Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 31 mars 2020, vecka 14
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar

Uppdaterad: 2020-03-30
Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

Granskad av: Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se

BAKGRUND
 

Denna PM uppdateras för närvarande 2 gånger per vecka.

För allmän information om COVID-19, se COVID-19.

I december 2019 upptäcktes i centrala Kina ett nytt coronavirus som snabbt isolerades och dess nukleinsyrakod sekvenserades. Viruset kallades novel corona virus (2019-nCoV) av WHO och kallas nu SARS-CoV-2 av International Committee on Taxonomy of Viruses. Sjukdomen som det ger upphov till kallas COVID-19. WHO använder nu namnet COVID-19 virus och COVID-19-virus används därför i denna PM.

Coronavirus är RNA-virus, det vill säga att nukleinsyran som innehåller den genetiska koden (generna) är inte DNA utan RNA.

COVID-19 har en lägre dödlighet (case fatality rate) än Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) och Middle East Respiratory Syndrome (MERS) som också orsakas av coronavirus. COVID-19 sprider sig emellertid lättare och antalet dödsfall överstiger därför SARS- och MERS-epidemiernas. Viruset finns främst i små droppar som frisätts i luften när man hostar och nyser. Det har också påvisats i avföring och blod men det är okänt om det smittar de vägarna. (del Rio 2020)


 

EPIDEMIOLOGI
 

Den 2 mars uppgav ”Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att värsta möjliga scenario för Sverige är att 1-1,5 promille av befolkningen blir smittade. Beräkningen grundade sig på kinesisk statistik från Wuhan” enligt DN (Ewa Stenberg 2 mars). Senare skrev 4 professorer i matematisk statistik i SvD att ”som det är för corona i Sverige just nu, inte finns någon immunitet eller något vaccin, så kommer cirka 70 procent av oss alla att smittas om absolut inga insatser görs.” (Tom Britton, SvD 11 mars.) 70 % är 700 gånger större än 1 promille.

I Norge har myndigheterna planlagt för att 14 % av befolkningen (733 000 människor) blir sjuka, att 22 000 av dem behöver behandling på sjukhus och att 5 500 behöver intensivvård (FHI 2020).

Kort sagt: Pandemin kan i Norden bli alltifrån mildare än den årliga influensaepidemin till den värsta epidemin sedan 1900-talets stora influensaepidemier. Sars-CoV-2 bedöms vara ungefär 10 gånger dödligare än influensavirus men inte när det gäller barn.

Samtidigt pågår en influensaepidemi som av Folkhälsomyndigheten betecknas som relativt mild och i avtagande. Smittskyddsmyndigheten CDC i USA beräknar dock att USA denna säsong har haft minst 23 000 dödsfall i influensa, därav 149 barn (< 18 år; CDC FLUVIEW 2020). COVID-patienter i Kina hade ofta samtidig infektion med influensa (se SYMTOM OCH KLINISKA FYND nedan).

Studier på vuxna med COVID-19 visar att svåra fall utsöndrar virus i näsan i större mängd och längre tid än lindriga fall (Liu, Yan et al. 2020).


Gravida kvinnor

Den troligen bästa översikterna över vad vi vet om COVID 19 hos gravida är för närvarande Liang (2020) och RCOG (2020). Svenska, nationella riktlinjer för handläggning av förlossning och nyfödda finns nu (SFOG 2020).

Virusinfektioner i luftvägarna som influensa eller coronavirusinfektionerna SARS och MERS leder ofta till svårare sjukdomsbild hos gravida än icke gravida kvinnor. Data tyder hittills på att det inte gäller COVID-19 (Chen H 2020, RCOG 2020, Schwartz 2020).


Vertikal smitta

Har inte säkert påvisats men antalet undersökta fall är lågt (68 barn, se Översikt nedan). Inte heller vid SARS eller MERS har man påvisat vertikal smitta.På ett nyfött barn i London togs prov för COVID-19-virus vid några minuters ålder. Både detta prov och provet från modern var positiva. Det har inte gått att avgöra om barnet smittats vid framfödandet eller i livmodern (Murphy 2020).

Dessa data är glädjande men det krävs fler undersökta barn födda av mammor som haft COVID-19 under olika delar av graviditeten och som fött vaginalt för att vi ska kunna säga att vertikal smitta är ovanlig eller obefintlig (Chen H 2020).


