y59.2:Protozovacciner
- Y59.3:Immunglobulin
- Y59.8:Andra specificerade vacciner och biologiska substanser
- Y59.9:Vaccin eller biologisk substans, ospecificerad
+Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård (Y60-Y69)
+Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk (Y70-Y82)
+Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället (Y83-Y84)
+Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död (Y85-Y89)
+Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes (Y90-Y98)
21. Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)


Informationen är baserad på Socialstyrelsens klassifikationer: ICD-10-SE (Systematisk förteckning), ICD-10 (alfabetisk förteckning), KSH97-P (Primärvård), KVÅ (Åtgärdskoder) och KKÅ (kirurgi).

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se