Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 26 februari 2020, vecka 9
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Bronkiolit orsakad av RS-virus och andra virus hos barn

Uppdaterad: 2018-01-30
Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

Granskad av: Professor Otto Westphal, Barnkliniken/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


BAKGRUND
 

Bronkiolit (äldre svenskt namn: kapillärbronkit) är en akut virusinfektion i de nedre luftvägarna hos 0-2 år gamla barn. RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) orsakar 70-90 % av fallen av bronkiolit och är också den vanligaste orsaken till pneumoni i åldern 0-2 år i såväl låg- som medel- och höginkomstländer.

RSV uppträder hos spädbarn och gamla under vinterhalvåret. Andra vanliga orsaker till bronkiolit är humant rhinovirus, metapneumovirus (upptäckt i Holland 2001) och bocavirus (upptäckt i Stockholm 2005).

I 2-3-årsåldern har nästan alla barn haft en RSV-infektion. De har då utvecklat partiell immunitet så att nya RSV-infektioner enbart förorsakar snuva och inte tränger längre ner i luftvägarna. Först i hög ålder kan man återfå sin spädbarnstids RSV-bronkiolit eller RSV-pneumoni. Denna översikt behandlar enbart RSV-infektioner hos spädbarn.

RSV orsakar årligen ca 500 000 dödsfall bland barn i låginkomstländer. Under åren 1998-2016 (19 år) dog 7 barn (alla < 1 år) och enstaka äldre människor av RSV-infektion och bonkiolit i Sverige enligt dödsorsaksregistret (diagnoserna J12.1 och J21.0, J21.1, J21.8, J21.9).

RSV-epidemier har i Skandinavien, åtminstone sedan 1980-talet och t o m 2008, kommit varannan vinter i november-mars (topp i januari jämna år), ofta samtidigt med influensan. Under mellanåren (udda år) kom en topp som är lägre och senare, i mars. Efter influensapandemin år 2009 har dock RSV-epidemierna varit förskjutna så att höga toppar kommit i början av udda år, t ex vintern 2014-2015. Under RSV-epidemier kan man följa det epidemiologiska läget med hjälp av Folkhälsomyndighetens rapporter, se (länk).

Det finns två subtyper av RSV; A och B. När typ A dominerar är barnen sjukare än vid typ B-epidemier.

Inkubationstiden är 3-5 dagar.

RSV-infektion är inte anmälningspliktig.

Detta PM grundas främst på riktlinjer från Sverige (Läkemedelsverket 2015), USA (AAP 2014) och Storbritannien (NICE 2015). Texten är förenlig med de svenska rekommendationerna.

 

RS-virus.jpg

RS-virus. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Smittskyddsinstitutet

 


SYMTOM/TECKEN PÅ INFEKTION MED RSV/ANDRA VIRUS
 

Nyfödda (0-1 månad)
 

 • Slöhet
 • Matvägran
 • Irritabilitet
 • Apnéer, förekommer särskilt vid RSV-infektioner hos preterma barn och kommer ofta oväntat utan andra symtom. Apnéerna är inte obstruktiva, utan CNS-utlösta. De går oftast över på några dagar.


1-24 månader
 

 • Bronkiolit, pneumoni:
  - Snuva
  - Hosta
  - Pipande utandning (expiratoriska ronki och krepitationer)
  - Takypné (> 50/min)
  - Indragningar


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Pneumoni: Kan inte skiljas från bronkiolit med klinisk undersökning.

Öli: Hos större barn som redan haft sin primärinfektion. Är ofta mer långdragen än andra "förkylningar".


 

UTREDNING/PROVTAGNING
 

 • RSV påvisas med PCR eller med immunologiska snabbmetoder i celler aspirerade eller sköljda från nasofarynx. PCR är dyrt och provsvar påverkar sällan behandlingen så provtagning behövs inte i flertalet fall (AAP 2014), men kan möjliggöra kohortvård på sjukhus (kohortvård = patienter med samma smittsamma infektion läggs i samma rum och har samma personal).

 • Pulsoximetri (”saturationsmätning”) är ett utmärkt hjälpmedel men den kraftiga ökningen av sjukhusvård av barn med bronkiolit i bl a USA skylls främst på en övertro på pulsoximetri (Schuh 2014). AAP föreslår att pulsoximetri inte används kontinuerligt utan intermittent.

 • Röntgen lungor eller blodprover behövs inte rutinmässigt (AAP 2014). Röntgen lungor rekommenderas bara för barn som är kandidater för intensivvård eller som har tecken på komplikation, t ex pneumothorax. Onödig lungröntgen leder ofta till onödig antibiotika (AAP 2014).

