Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 25 juni 2019, vecka 26
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Hereditärt angioödem

Uppdaterad: 2018-04-22
Professor Janne Björkander, Futurum/Region Jönköpings län

Granskad av: Professor Ulf de Faire, Institutet Miljömedicin (IMM)/Karolinska Institutet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND
 

Hereditärt angioödem (HAE) är en ärftlig autosomal dominant sjukdom, vilket innebär att båda könen drabbas i samma frekvens och att man kan förvänta sig att 50 % av barnen ärver genen. Hittills har mer än 300 genetiska varianter noterats. Frekvensen uppskattas till 1/50 000 varav runt 1/200 000 är nymutationer. Såsom för andra hereditära sjukdomar utgör nymutationer en betydande del av antalet sjukdomsfall. Mutationerna drabbar nivån eller funktionen av komplementfaktorn C1-esterasinhibitor (C1-INH).

Allmänt gäller att kvinnor drabbas svårare än män beroende på hormonella skillnader. Östrogen bidrar starkt till att utlösa och försvåra sjukdomsbilden. Praktisk taget alla har utvecklat sjukdomen före 25 års ålder. Insjuknande sker hos 50 % före 10 års ålder hos såväl flickor som pojkar.

Sjukdomen orsakas av vätskeutträde från blodkärlen ut i underhuden eller slemhinnor och medieras av aktiverade bradykininreceptorer.


Indelning
 

 • Typ I, sänkt C1-INH

 • Typ II, sänkt, normal eller förhöjt C1-INH men nedsatt funktion

 • Typ U-HAE med normala nivåer och funktion av C1-INH (Inga kända i Sverige 2017-12-31).
  - Ingen känd orsak men klar hereditet, kallas ibland HAE med normal nivå av C1-INH och funktion (HAEnC1INH) eller felaktigt som typ III
  - Mutation funnen i koagulationsfaktor 12 (FXII)(REF Bork et al Lancet 2000)
  - Mutation funnen i plasminogen-genen (REF Bork et al 2017)
  - Mutation funnen i angiopoetin-1-genen (REF Bafunno et al 2017)


SYMTOM
 

 • Smärtsamma subkutana svullnader utan svår klåda
  Främst där hud och slemhinnor möts. De kan finnas var som helst på kroppen men sällan enbart i ansiktet.

 • Mycket svåra buksmärtor
  Kan uppfattas som akut buk.

 • Larynxödem
  Mycket allvarligt, kan komma utan förvarning under hela livet. I princip alla HAE-patienter riskerar att uppleva larynxödem någon gång, många flera gånger. Svullnader i larynx ledde tidigare ofta till kvävning.

 • Erytema marginatum
  En hönsnätsliknande rodnad som kan misstolkas som urtikaria men har inte alls samma svåra klåda och saknar de klassiska kvaddlarna. Erytemet kommer ofta som prodromalsymptom hos upp till 60 %.

 • Anfallstyp
  Anfallen stegras vanligen under många timmar och pågår obehandlade under 3-5 dagar.

Sjukdomens svårighetsgrad bestäms inte alls av genotypen. 10 % av de som har de förändrade generna får aldrig några anfall. Sjukdomsbilden är således mycket varierande och kan hos den enskilda patienten även variera över tid från < 1 anfall per år till > 1 anfall per vecka.


 

UTLÖSANDE FAKTORER
 

 • Trauma
  Olycksfall, lagsporter med kroppskontakt, endoskopier, kirurgiska och ortopediska operationer samt större dentala arbeten.

 • Stress
  Arbetsorsakade: inför examina, mobbning eller vantrivsel. Socialt orsakade: inför viktiga åtaganden såsom semesterresor, bröllop etc

 • Infektioner
  Vanligast med viroser och bakteriella infektioner men även parasitära infektioner förekommer.

 • Läkemedel
  Särskilt östrogen, ACE-hämmare och även ARB


DIFFERENTIALDIGNOSER
 

 • Histaminberoende kroniskt angioödem utan urtikaria, s k Quinckes ödem, incidens 1/1 000 (Kaplan 2008)

 • ACE-relaterat angioödem, incidens 1-5/1000 behandlade med ACE-hämmare (Kongstad & Islander 2012)

 • Förvärvat angioödem, prevalens 1/250 000 (Björkander et al 2015)

 • Capillary leak syndrom, kanske 150 fall kända i världen, enstaka i Norden (Druey & Greipp 2010, Hsu et al 2016)

 • Pseudoangioödem (Andersen et al 2016)


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Tidigare så kallade allergiska reaktioner som inte svarat på anthistamin och kortison och dåligt på adrenalin. HAE misstas ofta då svullnaderna uppfattas som allergiskt betingade. Frånvaro av urtikaria och svår klåda talar dock mot allergi.