Komplikationer

Mammor som haft coronavirusinfektionerna SARS eller MERS under graviditeten har haft ökad risk för att föda barn för tidigt och/eller med låg födelsevikt. Erfarenheter hittills ger emellertid hopp om att COVID-19 under graviditet oftast slutar lyckligt, i alla fall om infektionen kommer i slutet av graviditeten. Brittiska gynekologer anser att det inte finns evidens för COVID-19 hos foster och att det därför inte är sannolikt att COVID-19 hos mor ger missbildningar hos barnet (RCOG 2020).

Ett av barnen i Tabell 1 (Zhu 2020) dog. Mamman fick feber först 3 dygn efter förlossning och då ställdes diagnosen COVID-19 på henne. Barnet blev sjukt vid 8 dygns ålder, utvecklade chock, multipel organsvikt och DIC och dog nästa dag. Zhu et al. antyder att barnet hade viremi vid döden men texten är oklar.


Översikt över graviditeter i Kina där mamman drabbats av COVID-19

Litteratursökning uppdaterad 2020-03-29.

I 3 av fallen debuterade COVID först de första dagarna efter förlossningen.
 

 • Antal förlossningar: 123 (vaginala/sectio: 34/89)

 • Antal levande barn: 123 (ett tvillingpar)

 • Graviditetslängd vid födelsen: 30-41 veckor (flertalet var fullgångna)

 • Döda eller allvarligt skadade mödrar: En moder låg i ECMO när studien publicerades (Liu Y 2020).

 • Döda eller allvarligt skadade nyfödda barn: Ett barn blev dödfött (Liu Y 2020). Ett barn föddes efter 34v+5d och dog vid 9 dagars ålder i DIC och multiorgansvikt. Modern insjuknade med feber 3 dagar efter förlossningen och barnet blev dåligt vi 8 dagars ålder. I texten nämns viremi men det är oklart om det rör sig om en hypotes (troligast) eller ett faktum. (Zhu 2020)

 • Vertikal smitta: Av 68 undersökta barn topsades 19 i svalg och/eller näsa. På övriga 44 barn togs prov från t ex fostervatten, navelsträngsblod, bröstmjölk och placenta och vanligen också hals och/eller näsa. 4 nasofarynxprover var positiva för COVID-19-virus vid 2-3 dygns ålder. Dessa barn hade påverkad andning och ett pretermt barn hade multipla problem som troligen berodde mer på att det var pretermt än på COVID-19-virus. Alla barn och mödrar blev bra.

Källor: 13 studier från Kina (Chen H, Chen S, Fan, Liang, Liu D, Liu W, Liu Y, Wang, Wen, Yu, Zeng, Zhang, Zhu).


Ammande kvinnor

COVID-19-virus har inte påvisats i bröstmjölk från infekterade mammor vars bröstmjölk analyserats (se Översikt ovan). CDC rekommenderar nyförlösta kvinnor med COVID-19 att efter samråd med hälsopersonal bestämma sig för om de ska amma eller inte. Samma rekommenderas nu (sedan 17/3) också i Sverige (SFOG 2020). De ska iaktta god hygien: nys och hosta i armvecket, tvätta händerna ofta och länge och använd ansiktsmask. (CDC 2020)


Barn och ungdomar

Tidigare epidemier med coronavirus, SARS och MERS, drabbade relativt sällan barn. Det samma tycks gälla COVID-19. Endast 2% av 44 672 bekräftade fall i Kina var 0-19 år gamla och bara en enda av dem dog. Av dödsfallen i Italien och Sydkorea var inget under 30 år. (Tabell 1)

Sju nyfödda barn med COVID-19 har beskrivits i Kina. De var 0-17 dagar gamla vid diagnos. Infektionssymtomen var milda (ett av barnen var pretermt och sjukare än de andra; se ”Vertikal smitta” ovan). Det gick bra för alla barn och mammor. Författarna citerar ytterliga tre fallbeskrivningar av nyfödda med COVID-19 som publicerats på kinesiska och där sjukdomsbilden var mild.

Nu har tre studier publicerats som visar att barn ofta är friska bärare av COVID-19-virus. När man smittspårade i familjer med ett indexfall var 13% (26 av 199) av COVID-positiva personer yngre än 15 år (Liu 2020). En annan smittspårning av 1 286 kontakter till 391 fall visade att barn sällan blev sjuka men smittades i samma utsträckning som vuxna (Bi 2020).