  Typiska röntgenfynd:
  • Bronkiolit: uppblåsta lungor; atelektas i höger ovanlob.
  • Pneumoni: uppblåsta lungor; infiltrat, ofta i höger ovanlob eller hilus; ev atelektas.

 • Ultraljud lungor ger säkrare diagnos, kan göras på akutmottagning och ger ingen strålning och kommer troligen att bli vanligare än röntgen lungor (Basile 2015). Ultraljud lungor används på många barnkliniker i USA och Italien men tycks vara svår att införa i ultraljudets hemland (Sverige).Riskbarn

RiskfaktorÖkad risk för apnéerÖkad risk för svår bronkiolit
PrematuritetJaJa
Kronisk lungsjukdomNejJa
HjärtfelNejJa


För de flesta barn är inte ens den första RSV-infektionen farlig, utan liknar mer en rejäl öli.


 

KOMPLIKATIONER
 

 • Akut otitis media: Hos upp till 50 % av sjukhusvårdade bronkiolitbarn. Svarar dåligt på antibiotika (p g a virusgenes?).

 • Sepsis: < 1 %. Bakteriemi förekom i 1,1 % av febrila RSV-fall i en multicenterstudie från USA.

 • SIDS/ALTE och apné: RSV påträffas ofta hos barn som avlidit i plötslig spädbarnsdöd eller överlevt en livlöshetsattack eller apnéer. Ta alltid RSV-prov vid dessa tillstånd, även om barnet inte haft luftvägssymtom. Är provet positivt och 3 dygn under övervakning förflyter lugnt är ytterligare utredningar inte nödvändiga och prognosen utmärkt.


BEHANDLING
 

Effektiv behandling av bronkiolit
 

 • Oxygen är hörnstenen i behandlingen. Eftersträva SaO2 ≥ 90 % men ibland kan högre gräns (t ex 92 %) vara motiverad (Läkemedelsverket 2015a).


Möjligen effektiv behandling
 

 • Inhalation av 3 % koksalt kan leda till snabbare tillfrisknande och kortare vårdtid på sjukhus enligt vissa metaanalyser (Zhang 2015, Chen 2014). Koksalt (NaCl) 3 % (30 mg/mL) är hyperton (till skillnad från isoton NaCl = fysiologisk NaCl = 0,9 % = 9 mg/mL). De svenska riktlinjerna säger att ”Bevisläget är i nuläget oklart för användning av hyperton (3-5 %) natriumkloridlösning, då randomiserade studier givit varierande resultat, men användningen är sannolikt inte skadlig.” (LV 2015a). Nu har emellertid två re-analyser av meta-analyser kommit fram till att hyperton NaCl inte förkortar vårdtiden (Maguire 2015, Brooks 2016). Att tidigare metaanalyser visade kortare vårdtid med hyperton NaCl berodde på att i vissa studier hade studiearmarna olika lång symtomduration i genomsnitt vid studiens början.

 • Sammanfattning: Oxygen och NaCl är de enda mediciner som rekommenderas för bronkiolit av barnläkarföreningen i USA (AAP 2014). I Storbritannien rekommenderas enbart oxygen, i Sverige intar vi en mellanposition: oxygen ja, NaCl nja. Nya analyser av metaanalyser tyder på att hyperton NaCl saknar effekt, i alla fall på vårdtiden.

 • Adrenalininhalation: Enligt en Cochrane review är adrenalin bra för öppenvårdspatienter (Hartling 2011) men det rekommenderas inte längre i Sverige (LV 2015a), Storbritannien (NICE 2015) eller USA (AAP 2015). Om du ändå vill pröva inhalation av adrenalin i ett speciellt fall, gör som vid astma hos spädbarn (LV 2015b): använd Adrenalin injektionsvätska 1 mg/ml och ge 2 mg (2 ml; gäller Maxin-nebulisator). Kan upprepas efter 15 minuter. Använder du racemiskt adrenalin (Micronefrin, Vaponefrin, som är licenspreparat) krävs dubbel dos men det finns ingen orsak att använda racemiskt adrenalin.

 • Kritik av adrenalin: En ganska stor multicenterstudie från Norge tyder på att inhalation av adrenalin och fysiologisk (isoton) koksalt är lika bra (Skjerven 2013). Barnläkarföreningen i USA avråder nu från adrenalin och betecknar detta som en stark rekommendation, grundat på god evidens (AAP 2014). Inte heller i Sverige eller Storbritannien rekommenderas adrenalin längre (se ovan). Eftersom det finns studier och systematiska översikter som visar på god effekt av adrenalin är det rimligt att i svåra fall pröva behandling med adrenalin. I en stor studie var adrenalin + kortikosteroid bättre än placebo + placebo (Plint 2009) men AAP vill se fler studier innan kombinationen rekommenderas. AAP betonar att deras riktlinjer gäller typiska fall och att kliniker vid behov ska avvika från riktlinjerna.