 • Hereditet för HAE?

Status
 

 • Larynxinspektion
  Vid behov. Överväg ev intubation.

 • Blodtryck
  Ev tryckfall p g a vätskeutträdet från blodkärlen framför allt genom tarmväggen ut i bukhålan.

 • Hudinspektion
  - Svullnader utan pittingödem?
  - Erytema marginatum?

Labb
 

 • C1-INH-nivå
  Görs vid alla universitetssjukhus men aldrig akut. 85 % av individer med HAE har typ I med sänkta nivåer av C1-INH.

 • C1-INH-funktion
  För diagnostik av de ca 15 % som har HAE typ II krävs funktionsanalys. HAE typ II kännetecknas av C1-INH med sänkt, normal eller förhöjd nivå av det förändrade proteinet med nedsatt aktivitet. Denna analys sker ännu endast i Huddinge, Lund och Uppsala.

 • Komplementfaktor C4
  Kan tas som akutprov. Är sänkt hos mer än 99 % av patienterna/individerna under anfall. Mellan anfallen kan C4 dock vara normalt.

 • Komplementfaktor C1q
  Vid insjuknade över 35-40 års ålder är förvärvat angioödem (AAE) en differentialdiagnos med låg nivå av C1-INH, C4 och C1q. AAE har vanligen samband med malign sjukdom.


AKUT BEHANDLING
 

Etablera kontroll över andningsvägar. Vid tecken på larynxsvullnad, kontakta narkosläkare då behov av intubation omedelbart bör övervägas eftersom intubation senare annars kan bli omöjlig.

Vid akuta anfall skall behandlingen ges så snart som möjligt för bästa behandlingsresultat då det annars är stor risk att anfallet intensifieras och blir mer svårbehandlat. Oftast har patienten läkemedlet med sig och bör då erhålla det genast. Diagnosen bör inte ifrågasättas i akutsituationen. C1-INH och ikatibant har få biverkningar.


Plasmaderiverat C1-INH
 

 • Berinert, minst 20 IE/kg kroppsvikt långsamt i.v. 4 ml/min. Hos patienter med känd benägenhet för allergier bör antihistaminer och kortikosteroider ges profylaktiskt. Kan ges till alla åldrar. Begränsningar: Graviditet B:2, Amning IVa.

 • Cinryze 1000 IE i.v. Om ej adekvat svar ny dos efter 60 min, eventuellt tidigare i akutläge. Begränsningar: Ej under 12 års ålder, Graviditet B:2, Amning IVa.

Rekombinant framställt C1-INH
 

 • Ruconest 4200 IE under och 8400 IE över 84 kg kroppsvikt i.v. under 5 min. Begränsningar: Försiktighet till patienter med allergi mot kanin. Ej för egenvård, Ej under 12 års ålder, Graviditet B:3, Amning IVa.

Ikatibant
 

 • Firazyr 30 mg s.c. Behandlingsresultat bör ses inom 15-60 minuter. Vid otillräcklig dos kan behandlingen upprepas efter 6 timmar. Försiktighet bör iakttas vid administrering av Firazyr till patienter med akut ischemisk hjärtsjukdom, instabil angina pectoris eller stroke då bradykinin kan ha positiv effekt vid dessa tillstånd. Begränsningar: Ej under 18 års ålder, Graviditet B:3, Amning IVa.


PROFYLAX
 

Korttidsprofylax
 

 • Berinert kan ges som engångsdos med 15-30 IE/kg kroppsvikt mindre än 6 timmar innan planerat ingrepp.

 • Cinryze 1000 IE som engångsdos mindre än 24 timmar innan planerat ingrepp.

Långtidsprofylax
 

 • Cinryze 1000 IE ges i.v. med 3-4 dagars mellanrum. Indikationen omfattas inte av Läkemedelsförmånen. Behandlingen initieras endast av läkare med stor kunskap/erfarenhet om HAE.

 • Tranexamsyra, behandlingen initieras endast av läkare med stor kunskap/erfarenhet om HAE.

 • Androgener
  - Danazol, behandlingen initieras endast av läkare med stor kunskap/erfarenhet om HAE. Licenspreparat.
  - Oxandrolon, behandlingen initieras endast av läkare med stor kunskap/erfarenhet om HAE. Licenspreparat.


