Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 23 februari 2020, vecka 8
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Lymfangioleiomyomatos (LAM)

Uppdaterad: 2018-12-10
Med dr, överläkare Maryam Fathi, Lung och Allergikliniken/Karolinska Universitetssjukhuset

Granskad av: Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


BAKGRUND
 

Lymfangioleiomyomatos (LAM) är en kronisk låggradig metastaserande malignitet som karaktäriseras av:
 

 • Progredierande cystisk destruktion av lungan
 • Förändringar i det lymfatiska systemet
 • Buktumörer, så kallat angiomyolipom (AML)


LAM kan förekomma antingen utan bakomliggande genetisk sjukdom (sporadisk LAM), eller vara associerad med tuberös skleros (TS-LAM).


Epidemiologi

LAM är en sällsynt kronisk sjukdom med okänd etiologi. Sjukdomen kan drabba så väl fertila som postmenopausala, kvinnor. Den beräknade prevalensen varierar från 3,3-7,7 fall per miljon kvinnor, men den verkliga siffran är troligen betydligt högre då sjukdomen ofta felaktigt diagnostiseras som emfysem, KOL eller astma. LAM förekommer hos 26-38 % av patienter med TS. Sjukdomen förekommer hos ca 13 % av män med TS och har oftast lägre klinisk signifikans.


Patogenes

LAM klassas som en perivaskulär epiteloidcellstumör (PEComa) enligt WHO klassificering av lungtumörer. Sjukdomen kännetecknas av proliferation av abnormala glattmuskelliknande celler (LAM-celler) i bronker, samt i blod- och lymfkärl. Det kan leda till förträngning av luftvägarna, samt till ”air trapping” (retention av luft i hela eller delar av lungan speciellt under utandning). Destruktion av alveoler leder till att tunnväggiga cystor uppstår i lungorna och dessutom kan cystiska förändringar bildas i lymfsystemet. Sjukdomen kan progrediera under loppet av ett fåtal år till flera decennier.

Tuberös skleros bedöms vara orsakad av mutationer i TS-generna TSC1 och TSC2. TSC1-genen kodar för hamartin och är belägen på kromosom 9 medan TSC2-genen kodar för tuberin och är belägen på kromosom 16. En viktig roll av hamartin-tuberin komplexet är hämning av en kinas så kallad mammalian target of rapamycin (mTOR) som är en central regulator av celltillväxt, proliferation samt motilitet. Mutationer i TSC1 och TSC2 gener resulterar i aktivering av mTOR som leder till ohämmad celltillväxt och tumörbildning. Sporadisk LAM är orsakad av mutationer i TSC2, även om TSC1-mutationer också har rapporterats.

Det kvinnliga könshormoment östrogen bedöms också spela roll i sjukdomens utveckling. Det faktum att symtomatisk sjukdom förekommer endast hos kvinnor och försämring kan ske under behandling med östrogen, graviditet samt att LAM-celler uttrycker östrogen och progesteron receptorer på sin yta stödjer denna teori.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

Symtom
 

De två vanligaste symtomen är dyspné och pneumothorax. Dyspné förekommer hos ungefär 70 % av patienterna medan cirka 80 % får enstaka eller recidiverande pneumothorax under sin sjukdomstid.

Övriga symtom:
 

 • Trötthet
 • Bröstsmärtor
 • Hemoptys
 • Kylothorax (förekomst av kylus – fettrik lymfa – i lungsäcken)
 • Kyloascites (förekomst av kylus i buk)
 • Kyloptys (upphostning av kylus)
 • Kyluri (förekomst av kylus i urin)
 • Akuta buksmärtor
 • Lymfödem

Kliniska fynd

Fysisk undersökning av patienter med LAM är oftast utan anmärkning, men ibland kan krepitationer eller ronki höras vid auskultation av lungorna. Även trumpinnefingrar och tecken på pneumothorax, pleuravätska samt ascites kan förekomma.DIFFERENTIALDIAGNOSER
 


 

UTREDNING
 

Laboratorietester

Det finns inga specifika blodprover som säkerställer diagnosen LAM. Förhöjda (> 800 pg/ml) nivåer av Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF-D) i serum i kombination med för LAM typiska cystiska lungförändringar på datortomografi (DT) av thorax ger underlag för diagnosen LAM. Ett normalt VEGF-D-värde utesluter dock inte diagnosen.


Radiologi

I tidigt stadium av sjukdomen är konventionell lungröntgen som regel normal. I avancerade fall kan ofta diffusa, bilaterala retikulära eller retikulonodulära interstitiella infiltrat noteras. Till skillnad från patienter med andra interstitiella lungsjukdomar, som vanligen är associerade med minskade lungvolymer, har patienter med LAM radiologiska tecken på normala eller ökade volymer. Pleuravätska eller pneumothorax kan ibland noteras trots i övrigt normal lungröntgen.