 • Vård på barnklinik om barnet efter behandling är allmänpåverkat, har SaO2 < 90 % eller andningsfrekvens > 60/min eller kraftiga indragningar, eller är pretermt < 34 veckor.

 • CPAP: Ofta använt i Skandinavien. Enligt en systematisk sammanfattning finns det en trend, men ingen statistisk signifikans för en god effekt av CPAP vid bronkiolit (Jat 2015).

 • Högflödesgrimma (heated humidified high flow nasal cannula, HHHFNC) är nu ett populärt alternativ till CPAP men endast pilotstudier är gjorda vid bronkioloit (Hilliard 2012). Framtiden får utvisa om metoden är lika bra som CPAP.

 • Respiratorvård behövs av enstaka barn med komplicerande sjukdomar. När CPAP infördes på ett stort sjukhus i Paris försvann respiratorvård av barn med bronkiolit nästa helt (Essouri et al. 2013).

 • Om barnet inte dricker tillräckligt bör man tillföra vätska med nasogastrisk sond eller i.v. Dessa två metoder verkar likvärdiga (AAP 2014).

Behandling med tveksam eller okänd effekt på bronkiolit
 

 • Bronkodilatorer, t ex salbutamol (Ventoline), ger bättre ”clinical scores” än placebo enligt en metaanalys omfattande 1912 spädbarn, men effekten är måttlig och påverkar inte SaO2, antalet inlagda patienter eller antal vårddygn på sjukhus. ”The small improvements in clinical scores for outpatients must be weighed against the costs and adverse effects of bronchodilators” (Gadomski 2010).

 • Systemiska kortikosteroider (p.o., i.v. eller i.m.): En metaanalys av 17 studier med sammanlagt 2596 patienter visade inga signifikanta skillnader mellan kortikosteroider och placebo med avseende på kliniska symptom, vårdtid, antal inlagda barn, andningsfrekvens eller SaO2. Studier från de senaste åren tyder på att dexametason per os kan vara värdefullt i kombination med inhalerat adrenalin (Plint 2009) eller till barn med atopi eller hereditet för atopi (Alansari 2013).

 • Heliox (blandning av syrgas och helium): Sammanfattning av 4 små kliniska studier visade viss förbättring av kliniskt status med heliox men ingen effekt på andel barn som intuberades och behandlades med respirator eller på antal vårddygn på intensivvårdsavdelning (Liet 2010).

 • Antibiotika: Bronkiolit är sällan förenad med svår bakteriell infektion (SBI). Däremot är akut otitis media vanlig, i upp mot 50 % av bronkiolitfallen, men antibiotika behövs sällan.

Behandling som är olämplig vid bronkiolit
 

 • Andningsgymnastik: En Cochrane review av 9 studier med sammanlagt 891 barn < 2 år med bronkiolit kunde inte visa några gynnsamma effekter av vibration, perkussion eller passiva utandningstekniker (Roqué i Figuls 2012). ”Clinicians should not use chest physiotherapy for infants and children with a diagnosis of bronchiolitis” (AAP 2014).

 • Sugning: Att suga rent i näsöppningarna kan nog vara bra men några studier tyder på att sugningar längre in i övre luftvägarna kan förlänga sjukhusvården (AAP 2014).

 • Monoklonala antikroppar (se nedan) används förebyggande men har ingen effekt på pågående bronkiolit.

Apnéer
 

 • Barnet observeras på barnklinik med kardioskop och pulsoximeter. Hemskrives när fri från apnéer 3 dagar i följd.

Profylax
 

Neonatalföreningens råd för att undvika smitta (Ohlin 2017)
 • Ge barnet en rökfri miljö
 • Amma om du kan
 • Var nogrann med handhygienen särskilt vid egna eller syskons symtom på luftvägsinfektion, använd gärna handsprit
 • När spädbarnet träffar personer utanför familjen - undvik de som har pågående snuva, hosta, feber eller annan infektion
 • Däremot finns det inte evidens för att råda befolkningen att undvika folksamlingar, kollektivtrafik etc


   

  • Smittspridning sker genom närkontakt (ingen luftburen smitta på längre håll än 1,5-2 m). Viktigt med god handhygien (tvättsprit mycket effektivt mot RSV) och om möjligt kohortvård. Virusutsöndring kan fortsätta upptill 3 veckor efter symtomdebut. ”Undvik närkontakt med spädbarn vid övre luftvägsinfektion samt minimera spädbarns kontakter med andra småbarn” (Läkemedelsverket 2000).