En studie på 10 barn med COVID-19 visade, å andra sidan, att bara 1,3% av barn som varit i kontakt med COVID-patienter blivit smittade mot 3,5% av de vuxna (P=0,002). Utsöndringen av virus höll på längre i rektum än i svalget och virusmassan var större i rektum men det är inte känt om viruset hade kvar förmågan att förökas. Hos vuxna med COVID-19 är CT lungor bättre diagnostiskt än PCR (RNA-analys) men bland barnen hade bara hälften lungförändringar. (Xu 2020)

Sammanfattningsvis blir barn smittade i samma eller lägre utsträckning än vuxna. Barn har ofta asymtomatiska infektioner. Det är inte känt i vilken utsträckning dessa barn smittar andra människor men det finns veterligt inget bevis för smitta från barn. Barnens milda symtom och låga virusmassa antyder att de inte är särskilt smittsamma.


 

SYMTOM och KLINISKA FYND
 

Barn och ungdomar

Om barn med COVID-19 har haft sjukdomstecken så har det oftast varit övre luftvägsinfektion (”förkylning”) eller feber. 171 barn som undersökts på ett barnsjukhus i Kina och där provtagning visade COVID-19 i Kina hade följande tecken och symptom (Lu X 2020):
 

 • Torrhosta 49 %
 • Rodnat svalg 46 %
 • Feber ≥ 37,5° C 42 %
 • Diarré 9 %
 • Trötthet 8 %
 • Snuva 8 %
 • Kräkningar 6 %

En annan studie av 20 barn i Kina visade att co-infektion var vanlig (40 %). För en översikt över tecken och symtom hos barn med COVID-19, se Ludvigsson (2020).


 

BEHANDLING
 

Graviditet som kompliceras av COVID-19 hos mor rekommenderas få fortsätta med täta kontroller. Både sectio och vaginal förlossning har använts i Kina (se Översikt ovan och Liang 2020). De brittiska gynekologernas riktlinjer säger att COVID-19 inte ska påverka valet av förlossningssätt (vaginalt eller sectio; RCOG 2020). De svenska föreningarna för neonatologi och obstetrik rekommenderade 2020-03-17 bland annat följande om mor har COVID-19:
 

 • Förlossningsmetod (vaginal eller sectio) ska inte påverkas av COVID-19 hos mor

 • Använd inte lustgas som kan ge upphov till aerosol

 • Diskutera med föräldrarna om de önskar samvård mor-barn eller separation

 • Noggrann hygien om man ammar eller pumpar ut bröstmjölk

 • Provtagning av COVID-19-virus hos barnet tidigast vid 4 timmars ålder

För detaljer, se den föredömligt uppställda rekommendationen (SFOG 2020).


Nyfödda barn bör, enligt kinesiska riktlinjer, genast separeras från mor efter förlossningen om mor har pågående COVID-19. Separationen bör vara i minst 2 veckor. Mor kan pumpa ut bröstmjölk som någon annan får ge till barnet. (Liang 2020) De brittiska gynekologernas organisation RCOG kritiserar de kinesiska riktlinjerna och rekommenderar samvård mamma-barn (med noggrann hygien) men lägger till att rekommendationerna kan komma att ändras (RCOG 2020). Svenska obstetriker och neonatologer håller med de brittiska kollegerna (se föregående stycke).

RCOG rekommenderar också amning, även denna gång med brasklappen att rekommendationerna kan komma att ändras. SFOG (2020) rekommenderar att mor ammar eller pumpar ut bröstmjölken som då får matas i barnet av en person som inte har COVID-19.

De brittiska barnläkarnas organisation RCPCH rekommenderar att barn som vårdas på neonatalavdelning inte ska få besök av andra än COVID-19-negativa föräldrar (RCPCH 2020). De påpekar att CPAP och högflödesbehandling (HHFNCO) orsakar aerosoler och kan sprida smitta från infekterat barn till personal och föräldrar. Personal ska bära FFP3-mask, visir, handskar och skyddsrock.