Även om inga förändringar iakttas på vanlig lungröntgen kan DT av thorax visa karaktäristiska fynd för LAM tidigt under sjukdomens utveckling. Det vanligaste fyndet är förekomst av multipla tunnväggiga cystor diffust spridda över hela lungorna med mellanliggande normal lungvävnad. Cystornas storlek kan varierar från några millimeter till 4,5 centimeter (Fig 1). Antal cystor varierar från ett fåtal till fullständig ersättning av normal lungvävnad.

Datortomografi, ultraljud eller magnetkameraundersökning (MR) av buken bör göras vid utredning av misstänkt LAM för att påvisa eventuella angiomyolipom, lymfangioleiom och retroperitoneal adenopati (Fig 2).


Figur 1. Datortomografi av thorax med förändringar i form av bilaterala, tunnväggiga cystor hos 34-årig kvinna med lymfangioleiomyomatos.
 

Lymfangioleiomyosmatos, Fig 1: bilaterala tunnväggiga cystorFigur 2. MR buk med multipla bilaterala njurförändringar med fettinnehåll talande för angiomyolipom hos 35-årig kvinna med tuberös skleros.
 

lymfangioleiomyosmatos, Fig 2: multipla bilaterala njurförändringar med fettinnehåll


 

Lungfunktionstest

Lungfunktionen testas med spirometri. Tidigare registerstudie har visat obstruktiv lungfunktionnedsättning initialt hos ungefär 61 % av patienter med sporadisk LAM. Ca 31 % av patienter med sporadisk LAM respektive 53 % av patienter med TS-LAM hade normal lungfunktion. Nedsatt diffusionkapacitet för kolmonoxid (DLCO) är rapporterad hos 57 % av patienter md sporadisk LAM. Nedsatt DLco och ökad residual volym generellt betraktas vara de tidigaste fysiologiska manifestationerna av LAM.


Diagnos

En karaktäristisk DT-bild av lungorna tillsammans med en eller flera extrathorakala manifestationer som tuberös skleros, angiomyolipom (AML), förekomst av kylothorax/kyloascites, lymfangioleiomyom eller serum VEGF-D ≥ 800 pg/ml är tillräcklig för diagnos av LAM.

Vid osäker diagnos bör man eftersträva cytologisk/histopatologisk verifikation genom cytologisk examination av kylus respektive thorakoskopiska eller transbronkiella lungbiopsier. Även AML och förstorade retroperitoneala körtlar kan biopseras beroende på tillgänglighet. Diagnosen av LAM kan baseras på den typisk morfologiska bilden av LAM-celler och positiv färgning för glattmuskelcellsmarkörer och HMB-45 antikroppar vid immunhistokemisk analys.


 

BEHANDLING
 

Tidigt omhändertagande av LAM-patienter bör omfatta symtomatisk behandling av obstruktivitet då cirka 20 % av patienterna svarar väl på behandling med bronkdilaterande medel.

Speciellt riktade åtgärder kan behöva vidtas om pneumothorax, pleuravätska eller ascites konstateras. Recidiverande pneumothorax behandlas med kemisk eller kirurgisk pleurodes. Pleurodesbehandling rekommenderas vid förstagångspneumothorax hos patient med känd diagnos. Genom thorakocentes respektive ascitestappning kan vätskeutgjutningarna i hålrummen minskas och tillhörande symtom lindras. Vid symptomgivande kylothorax och/eller kyloascites kan behandlingsförsök med fettreducerad diet med mediumlånga triglycerider (som absorberas helt intakta i tunnatarmen och ej via lymfan, t ex kokosolja) prövas.

Asymtomatiska AML (< 4 cm) behöver endast följas upp årligen med ultraljudundersökning eller med datortomografi (DT) alternativt magnetkamera (MR) om ultraljudsundersökning inte är tekniskt möjlig. Stora AML med risk för blödningar ska kontrolleras oftare. Symtomatiska AML åtgärdas med ”coiling” (embolisering) alternativt njursparande kirurgi.


Biologiska läkemedel

Senaste årens rapporter och studier visar att behandling med sirolimus respektive everolimus, två mTOR inhibitorer, kan leda till reduktion av angiomyolipomens och lymfangioleiomyomens storlek storlek, förbättring eller stabilisering av lungfunktionen hos patienter med sporadisk eller TS-associerad LAM samt minskad kylos. Sirolimus (Rapamune, också känt som rapamycin) är nu godkänd från FDA som första läkemedeln för stabilisering av lungfunktionen hos patienter med LAM. Den positiva effekten av dessa läkemedels har dock varit övergående, och vid uppehåll i behandlingen ökar storleken på AML och lungfunktionen minskar igen. Behandling med sirolimus bör erbjudas till patienter med säker diagnos av LAM och nedsatt lungfunktion med FEV1 och Dlco värde under 70%, de med snabb nedgående lungfunktion (årlig nedgång av FEV1 mer än 90 ml/år), patienter med symtom givande kylus eller andra lymfatiska komplikationer samt patienter med stor sjukdomsbörda som behov av syrgas, förhöjd residual volym. Det är oklart om asymtomatiska patienter med normal eller mild lungfunktionnedsättning ska behandlas. Sirolimus är numera förstahandsbehandling för AML.