  • Tobaksrökning i hemmet leder till ökad risk för sjukhusvård för bronkiolit (AAP 2014).

  • Amning: Studier från USA, Australien och Japan visar att amning till 6 månaders ålder ger färre och kortare vårdtider för bronkiolit på sjukhus (AAP 2014).

  • Palivizumab (Synagis) är monoklonala antikroppar som inte har någon effekt på en etablerad RSV-infektion, men däremot en förebyggande effekt hos högriskbarn. Under svenska förhållanden (Lund) kan det behövas sammanlagt ca 400 i.m. doser palivizumab till ca 170 prematura spädbarn till en kostnad av flera miljoner kronor (och mycket smärta) för att förhindra att 1 barn läggs in på intensivvårdsavdelning (Björklund 2000).

  Det finns tre rekommendationer för när Synagis ska ges:

  FASS

  Följ inte FASS vars text inte är förenlig med Läkemedelsverkets rekommendationer.


  Läkemedelsverkets rekommendationer (2015)

  Dosering: 15 mg/kg i.m. 1 gång/månad under RSV-epidemi.

  Tid: En dos/månad i 5 månader (FASS; AAP 2014). Svenska epidemier varar i allmänhet från slutet av november till slutet av april. Doserna bör därför ges i slutet av månaderna november – mars.


  Indikationer enligt Läkemedelsverket 2015

  Profylax med palivizumab rekommenderas vid:

  1. Kronisk lungsjukdom: Barn < 1 år med måttlig eller svår BPD (bronkopulmonell dysplasi) som under någon period de senaste 6 månaderna före RSV-säsongens start krävt kontinuerlig behandling med O2. Måttlig BPD föreligger om ett underburet barn har behov av extra O2 vid 36 graviditetsveckors ålder.

  2. Extremt underburet barn, fött före 26 fullbordade graviditetsveckor och kronologisk ålder < 6 månader vid start av RSV-säsong (ej korrigerad för förväntat partus)

  3. Allvarlig hjärtsjukdom: Barn < 12 månader med hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom, eller pulmonell hypertension > 70 % av systemtryck, eller kardiomyopati med uttalad hjärtsvikt, rekommenderas palivizumab under RSV-epidemi. Profylax kan också övervägas till barn < 2 år med komplicerat hjärtfel.

  Profylax med palivizumab kan övervägas vid:
   

  • Vid svår BPD hos barn 12 - 24 månader gamla med kvarstående behov av extra syrgas.

  • Barn < 2 års ålder med komplicerat hjärtfel.

  • Barn < 12 - 24 månaders ålder efter omfattande kirurgi i thorax eller kronisk andningssvikt med syrgasbehandling och/eller andningsunderstöd i hemmet.

  Om ett barn som står på palivizumab får bronkiolit ska man ta RSV-prov på barnet. Om det är positivt kan man sluta med palivizumab eftersom risken för att ny RSV-infektion under samma epidemi är försumbar (AAP 2014). (FASS tycker att man ska fortsätta med palivizumab, oklart varför).

   

  Förlopp
   

  50 % har kvarvarande symtom 12 dagar efter debut av bronkiolit.
  10 % har kvarvarande symtom 34 dagar efter debut av bronkiolit.

  Förbered föräldrarna på att symtomen sitter i upp till en månad!


   

  UPPFÖLJNING
   

  • Bronkiolit följs ofta av "wheezing" (astmapip) vid virusinfektioner i luftvägarna under förskoleåldern och de har något förhöjd astmaprevalens under tonåren. Uppföljning vid behov.

  • Apnéer behöver vanligen inte följas upp. Apnélarm i hemmet behövs inte i typiska fall.


  ICD-10

  Pneumoni orsakad av respiratoriskt syncytialvirus J12.1
  Akut bronkiolit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus J21.0
  Annan apné hos nyfödd P28.4

   

  Behandlingsrekommendation
   

  AAP (American Academy of Pediatrics): Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, et al. Clinical Practice Guideline: The Diagnosis, Management, and Prevention of Bronchiolitis. Pediatrics 2014;134;e1474, länk.