Remdesivir är ett antiviralt medel som hämmar COVID-19-virus in vitro och därför nu genomgår kliniska prövningar mot detta virus. Det finns inte i FASS men Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens så att det kan skrivas ut på recept. De första kinesiska prövningarna kanske är färdiga i april eller maj. Tillverkaren har ökat produktionen men om prövningarna visar effekt kan efterfrågan bli långt högre än tillgången. (Trysell 2020)

Klorokinfosfat, ett gammal beprövat malariamedel som finns på svenska marknaden, har vid kliniska prövningar i Kina visat ge snabbare förbättring och färre exacerbationer vid COVID-19. Det framgår inte av min källa (Gao 2020) om det prövats på barn. Prövningen omfattade ”more than 100 patients”. Gao et al. refererar till en transkription (på kinesiska) av ett uttalande från kinesiska hälsovårdsmyndigheter 2020-02-17. Det finns tydligen ännu inte möjlighet att granska några publicerade kliniska prövningar.

Konvalescent-plasma: Vid behandling av personer som varit svårt sjuka i SARS, Ebola och svininfluensa har man gett dem plasma från personer som nyligen tillfrisknat från infektionen. Sådan konvalescentplasma är laddad med immunglobuliner mot infektionen. Fem svårt sjuka COVID-19-patienter på en IVA i Kina fick infusion av konvalescentplasma och överlevde men en randomiserad studie krävs för att man kan rekommendera metoden (Shen 2020).

Ibuprofen: Bland andra franska hälsovårdsministern har varnat för ibuprofen vid COVID-19. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EME och svenska Läkemedelsverket bedömer varningen som obefogad (LV 2020). Det finns emellertid viss misstanke att ibuprofen (evidensgrad C) och paracetamol ökar risken för komplikationer vid pneumoni (Skehin 2020). Ska man ge ibuprofen eller paracetamol ska det vara mot smärta, inte mot feber (Axelsson 2010).


 

PROFYLAX
 

Gravid vårdpersonal bör enligt brittiska gynekologer (RCOG 2020-03-26) efter 28 graviditetsveckor undvika direkt patientkontakt och helst stanna hemma. Man bör särskilt undvika operationsavdelningar och intensivvårdsavdelningar som genererar aerosoler som kan innehålla virus. Den svenska systerföreningen SFOG håller inte med och anser inte att graviditet är en riskfaktor vid COVID-19.

ECDC (den europeiska smittskyddsmyndigheten med säte i Stockholm) konstaterade den 2/3 att COVID-19 inte tycks orsaka allvarlig sjukdom hos barn men att det ännu inte är känt om barn är viktiga för att sprida virus. Därför bör man överväga proaktiv stängning av skolor för att hindra spridning av virus, särskilt om influensa och COVID-19 uppträder samtidigt. Beslut om skolan ska stängas eller inte bör fattas i varje enskilt fall. Om beslutet blir att inte stänga skolan kan man vidta andra åtgärder för smittskydd: mindre elevgrupper, ökat avstånd mellan eleverna, handtvätt och utomhuslektioner. (ECDC, Rapid Risk Assessment 2 March 2020) Svenska Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att gymnasier och högskolor går över till hemstudier medan grundskola och förskola fortsätter som vanligt (FHM 2020).

Den nya kunskapen att barn ofta får en tyst COVID-19 (se ovan, ”EPIDEMIOLOGI, Barn och ungdomar”) gör att vi bör betrakta sådana barn som smittkällor tills man eventuellt visat att symtomlösa barn sällan sprider COVID-19. Att stänga klasser eller skolor med smittbärande elever verkar inte lika överdrivet som tidigare.

Att stänga alla skolor är en extrem åtgärd. Det skulle medföra att sjukvårdspersonal och andra nyckelpersoner i stor utsträckning skulle tvingas stanna hemma från arbetet för att ta hand om sina förmodligen friska barn.

Det är en fördel om man kan bromsa spridningen av en epidemi. Även om lika många människor till sist blir smittade så räcker vårdplatser, respiratorer och personal bättre om epidemin tänjs ut i tid. ”Every effort to contain the virus and slow the spread saves lives” (WHO 2020-03-07).

Immunglobulin fungerar inte som profylax eftersom COVID-19-virus är ett nytt virus som vi inte har antikroppar (immunglobulin) mot.


 

PROGNOS
 

För gravida med COVID-19, se under ”EPIDEMIOLOGI” ovan.