Transplantation

För patienter som inte svarar på medicinsk behandling är lungtransplantation ett viktigt behandlingsalternativ. Det finns inga definitiva inklusions- och exklusionskriterier för transplantation specifik för LAM. Med tanke på risken för infektion och LAM relaterade komplikationer i den icke transplanterade lungan är som regel dubbel lungtransplantation att föredra.


Övrigt

Vid avancerad sjukdom med tilltagande lungfunktionsnedsättning och hypoxi kan oxygenbehandling bli aktuell.

Kortikosteroider och doxycyklin har ingen given plats vid behandling av LAM.

Hormonell behandling har använts i olika former med kontroversiella resultat och rekommenderas därför inte.


 

PROGNOS och UPPFÖLJNING
 

Tidigare rapporter pekade på en dyster prognos med tilltagande andningssvårigheter, andningssvikt och för tidig död. Numera anses dock prognosen vara betydligt mer gynnsam, med en 10-årsöverlevnad över 90 % och en median transplantfri överlevnad på mer än 20 år. De vanligaste rapporterade faktorerna som är associerade med ökad dödlighet är bl a låg FEV1/FVC, dyspné som debutsymtom, behov av syrgas, avancerad histologisk fynd samt högt serum VEGF-D. Postmenopausala kvinnor med LAM har en bättre överlevnad jämfört med premenopausala.

Studier visar ett gynnsamt resultat för lungtransplantation hos LAM patienter med 1, 3 respektive 5 års överlevnad på 92%, 73% respektive 67%. Sjukdomen kan återkomma i lungtransplantatet men detta är sällsynt.


 

PATIENTFÖRENING
 

Nätverket LAM Academy är ett ideellt samarbetsprojekt mellan LAM-patienter,
anhöriga och Lung-/Allergikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Adressen är

LAM Academy
Box 5967
102 42 Stockholm
Telefon: 08-665 33 45
Epost: info@lamacademy.org

LAM Academy ingår i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, en rikstäckande samarbetsorganisation för patienter med ovanliga sjukdomar.

Adressen är
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-764 49 99
Hemsida: www.sallsyntadiagnoser.se


 

ICD-10

Andra specificerade interstitiella lungsjukdomar J84.8
Tuberös skleros Q85.1

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
J84 Andra interstitiella lungsjukdomar (sjukdomar i lungornas stödjevävnad)
Q85 Fakomatoser som ej klassificeras annorstädes

 

Referenser
 

Taveira-DaSilva AM, Pacheco-Rodriguez G, Moss J. The natural history of lymphangioleiomymatosis: markers of severity, rate of progression and prognosis. Lymphat Res Biol 2010; 8 (1):9-19. Länk

Moss J, Nilo AA, Barnes PM, et al. Prevalence and clinical characteristics of lymphangioleiomyomatosis (LAM) in patients with tuberos sclerosis complex. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:669-71. Länk

Fujita A, Ando K, Kobayashi E, et al. Detection of low-prevalence somatic TSC2 mutations in sporadic pulmonary lymphangioleiomyomatosis tissues by deep sequencing. Hum Genet 2016; 135: 61-68. Länk

Mavroudi M, Zarogoulidis P, Katsikogiannis N, et al. Lymphangioleiomyomatosis: current and future. J Thorac Dis 2013; 5: 74-79. Länk

Hammes SR, Krymskaya VP. Targeted Approaches toward understanding and treting pulmonary lymphangioleiomyomatosis (LAM). Horm Cancer 2013; 4: 70-77. Länk

Johnson SR, Cordier JF, Lazor R, et al. European Respiratory Society's guidelines for the diagnosis and management of lymphangioleiomyomatosis. Eur Respir J 2010; 35:14-26. Länk

Radzikowska E. Lymphangioleiomyomatosis: New treatment perspectives. Lung 2015; 193: 467-475. Länk

McCormack FX, Inoue Y, Moss J et al. Efficacy and safety of Sirolimus in lymphangioleiomyomatosis N Engl J Med 2011; 364(17):1595-1606. Länk

McCormack FX, Gupta N, Finlay GR et al. Official American Thoracic Society/Japanese respiratory Society clinical practice guidelines: Lymphangioleiomyomatosis diagnosis and Management. Am J Respir Crit Care Med 2016; 194(6): 748-761. Länk

Ussavarungsi K, Hu X, Scott JP, et al. Mayo clinic experience of lung transplantation in pulmonary lymphangioleiomyomatosis. Respiratory Medicine 2015; 109(10): 1354-1359. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:5705