UPPFÖLJNING
 

Kontakta HAE-specialist på universitetssjukhus för ställningstagande till egenbehandling eller profylaktisk behandling med plasmaderiverad C1-INH i.v., ikatibant s.c. och eventuellt tranexamsyra eller androgener p.o. Samtliga kan ges som egenbehandling efter instruktion. Resurspersoner för HAE finns på Socialstyrelsen: Ovanliga diagnoser: Hereditärt angioödem (se länk).

För allmänna behandlingsrekommendationer se WAO-artikeln 2012 och för hormonella synpunkter avseende menstruation och graviditet även Caballero et al 2012. Farkas et al 2016 berör HAE ur ett pediatriskt perspektiv.

OBS: Alla patienter med diagnosticerad HAE typ I eller II skall förskrivas 2 doser av lämpligt läkemedel (C1-INH eller ikatibant) för behandling av akuta anfall och ALLTID ha dessa tillhands.

 

ICD-10

Hereditärt angioödem D84.1

 

Referenser

Ovanliga diagnoser: Hereditärt angioödem. Socialstyrelsen. Länk.

Björkander J, Brodszki N, Fasth A, Forsberg P, Friman V, et al. Riktlinjer för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister. ISBN978-91-981227-1-8, SLIPI: 2015. pp 64-65. Länk.

Björkander J, Bygum A, Nielsen EW. Hereditärt angioödem – svår sjukdom med nya terapialternativ. Läkartidningen. 2012;109:99-103. Länk.

Bork K, Wulff K, Witzke G, Hardt J. Hereditary angioedema with normal C1-INH with versus without specific F12 gene mutations. Allergy. 2015;70:1004-12. Länk.

Caballero T, Farkas H, Bouillet L, Bowen T, Gompel A. et al. International consensus and practical guidelines on the gynecologic and obstetric management of female patients with hereditary angioedema caused by C1 inhibitor deficiency. J Allergy Clin Immunol. 2012;5:308–320. Länk.

Craig T, Aygören-Pürsün E, Bork K, Bowen T, Boysen H, Farkas H, et al. WAO guidelines for the management of hereditary angioedema. World Allergy Organ J. 2012;12:182-99. Länk.

Deroux A, Boccon-Gibod I, Fain O, Pralong P, Ollivier Y, et al. Hereditary angioedema with normal C1 inhibitor and factor XII mutation: A series of 57 patients from the French National Center of Reference for Angioedema. Clin Exp Immunol. 2016 Jun 7. doi: 10.1111/cei.12820. Länk.

Druey KM, Greipp PR. Narrative review: the systemic capillary leak syndrome. Ann Intern Med. 2010;153:90-8. Länk.

Faisant C, Boccon-Gibod I, Mansard C, Dumestre Perard C, Pralong P et al. Idiopathic histaminergic angioedema without wheals: a case series of 31 patients. Clin Exp Immunol. 2016;185:81-5. Länk.

Farkas H, Martinez-Saguer I, Bork K, Bowen T, Craig T, Frank M, Germenis AE, Grumach AS, Luczay A, Varga L, Zanichelli A; HAWK. International consensus on the diagnosis and management of pediatric patients with hereditary angioedema with C1 inhibitor deficiency. Allergy. 2016 Aug 9. doi: 10.1111/all.13001. [Epub ahead of print]. Länk.

Hsu P, Xie Z, Frith K, Wong M, Kakaaios A, et al. Idiopathic systemic capillary leak syndrome in children. Pediatrics. 2015;153:e730-5.
Kaplan AP. Angioedema. World Allergy Organ J. 2008;1:103-13. Länk.

Kongstad T, Islander G. Högt luftvägshinder orsakat av ACE-hämmarutlöst angioödem. Läkartidningen. 2012;109:758-61. Länk.

Nordenfelt P, Nilsson M, Björkander J, Mallbris L, Lindfors A, Wahlgren CF. Hereditary angioedema in Swedish adults: report from a national cohort. Acta Derm Venereol. 2016;96:540-5. Länk.

Nygren A, Nordenfelt P, Lindfors A, Mallbris L, Björkander J, Wahlgren CF. Hereditary angioedema in the Swedish paediatric population. Acta Paediatr. 2016;105:529-34. Länk.

Andersen MF, Longhurst HJ, Rasmussen ER, Bygum A. How Not to Be Misled by Disorders Mimicking Angioedema: A Review of Pseudoangioedema. Int Arch Allergy Immunol. 2016;169(3):163-70. doi: 10.1159/000445835. Länk.
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:6267