Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
mån 24 februari 2020, vecka 9
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Coronavirus från Wuhan (SARS-CoV-2, 2019-nCoV, COVID-19)

Uppdaterad: 2020-02-21
Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

Granskad av: Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND
 

SARS-CoV-2 är ett nytt coronavirus som upptäckts i Wuhan, som ligger i centrala delen av Kina och som nu fått det officiella namnet COVID-19. Viruset ingår i samma virusgrupp som orsakade utbrottet av SARS (Svår Akut Respiratorisk Sjukdom) 2003 och MERS (Middle East Respiratory Syndrome) 2012. Coronavirus infekterar fåglar och däggdjur och finns över hela världen. SARS spreds sannolikt från fladdermöss via mårddjur och MERS från kameler/dromedarer. Vilket djur som orsakat SARS-CoV-2 är fortfarande okänt men smittan misstänks ha skett på marknader med levande djur där myrkotten har utpekats som mellanvärd.

Dagligen kommer nya siffror om antalet sjuka (> 76 000) och dödsfall (> 2 200) 2020-02-21. Fall hos patienter som rest från Wuhanområdet har också upptäckts på många andra håll i världen (inklusive Sverige 1 fall) och sekundärfall finns beskrivna fr a i andra delar av Kina, Japan, Korea och på kryssningsfartyg. Vilka områden i Asien som anses innebära smittrisk ändras succesivt.

WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge 2020-01-30.

Folkhälsomyndigheten har preliminärt klassat smittan som en samhällsfarlig sjukdom, vilket innebär att man kan vidta åtgärder som ex karantän av smittade.

Utrikesdepartementet avråder helt från resor till hela Kina med undantag för Hong Kong och Macau. Resande till Asien bör uppdatera råden dagligen eftersom situationen kan förändras snabbt.


Etiologi

Kontakt med smittat djur.

Smitta kan ske mellan människor vid nära kontakt, fr a genom droppsmitta (stora droppar).

Eftersom droppsmitta anses vara största smittrisken bör risken för smitta inte uppträda innan patienten börjar hosta. Uppgifter om att smittrisk finns under inkubationstiden är därför osannolik, en bedömning även WHO uppgivet.


 

SYMTOM/KLINISKA FYND
 

Inkubationstiden för coronavirus är 2-14 dagar och i genomsnitt cirka 5 dagar.
 

 • Feber
 • Luftvägssymtom från nedre luftvägarna med hosta och andfåddhet.
 • Myalgi och artralgi
 • Snuva och slem i luftvägarna ovanligt
 • Diarré mindre vanligt
 • Tecken på ARDS och organsvikt i svåra fall

Provtagningsindikation
 

 1. Vistelse i Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår*, inom 14 dagar före symtomdebut
  *Enligt myndighetsrapportering eller anamnes från patient. Omfattar för närvarande hela Kinas fastland (exklusive Hong Kong och Macau) då säker epidemiologisk kunskap avseende pågående smittspridning saknas.

  ELLER

 2. 2. Kontakter** med fall av COVID-19-infektion, inom 14 dagar före symtomdebut
  **Kontakter definieras som:
  -vistelse i slutet rum eller efter kontakt ansikte-mot-ansikte (< 2 meters avstånd) med SARS-CoV-2-infekterad person

  - boende och/eller vistelse i samma hushåll eller motsvarande närkontakt med SARS-CoV-2-infekterad person

  - flygplansresa där medpassagerare är ett bekräftat fall av infektion med SARS-CoV-2 (bedöms från fall-till-fall i enlighet med internationella guidelines)

  OCH

 3. Akut insjuknande med feber, hosta eller dyspné utan annan känd orsak

  ELLER

  Akut infektionsinsjuknande utan känd orsak med behov av sjukhusvård***
  ***Obs att diagnostik av COVID-19 inte får fördröja handläggning av andra akuta tillstånd som kräver snabb hantering så som t ex lungemboli och sepsis!

Misstänkt fall

Samtliga av följande kriterier:
 

 1. Klinisk bild förenlig med infektion orsakad av COVID-19

 2. Epidemiologiskt samband

Bekräftat fall

Minst ett av följande kriterier:
 

 • Nukleinsyrepåvisning av COVID-19-genfragment omfattande minst två olika regioner av virusgenomet varav ett är COVID-19-specifikt

 • Isolering av COVID-19

Misstänkta fall skall inte hänvisas till akutmottagningar utan skall handläggas via telefonkontakt, och skall, om inneliggande vård behövs, vårdas på enkelrum företrädesvis på infektionsklinik. Dagbakjour eller bakjour på infektionsklinik skall omedelbart kontaktas för ställningstagande till fortsatt handläggning och beslut om hur ett misstänkt fall ska transporteras till infektionsklinik.

Utbrottet understryker vikten av att alltid tidigt efterfråga reseanamnes hos patienter som söker på grund av infektionssymtom.

Se även Folkhälsomyndighetens information


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Pneumoni
 • Influensa
 • Andra viroser


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Reseanamnes
  Vistelse i epidemiskt område?

Status
 

 • Feber?
 • Hosta?
 • Dyspné?

Labb
 

 • PCR sputum/inducerat sputum/BAL i första hand. Även nasofarynxsekret, urin, faeces eller EDTA-blod kan ge diagnos. Observera att provtagning från luftvägarna skall ske med personlig skyddsutrustning mot luftburen smitta, d v s andningsskydd såsom vid provtagning för SARS och MERS.

 • Serologi, För eventuell senare serologisk testning bör serum från den akuta sjukdomsfasen säkras.

 • Virusisolering

 • CRP. Procalcitonin ej speciellt högt

 • LPK oftast inom normalområdet, lymfopeni i allvarliga fall

 • Förhöjda levertransaminaser ca 1/3 av fallen

Prov skickas som biologiskt ämne, kategori B (UN3373) till Folkhälsomyndigheten efter föregående telefonkontakt och kan skickas med vanlig post. PCR görs också på vissa viruslaboratorier. Den fullständiga genetiska sekvensen för SARS-CoV-2 är publicerad och den av WHO rekommenderade diagnostiken som påvisar SARS-CoV-2 finns på Folkhälsomyndigheten.

 

Bilddiagnostik
 

 • Lungröntgen/CT
  - Bilaterala multipla ”ground glass” förändringar på CT.
  - Utbredd pneumonitbild i svårare fall


BEHANDLING
 

 • Ingen specifik behandling finns men olika befintliga antivirala medel testas i enskilda fall ex lopinavir/ritonavir i kombination med oseltamivir. Understödjande terapi (vätska, syrgas m m). Goda hygienrutiner, isoleringsrum. Systemisk kortisonbehandling avrådes från.


PROGNOS
 

I likhet med influensa drabbas äldre och personer med allvarliga bakomliggande sjukdomar värst. Dödligheten i infektionen är ännu inte känd men har uppskattats till mindre än 3 %.


 

PROFYLAX
 

Vanligt munskydd skyddar inte mot smitta. På sjukhus används speciella andningsskydd. En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansiktet eller ögonen samt att undvika kontakt med sjuka människor


 

ICD-10

Kod som kan tas i bruk med kort varsel U07.1

 

Referenser
 

 1. Rutiner för hantering av prov från patienter med befarad SARS-CoV, MERS-CoV eller influensa A H5N1. Arbetsmiljöverket. Länk

 2. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N.Zhu et al New England Journal of Medicine, January 24, 2020, DOI: 10.1056/NEJMoa2001017. Länk

 3. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Huang C et al, Lancet, jan 24 2020. Länk

 4. Novel coronavirus. ECDC. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:9257