Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 22 maj 2018, vecka 21
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Pyelonefrit hos kvinnor, akut

Uppdaterad: 2017-09-26
Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

Granskad av: Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet


BAKGRUND


Akut pyelonefrit är en potentiellt allvarlig infektion - ungefär 20-30 % av patienterna har positiv blododling, d v s bakteriemi. Hos äldre är bakteriemi ännu vanligare.

Klassiska symtom är hög feber, frossa, flanksmärta, illamående och kräkningar. Miktionsbesvär saknas hos 1/3.

Atypisk sjukdomsbild förekommer hos äldre individer, vilka ofta saknar flanksmärta och ömhet över njurloger.

Sjukhusvård är framför allt indicerad när parenteral antibiotikabehandling är aktuell. Detta gäller främst:
 

 • Äldre personer som ofta drabbas av urosepsis
 • Gravida kvinnor
 • Patienter med bakomliggande komplicerande faktorer
 • Vid påverkat allmäntillstånd eller illamående och kräkningar


Etiologi


E. coli orsakar ungefär 90 % av de samhällsförvärvade infektionerna. Vårdrelaterade och komplicerade infektioner orsakas ofta av andra bakteriearter, som inte sällan är resistenta mot många antibiotika. Den snabba globala spridningen av multiresistenta E. coli och Klebsiella som producerar ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamases) utgör ett stort terapeutiskt problem. I Sverige anmäldes 2015 ca 8500 fall av ESBL-bildande E. coli. Sådana bakterier måste alltid övervägas som orsak till UVI hos individer som nyligen vistats i länder med ökad förekomst av antibiotikaresistens.

 


DIAGNOSTIK
 

 • Nitrit- och granulocytesterastest på urinen
 • Urinodling för art- och resistensbestämning görs alltid
 • Blododling på sjukhus
 • s-CRP om nivån på infektionen är osäker
 • s-kreatinin för bedömning av njurfunktionen med hänsyn till eventuell dosreduktion av antibiotika


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Akut kolecystit och basal pleuropneumoni.

Eftersom prevalensen av asymtomatisk bakteriuri är hög hos äldre kvinnor innebär inte nitrit-positiv urin hos dessa att feber utan nytillkomna urinvägssymtom har sitt ursprung i urinvägarna.

 


BEHANDLING
 

Behandlingstid: 7-10 dagar.

Kommentar: I en svensk multicenterstudie av akut pyelonefrit hos kvinnor, vilken var randomiserad, dubbel-blind och placebokontrollerad, var 7 dagars peroral behandling med ciprofloxacin lika effektiv som en 14-dagars kur, vilket nyligen har bekräftats i en studie från Nederländerna. Rekommenderad behandlingstid för ciprofloxacin är således 7 dagar och för övriga antibiotika 10 dagar.

Överväg dosreduktion vid sänkt njurfunktion och för dem som är äldre än 70 år. Se FASS!


Peroral terapi

Förstahandsalternativ:kinolon:
- ciprofloxacin

Ciprofloxacin, flera tillverkare

500 mg x 2
Andrahandsalternativ:- trimetoprim-sulfametoxazol (80 mg/400 mg) (Obs!Endast efter odlingssvar p g a hög resistens (ca 20 %) hos E. coli)


- cefalosporiner (högre recidivrisk j f r med kinoloner och trimetoprim-sulfametoxazol)
Eusaprim, Bactrim

2 x 2

Se kommentar


Kommentar: Korsresistens föreligger mellan fluorokinoloner. För att minska risken för resistensutveckling mot kinoloner bör ciprofloxacin, som har högst antibakteriell aktivitet, användas.

Tillverkningen av ceftibuten (Cedax) har upphört. Andra produkter som innehåller ceftibuten kan tillsvidare rekvireras på licens. Doseringen av ceftibuten är 400 mg x 1.

Ett annat cefalosporin, cefixim, som inte tillhandahålls i Sverige, är ett alternativ till ceftibuten och kan rekvireras på licens. Doseringen av cefixim är 200 mg x 2 alternativt 400 mg x 1.

 

Parenteral terapi

Okomplicerad infektion:aminoglykosid:
- amikacin


- gentamicin


- tobramycin


cefalosporin:
- cefotaxim

Biklin 15 mg/kg x 1 i.v.


