Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 15 oktober 2019, vecka 42
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Ménières sjukdom

Uppdaterad: 2018-11-02
Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/

Granskad av: Allmänläkare Helen von Sydow,  /
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet


BAKGRUND
 

Ménières sjukdom eller syndrom är en inneröresjukdom.

Sjukdomen är uppkallad efter den franske läkaren Prosper Ménière som beskrev sjukdomen redan 1861.

Det finns uppskattningsvis 35 000 människor i Sverige som lider av Ménières sjukdom och cirka 4 000 nya patienter insjuknar i sjukdomen varje år. De flesta personer som drabbas är i yngre medelåldern, kring 40 år, men även äldre personer kan insjukna.

Ménières sjukdom drabbar kvinnor och män lika och förekommer sällan hos barn.


 

ORSAKER
 

Den dominerande teorin till varför Ménières sjukdom uppstår är att vätsketrycket i innerörat är för högt. Det beror på att det finns för mycket endolymfa – antingen p g a överproduktion eller för att det är för dålig resorption av endolymfan i ductus och saccus endolymfaticus. Därvid uppstår "endolymfatisk hydrops" i innerörat. Eftersom endolymfa finns både i cochlea och i vestibularis, och då dessa organ kommunicerar med varandra, uppkommer symtom från såväl hörsel- som balansorganet.

Det finns en tydlig koppling till psykisk stress, oro, sömnbrist och trötthet. Det finns också ett samband med migrän, som dock inte är helt kartlagt. Ärftlig disposition finns beskriven.

Syfilis kan ge en Ménière-liknande bild och i analogi med detta förekommer Ménière-liknande symtom vid en annan spirochetinfektion, Borrelios.


 

SYMTOM OCH KLINSKA FYND
 

Attacker av:
 

 • Rotatorisk yrsel, illamående, kräkningar och också ofta diarréer.
 • Sensorineural hörselnedsättning, initialt karakteristisk basnedsättning.
 • Tinnitus.
 • Tryckkänsla i det drabbade örat.

Ett Ménièreanfall pågår vanligtvis i 4-5 timmar. Ibland kortare men kan även vara betydligt längre. Efterdyningarna kan pågå i över ett dygn.

När anfallet släpper, försvinner yrseln och tinnitus och hörseln normaliseras. Hörseln är alltså fluktuerande. Anfallsfrekvensen varierar stort och kan sträcka sig från enstaka anfall med några års mellanrum till flera anfall i veckan. Tillståndet kan vara svårt invalidiserande.

Allteftersom hörselcellerna utsätts för ökat tryck tar de skada och patienten får ofta tilltagande irreversibel sensorineural hörselnedsättning, till en början omfattande låga frekvenser men som så småningom drabbar samtliga frekvenser.

Ett anfall föregås ofta av aura, som ökad tinnitus, ljuddistortion, ljudöverkänslighet eller illamående som patienten slutligen kan lära sig att känna igen och då vidta olika profylaktiska åtgärder, exempelvis gå och lägga sig, ta mediciner, etc.

Ett sällsynt förekommande problem i sena stadier av sjukdomen kan vara s k "drop attacker" eller Tumarkins otolit kris. Därvid kan den drabbade plötsligt falla till marken utan föregående varning och utan medvetandeförlust. Ofta kan denne omedelbart resa sig igen och fortsätta med sin föregående sysselsättning.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Vestibularisneurit
 • Migrän
 • Godartad lägesyrsel
 • Lesio auris interna (akut innerörelesion)
 • Vestibulärt schwannom (akustikusneurinom)


FÖRSTA ÅTGÄRDER
 

 • Otoneurologiskt status för att utesluta centralt betingad yrsel.

 • I det akuta skedet försöker man minska yrseln och illamåendet med antiemetika, åksjukemedel.

 • Intravenös vätska

 • Provtagning:
  - Hb, LPK, TPK , diff , SR, CRP (Orienterande infektionsprover)
  - Borreliaserologi i blod. Vid positivitet gå vidare med LP.


UTREDNING
 

 • Audiogram, upprepade både i det akuta skedet som i lugnt skede för att kunna visa den typiska fluktuationen av hörseln.

 • Nystagmogram

 • MR

 • Elektronystagmografi (ENG) eller Videonystagmografi (VNG) görs när symtomen lugnat ner sig och patienten orkar med undersökningen. Vanligtvis föreligger normala kaloriska reaktioner i det initiala skedet av sjukdomen.


BEHANDLING
 

Information till patienten om sjukdomen.

Regimförändringar:
 

 • Motverka stress både privat och i arbetslivet.

Medicinsk behandling
 

 • Diuretika: Exempelvis bendroflumetiazid (Salures) alt hydroklortiazid/amilorid (Sparkal).
  Globalt sett är detta den dominerande terapiformen vid Menières sjukdom. Initialt ges en tabl dagligen, därefter finner patienten ofta själv vilken dos, större eller mindre, som är lämplig för att hålla patienten anfallsfri.

 • Antiemetika: Calma-tuggummi eller Scopoderm-plåster.

 • Antihistamin: T. Postafen, T. Arlevert (kombination av kalciumblockare och antihistamin)

 • Betahistin: T. Betaserc
  Ett på kontinenten populärt läkemedel som anses öka blodgenomströmningen i innerörat. Fortfarande licensbelagt i Sverige och används bara i enstaka fall.