En mycket lite andel av barn och ungdomar med COVID-19 utvecklar svår sjukdom (WHO 2020). Endast 1 av 1 023 dödsfall (Kina) respektive 0 dödsfall i Italien, Sydkorea och USA var bekräftad COVID-19 som drabbat en person yngre är 20 år. 94 % (Kina) respektive 99% (Italien) av dödsfallen drabbade personer som var 50 år eller äldre. (Tabell 1)

Tabell 1. Antal fall i Kina, Italien, Sydkorea och USA. För Kina är data fram till 11 februari 2020, för Italien 27 mars, Sydkorea 29 mars och USA 16 mars. Diagnosen bekräftades med påvisande av nukleinsyra (RNA) från COVID-19-virus.

KinaItalienSydkoreaUSA
Ålder (år)Antal dödsfallCFRAntal dödsfallCFRAntal dödsfallCFRCFR
0-90000000
10-1910,200000
20-2970,2000020-44: 0,1
30-39180,2170,310,1
40-49380,4670,710,145-54: 0,5
50-591301,32431,7100,655-64: 1,4
60-693093,67615,7211,765-74: 2,7
70-793128,0240316,9436,875-84: 4,3
≥8020814,8331024,47617,5≥85: 10,4
Alla åldrar1 023
(2611 den 2020-03-27)*
2,368019,21521,61,8

CFR, case fatality rate (% fall).

Källa: CCDC 2020; ISS (2020); KCDC, CDC


 

ICD-10

Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.1

 

Referenser

Axelsson I (2010) Feberkramper kan inte förebyggas. Medicinsk Kommentar, Läkartidningen 2010;107(19):1290-1291. Länk

Bi Q, Wu Y, Mei S et al. (2020) Epidemiology and Transmission of COVID-19 in Shenzhen China: Analysis of 391 cases and 1,286 of their close contacts. medRxiv Länk

CCDC (2020) Vital Surveillances: The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020. Chinese Center for Disease Control and Prevention (CCDC). Länk

CDC (2020) Information on COVID-19 and Pregnant Women and Children. Centers for Disease Control and Prevention (CDC, USA). Länk

Chen H, Guo J, Wang C, et al. (2020) Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet. Published online February 12, 2020. Länk

Chen S, Liao E, Shao Y (2020) Clinical analysis of pregnant women with 2019 novel coronavirus pneumonia. J Med Virol 2020 Mar 28 [Online ahead of print]. Länk

ECDC (2020) COVID-19. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Länk

Fan C, Lei D, Fang C, et al. (2020) Perinatal Transmission of COVID-19 Associated SARS-CoV-2: Should We Worry? CID in press. Länk

FHI (2020) COVID-19-EPIDEMIEN: Risikovurdering og respons i Norge Versjon 3. Utbruddsgruppa ved Folkehelseinstiuttet, 12.03.2020. Länk

FHM (2020) Folkhälsomyndigheten Länk

Gao J, Tian Z, X (2020) Breakthrough: Chloroquine Phosphate Has Shown Apparent Efficacy in Treatment of COVID-19 Associated Pneumonia in Clinical Studies. Biosci Trends 2020 Feb 19 [Online ahead of print]. Länk

ISS (2020) Epidemia COVID-19: Aggiornamento nazionale 19 marzo 2020. Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma. Länk

KCDC (2020) Press release. Korea Centers for Disease Control & Prevention.

Liang H, Acharya G (2020) Novel corona virus disease (COVID-19) in pregnancy: What clinical recommendations to follow? Acta Obstet Gynecol Scand. 2020;00:1–4. Länk

Liu D, Li L, Wu X, et al. (2020) Pregnancy and Perinatal Outcomes of Women With Coronavirus Disease (COVID-19) Pneumonia: A Preliminary Analysis. AJR 2020; 215:1–6. Länk

Liu H, Liu F, Li J et al. (2020) Clinical and CT Imaging Features of the COVID-19 Pneumonia: Focus on Pregnant Women and Children. Journal of Infection, in press. Länk

Liu J, Liao X, Qian S, et al. (2020) Community Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, Shenzhen, China, 2020. Emerg Infect Dis. 2020 Jun 17;26(6) [Epub ahead of print] Länk

Liu W, Wang Q, Zhang Q, et al. (2020) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) During Pregnancy: A Case Series. Preprints 2020, 2020020373. Länk