  LV 2015a. Handläggning av RSV-infektioner – behandlingsrekommendationer. Information från Läkemedelsverket 2015;26(5):18-25. Länk

  LV 2015b. Läkemedelsbehandling vid astma - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2015;26(3):26–43. Länk

  NICE. Bronchiolitis in Children. Clinical Guideline NG 9. National Institute for Health and Care Excellence 2015. Länk  Referenser
   

  Meta-analyser och andra systematiska översikter

  Bourke T, Shields M. Bronchiolitis. Clinical Evidence, April 2011. Länk

  Chen YJ, Lee WL, Wang CM, Chou HH. Nebulized Hypertonic Saline Treatment Reduces both Rate and Duration of Hospitalization for Acute Bronchiolitis in Infants: An Updated Meta-Analysis. Pediatr Neonatol. 2014 Jan 21. pii: S1875-9572(13)00229-5. Länk

  Gadomski AM, Brower M. Bronchodilators for bronchiolitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 12. Länk

  Hartling L, Bialy LM, Vandermeer B, Tjosvold L, Johnson DW, Plint AC, Klassen TP, Patel H, Fernandes RM. Epinephrine for bronchiolitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 6. Länk

  Jat KR, Mathew JL. Continuous positive airway pressure (CPAP) for acute bronchiolitis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD010473. Länk

  Liet JM, Ducruet T, Gupta V, Cambonie G. Heliox inhalation therapy for bronchiolitis in infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4. Länk

  Roqué i Figuls M, Giné-Garriga M, Granados Rugeles C, Perrotta C. Chest physiotherapy for acute bronchiolitis in paediatric patients between 0 and 24 months old. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Länk

  Ventre K, Randolph AG. Ribavirin for respiratory syncytial virus infection of the lower respiratory tract in infants and young children. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 4. Uppdaterad i november 2006, indragen 2010.Länk

  Zhang L, Mendoza-Sassi RA, Wainwright C, Klassen TP. Nebulized hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 74. Länk

  Zhang L, Mendoza-Sassi RA, Klassen TP, Wainwright C. Nebulized Hypertonic Saline for Acute Bronchiolitis: A Systematic Review. Pediatrics. 2015 Oct;136(4):687-701. Länk

  Maguire C, Cantrill H, Hind D, Bradburn M, Everard ML. Hypertonic saline (HS) for acute bronchiolitis: Systematic review and meta-analysis. BMC Pulmonary Medicine (2015) 15:148. Länk

  Brooks CG, Harrison WN, Ralston SL. Association Between Hypertonic Saline and Hospital Length of Stay in Acute Viral Bronchiolitis: A Reanalysis of 2 Meta-analyses. JAMA Pediatr. Published online April 18, 2016. Länk  Kliniska studier

  Alansari K, Sakran M, Davidson BL, Ibrahim K, Alrefai M, Zakaria I. Oral Dexamethasone for Bronchiolitis: A Randomized Trial. Pediatrics 2013;132;e810. Länk

  Basile V, Di Mauro A, Scalini E et al. Lung ultrasound: a useful tool in diagnosis and management of bronchiolitis. BMC Pediatr. 2015 May 21;15:63. Länk

  Björklund LJ, Lindroth M, Polberger S, Selander B. Prophylaxis against respiratory syncytial virus in premature infants. Lancet. 2000 Jan 15;355(9199):235-6. Länk

  Essouri S, Laurent M, Chevret L, et al. Improved clinical and economic outcomes in severe bronchiolitis with pre-emptive nCPAP ventilatory strategy. Intensive Care Med 2013 DOI 10.1007/s00134-013-3129-z. Länk

  Hilliard TN, Archer N, Laura H, et al. Pilot study of vapotherm oxygen delivery in moderately severe bronchiolitis. Arch Dis Child. 2012 Feb;97(2):182-3. Länk

  Ohlin A, Lundberg F, Olhager E, Hentz E, Navér L, Tessin I. Varför är vi inte överens om RS? Barnläkaren 2017 nr 2 sida 27. Länk

  Plint AC, Johnson DW, Patel H, et al. Epinephrine and Dexamethasone in Children with Bronchiolitis. N Engl J Med 2009;360:2079-89. Länk

  Schuh S, Freedman S, Coates A, et al. Effect of oximetry on hospitalization in bronchiolitis: a randomized clinical trial. JAMA. 2014 Aug 20;312(7):712-8. Länk

  Skjerven HO, Gjengstno Hunderi JO, Brugmann-Pieper SK, et al. Racemic Adrenaline and Inhalation Strategies in Acute Bronchiolitis. N Engl J Med 2013;368:2286-93. Länk

  Gå till början av sidan.

  Copyright © 2020, Internetmedicin AB
  ID:707