Kirurgisk behandling
 

 • Plaströr
  Vanlig plaströrsbehandlning som vid serös mellanöreotit har visat sig vara till god hjälp för många drabbade patienter.

 • Gentamicinbehandling
  Buffrat koncentrerat Gentamicin injiceras intratympanalt (genom trumhinnan) in i mellanörat därifrån det resorberas genom runda och ovala fönstren in i innerörat. Medlet är starkt ototoxiskt och destruerar sinnescellerna. Det är mer toxiskt för vestibularis än för cochlea men risk finns även att hörselcellerna påverkas, varför denna behandlingsform sparas tills patientens hörsel redan är kraftigt nedsatt. Behandlingen kan upprepas och är populär då den är relativt enkel, effektiv och skonsam för patienten.

 • Injektion av kortison i mellanörat. Under utprovning.

 • Saccotomi
  Otologiskt ingrepp. Saccus endolymfaticus friläggs och öppnas så att dränage skapas så att endolymfa vid övertryck kan rinna ut och resorberas i vävnaderna. Ingreppet är vanligtvis hörselbevarande.
 • Labyrintdestruktion
  Ingreppet medför att det sjuka innerörat förstörs och inte längre kan sända patologiska impulser till CNS. Patienten blir döv på örat.

 • Selektiv nervavskärning
  Neurokirurgiskt ingrepp. N. Vestibularis lokaliseras proximalt om porus acusticus internus och skärs av så att sjukliga impulser från vestibularisorganet inte kan nå hjärnstammen.

Övrig behandling
 

 • Antisekretorisk faktor, AF
  Ett kroppseget protein, AF, spelar stor roll vid vätskeregleringen i kroppen. AF-halten kan ökas i kroppen antingen genom att det induceras till ökad endogen produktion genom intag av specialprocessat spannmål SPC ("mältat havre") eller genom att färdigt AF tillförs direkt (SPC-flakes, Salovum). Studier kring denna mekanism fortgår.

 • Lokal tryckbehandling
  Metoden innebär att patienten själv applicerar ett lokalt tryck 3 ggr dagligen mot Ménière-örat via en liten tryckgenerator (Meniett) som patienten kan bära med sig. Behandlingen förutsätter att patienten har ett fungerande plaströr inopererat genom trumhinnan. Meniett apparaten är relativr dyr och den finansiella lösningen för patienten, via leasing eller bidrag från Försäkringskassan, är inte enhetlig över landet.

 • Tryckkammare
  Denna behandlingsform kan häva en Ménière-attack. Metoden används i ringa omfattning eftersom den är relativt omständlig.

 • Sjukgymnastisk
  Motverkar sekundära spänningar och oro. Det är visat att sjukgymnastisk träning före en kirurgisk åtgärd mot Ménière påskyndar läkningen av yrselproblematiken.

 • Internetbaserad självhjälpsprogram
  Under utvärdering.


UPPFÖLJNING / FORTSATT OMHÄNDERTAGANDE
 

Patienten blir oftast inte helt döv på örat. Hörapparatanpassning kan vara svårt eftersom hörseln varierar.

Tinnitus blir som regel permanent men är sällan outhärdligt. Patienten vänjer sig vanligtvis att vara ensidigt hörande, men yrselattackerna finns kvar, även om något lindrigare än i början av sjukdomen.

En del patienter får så kallade droppattacker vilket innebär att man plötsligt förlorar tonus i muskulaturen och ramlar ihop utan förvarning. Vid droppattacker orsakade av Ménières sjukdom förloras aldrig medvetandet.

Hos 20-25 % blir sjukdomen bilateral.

Det är viktigt att patienten får adekvat information och stöd. Sjukdomen är i många fall kraftigt invalidiserande. Socialt kan sjukdomen innebära stora påfrestningar genom att patienterna inte vågar sig ut eller vågar planera några aktiviteter p g a osäkerhet och fruktan för kommande anfall. De ekonomiska konsekvenserna kan vara betydande pga inkomstbortfall och karensdagar.

Eftersom anfallsfrekvensen varierar stort mellan patienterna, och även för den enskilde, är det svårt att uttala sig om prognosen. Eventuellt orsakas Ménières syndrom av en rad olika sjukdomar med gemensam symtomatologi från innerörat.

Patienterna bör följas upp otoneurologiskt och audiometriskt då hörseln vid aktiv sjukdom vanligtvis blir allt sämre samt för risken att utveckla bilateral sjukdom. De behandlingsmöjligheter som står till buds bör erbjudas.

En intresseförening för Ménière patienter finns på nätet:

HRF Menièreföreningen i Stockholms län

 


Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
H81 Rubbningar i balansapparatens funktion

  ICD-10

Ménières sjukdom H81.0

 

Referenser
 

Hallpike CS, Cairns H. Observations on the pathology of Meniere's syndrome. J Laryngol Otol 1938;53:625-55. Länk

Densert B, Sass K, Arlinger S. Short term effects of induced middle ear pressure changes on the electrocochleogram in Meniere's disease. Acta Otolaryngol. 1995 Nov;115(6):732-7. Länk

Hanner P, Hanner P, Rask-Andersen H, Lange S, Jennische E, Antisecretory factor-inducing therapy improves the clinical outcome in patients with Meniere's disease. Acta Oto-Laryngol. 2010, 130. 223-227. Länk

Smith WK, Sankar V, Pfleiderer AG. A national survey amongst UK otolaryngologists regarding the treatment of Meniere's disease. J Laryngol Otol 2005; 119: 102-5. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:978