Liu Y, Chen H, Tang K, Guo Y (2020) Clinical Manifestations and Outcome of SARS-CoV-2 Infection During Pregnancy. J Infect 2020 Mar 4 [Online ahead of print]. Länk

Liu Y, Yan LM, Wan L, et al. (2020) Viral dynamics in mild and severe cases of COVID-19 Lancet Infect Dis. Published online March 19, 2020. Länk

Lu Q, Shi Y (2020) Coronavirus disease (COVID-19) and neonate: What neonatologist need to know. J Med Virol. 2020 Mar 1 [Epub ahead of print] Länk

Lu X, Zhang L, Du H, et al. (2020) SARS-CoV-2 Infection in Children. NEJM.org March 18, 2020. Länk

Ludvigsson JF (2020) Systematic Review of COVID-19 in Children Show Milder Cases and a Better Prognosis Than Adults. Acta Paediatr 2020 Mar 23 [Online ahead of print]. Länk

LV (2020) Inga nya rekommendationer från Läkemedelsverket angående febernedsättande läkemedel vid covid-19. Läkemedelsverket 18 mars 2020. Länk

Murphy S (2020) Newborn baby tests positive for coronavirus in London. The Guardian 2020-03-14.

Qiu H, Wu J, Hong L, et al. (2020) Clinical and epidemiological features of 36 children with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Zhejiang, China: an observational cohort study. Lancet Infect Dis. Published Online March 25, 2020. Länk

Rasmussen SA, Smulian JC, Lednicky JA et al. (2020) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Pregnancy: What obstetricians need to know. AJOG, in press. Länk

RCOG (2020) Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy. Information for healthcare professionals Version 2: Published Friday 13 March 2020. Länk

RCPCH (2020) COVID-19 - guidance for paediatric services. 13 mars 2020. Länk

del Rio C, Malani PN (2020) COVID-19—New Insights on a Rapidly Changing Epidemic. JAMA Published online February 28,2020. Länk

Schwartz DA (2020) An Analysis of 38 Pregnant Women with COVID-19, Their Newborn Infants, and Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2: Maternal Coronavirus Infections and Pregnancy Outcomes. Arch Pathol Lab Med, in press. Länk

SFOG (2020) Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19. Svenska neonatalföreningen och Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi 2020-03-17. Länk

Shen C, Wang Z, Zhao F, et al. (2020) Treatment of 5 Critically Ill Patients With COVID-19 With Convalescent Plasma. JAMA Published online March 27, 2020. Länk

Skehin K, Thompson A, Moriarty P (2020) Is use of ibuprofen safe in children with signs and symptoms of lower respiratory tract infection? Arch Dis Child 2020;105:408–410. Länk

Trysell K (2020) Läkemedelsverket beviljar beredskapslicens för remdesivir. Läkartidningen. 2020;117:F3AX. Länk

WHO (2020) Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 16-24 February 2020. World Health Organization. Länk

Wang X, Zhou Z, Zhang J, et al. (2020) A case of 2019 Novel Coronavirus in a pregnant woman with preterm delivery. Clin Infect Dis. 2020 Feb 28. Länk

Wen R, Sun Y, Xing QS (2020 A Patient With SARS-CoV-2 Infection During Pregnancy in Qingdao, China Microbiol Immunol Infect2020 Mar 10 [Online ahead of print]. Länk

Xia W, Shao J, Guo Y, et al. (2020) Clinical and CT features in pediatric patients with COVID‐19 infection: Different points from adults. Pediatric Pulmonology 05 March 2020. Länk

Xu Y, Li X, Zhu B, et al. (2020) Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding. Nature Medicine in press. Länk

Yu N, Li W, Kang Q, et al. (2020) Clinical features and obstetric and neonatal outcomes of pregnant patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective, single-centre, descriptive study. Lancet Infect Dis. Published Online March 24, 2020. Länk

Zeng L, Xia S, Yuan W, et al. (2020) Neonatal Early-Onset Infection With SARS-CoV-2 in 33 Neonates Born to Mothers With COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Pediatrics. Published on line March 26, 2020. Länk

Zheng F, Liao C, Fan Q, et al. (2020) Clinical Characteristics of Children with Coronavirus Disease 2019 in Hubei, China. Current Medical Science 40(2):1-6. Länk

Zhu H, Wang L, Fang C, et al. (2020) Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr 2020;9(1):51-60. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:9368