Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 20 februari 2018, vecka 8
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Eosinofil esofagit

Uppdaterad: 2017-03-01
Med dr, specialistläkare Helen Larsson, ÖNH-kliniken/NÄL

Granskad av: Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND
 

Eosinofil esofagit (EoE) är en eosinofil/allergisk inflammation i esofagusslemhinnan vars huvudsymtom är sväljningsbesvär.

EoE är en kronisk Th2-medierad sjukdom med fluktuerande förlopp som troligen triggas av födoämnesallergen. Både barn och vuxna kan drabbas och diagnosen ställs vanligast hos barn 10-15 år och vuxna 30-50 år. Tillståndet är vanligare bland män (3:1).

EoE kallas även för ”allergisk matstrupe” och har varit känd sedan ca 10-20 år. Samtidig förekomst av annan allergi/atopi förekommer i upp till 80 %1-3. Incidensen/prevalensen är liksom för andra allergiska sjukdomar ökande och det finns studier som visar på att den i Sverige kan vara så hög som 0,5-1 %4. Bland patienter som genomgått övre endoskopi har frekvensen av EoE visat sig vara 7 %, bland de med samtidig dysfagi 22 % och bland patienter med födoämnesobstruktion i esofagus 50 %5.

För diagnos krävs esofageala symtom (hos vuxna oftast sväljningsbesvär) samt en eosinofil inflammation i esofagusslemhinnan (> 15 eosinofiler/HPF) vilket kräver biopsier via esofagoskopi1.


 

SYMTOM
 

Endast i undantagsfall leder sjukdomen till viktnedgång och nedsatt allmäntillstånd (alarmsymtom) – då bör tumör uteslutas skyndsamt.
 

 • Esofageala sväljningsbesvär
  Patienten beskriver ofta hur maten går trögt ner i magen, s k upphakningar.

 • Födoämnesobstruktion
  I upp till 50 % finns en bakomliggande EoE. Dessa patienter bör därför alltid biopseras!

 • Reflux
  Kan vara en del i den esofageala dysfunktionen men patienten kan också ha två diagnoser.

 • Bröstsmärta

Barn har en något annorlunda symtombild med:
 

 • Refluxliknande symtom
 • Sväljningsbesvär
 • Kräkningar
 • Magsmärtor
 • Matvägran
 • Påverkad vikt och längdtillväxt


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Refluxesofagit
 • Tumör
 • Akalasi
 • Striktur
 • Esofageal spasm


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Kartlägg symtombild
 • Har patienten någon annan allergi?

Undersökningar
 

 • Esofagoskopi
  Alla patienter med symtom som inger misstanke om EoE bör esofagoskoperas och biopseras. Tre biopsier tas från vardera proximala och distala esofagus. Antal eosinofiler/HPF efterfrågas specifikt på PAD-remissen. Biopsier tas alltid från ventrikel och duodenum hos barn samt hos vuxna vid symtom från mag-tarmkanalen. I 25 % av fallen ser slemhinnan helt normal ut. I 75 % av fallen ses typiska tecken till EoE:

  - Trakealisering
  - Längsgående fåror
  - Skör slemhinna
  - Vita plack
  - ”Small caliber esophagus”

 • Pricktest
  För utredning av patientens övriga allergier (som troligtvis inte är kausala för EoE)

 • Spirometri
  Vid andningspåverkan


BEHANDLING
 

Det finns ännu inget läkemedel som har EoE som godkänd behandlingsindikation. Däremot finns det expertkonsensus i såväl USA som Europa som är baserat på stark evidens för histologisk och klinisk effekt av peroral topikal kortikosteroidbehandling, protonpumpshämmare och eliminationsdieter (i nämnd ordning)1, 3, 6.


Topikal behandling

Topikal behandling med kortison ger klinisk och histologisk remission i upp till 90 %. Oral candidos finns beskrivet som biverkan i < 10 %. Äldre topiska kortikosteroider (t ex budesonid) har hunnit uppnå hög evidens för god utläkningseffekt. Det finns dock skäl att använda modernare läkemedel med högre lokal effekt och lägre systemiskt upptag (mometason och flutikason).

Läkemedlet administreras som spray via munnen uppdelat på 2-4 ggr per dag. Efter intag av läkemedel bör patienten inte dricka eller äta något på minst 30 minuter.

Behandlingstiden är 8 veckor. Till vuxna ges en av följande:
 

Barn ges en av följande:
 

Protonpumpshämmare

Protonpumpshämmare – ger klinisk och histologisk remission hos ca 50 % av EoE-patienterna. T ex omeprazol 20 mg x 2, 8 veckors behandling.


Eliminationsdiet

“6-food elimination diet” har visat god histologisk och symtomatisk utläkning hos > 70 %, bland både barn och vuxna7. Det krävs upprepade esofagoskopier då den kliniska nyttan av allergitester för identifiering av livsmedelstriggers hos EoE-patienter är låg. Handläggningen bygger istället på att identifiera allergenet genom elimination/provokation.


Kirurgisk behandling

Hos patienter som trots anti-inflammatorisk behandling har en kvarstående esofageal striktur kan dilatation övervägas. 75 % förbättras i sin dysfagi. Risken för perforation är < 1 %.


 

UPPFÖLJNING
 

EoE är en kronisk sjukdom som varierar i intensitet. Farmakologisk behandling kan upprepas vid recidiverande symtom.


 

PROGNOS
 

EoE är en kronisk sjukdom med flukturerande symtomförlopp. Det finns inga hållpunkter för att EoE är ett premalignt tillstånd. Det finns ännu få långtidsuppföljningar i denna patientgrupp.

 

ICD-10

Eosinofil esofagit K20.9A

 

Referenser
 

 1. Dellon ES, Gonsalves N, Hirano I, Furuta GT, Liacouras CA, Katzka DA. ACG clinical guideline: Evidenced based approach to the diagnosis and management of esophageal eosinophilia and eosinophilic esophagitis (EoE). Am J Gastroenterol 2013; 108(5): 679-92; quiz 93. Länk

 2. Liacouras CA, Markowitz JE. Eosinophilic esophagitis. New York: Humana Press, 2012.

 3. Liacouras CA, Furuta GT, Hirano I, et al. Eosinophilic esophagitis: updated consensus recommendations for children and adults. J Allergy Clin Immunol 2011; 128(1): 3-20 e6; quiz 1-2. Länk

 4. Ronkainen J, Talley NJ, Aro P, et al. Prevalence of oesophageal eosinophils and eosinophilic oesophagitis in adults: the population-based Kalixanda study. Gut 2007; 56(5): 615-20. Länk

 5. Dellon ES. Epidemiology of eosinophilic esophagitis. Gastroenterol Clin North Am 2014; 43(2): 201-18. Länk

 6. Papadopoulou A, Koletzko S, Heuschkel R, et al. Management guidelines of eosinophilic esophagitis in childhood. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014; 58(1): 107-18. Länk

 7. Arias A, Gonzalez-Cervera J, Tenias JM, Lucendo AJ. Efficacy of dietary interventions for inducing histologic remission in patients with eosinophilic esophagitis: a systematic review and meta-analysis. Gastroenterology 2014; 146(7): 1639-48. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2018, Internetmedicin AB
ID:6276