Gensumycin
4,5 mg/kg x 1 i.v.

Nebcina
4,5 mg/kg x 1 i.v


Cefotaxim, flera tillverkare
1 g x 3 i.v.
Komplicerad/vårdrelaterad infektion:aminoglykosid:
- amikacin


- gentamicin


- tobramycin


cefalosporin:
- cefotaximceftazidim (framförallt vid pseudomonas-infektion)


kinolon:
- ciprofloxacinpenicillin:
- piperacillin/
tazobaktam

Biklin 15 mg/kg x 1 i.v.


Gensumycin
4,5 mg/kg x 1 i.v.

Nebcina
4,5 mg/kg x 1 i.v


Cefotaxim, flera tillverkare
1 g x 3 i.v.

Ceftazidim, flera tillverkare
1 g x 3 i.v.


Ciprofloxacin, flera tillverkare
400 mg x 2 i.v.


Piperaciilin/Tazobaktam, flera tillverkare
4 g x 3 i.v.Vid svår sepsis bör kombinationsbehandling ges: Cefotaxim 1 g x 3 i.v. + gentamicin/tobramycin (Gensumycin/Nebcina) 4,5 mg/kg x 1 i.v.

Vid septisk chock rekommenderas p g a ökad distributionsvolym högre doser det första dygnet: Cefotaxim 2 g x 3 i.v. + gentamicin/tobramycin (Gensumycin/Nebcina) 7 mg/kg x 1 i.v. En extra dos av cefotaxim (2g) ges 3-4 timmar efter den första dosen.

Efter inledande parenteral antibiotikaterapi fortsätter behandlingen peroralt så snart patientens tillstånd förbättrats. Feberfrihet krävs inte.


Stark misstanke om multiresistenta ESBL-producerande bakterier

Vistelse i länder med ökad antibiotikaresistens det senaste halvåret, UVI orsakad av ESBL-producerande bakterier det senaste halvåret eller känt bärarskap av ESBL-producerande bakterier i tarmfloran.

Den inledande empiriska behandlingen kan ske med piperacillin/tazobaktam 4 g x 3 i.v. alternativt en karbapenem (t ex Meropenem 0,5 g x 3 i.v. eller Tienam 1 g x 3 i.v.) alternativt amikacin (Biklin) 15 mg/kg i.v.

Vid septisk chock ges Meropenem 1 g x 3 i.v. eller Tienam 1 g x 3 i.v.. En extra dos av Meropenem (1 g) eller Tienam (1 g) ges 3-4 timmar efter den första dosen. Tillägg av amikacin 30 mg/kg x 1 i.v. under det första dygnet.

ESBL-producerande bakterier är betydligt oftare känsliga för amikacin (> 90 %) än för övriga aminoglykosider (40-50 %).
UPPFÖLJNING
 

Efterkontroll via telefon eller återbesök för att konstatera klinisk läkning görs 2 veckor efter avslutad behandling. Vid infektion orsakad av stenbildande bakterier som Proteus bör alltid kontrollodling ske.

 


UTREDNING


Vid misstanke om uretärobstruktion eller njurabscess (terapisvikt under pågående adekvat antibiotikabehandling) görs akut radiologisk undersökning med i första hand datortomografi. Kvinnor med förstagångspyelonefrit, som läker komplikationsfritt, behöver inte utredas.

Vid recidiverande pyelonefrit rekommenderas radiologisk utredning med röntgen eller ultraljud.

Om upprepade kontrollodlingar visar fynd av Proteus görs utredning med cystoskopi och röntgen för att bekräfta/utesluta förekomst av infektionskonkrement.


 

ICD-10

Akut tubulo-interstitiell nefrit N10.9

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
N10 Akut tubulo-interstitiell nefrit

 

Referenser

Sandberg T, Skoog G, Bornefalk Hermansson A, et al. Ciprofloxacin for 7 days versus 14 days in women with acute pyelonephritis: a randomised, open-label and double-blind, placebo-controlled, non-inferiority trial. Lancet 2012;380:484-90. Länk

van Nieuwkoop C, van der Starre WE, Stalenhoef JE, et al. Treatment duration of febrile urinary tract infection: a pragmatic randomized, double-blind, placebo-controlled non-inferiority trial in men and women. BMC Medicine 2017;15:70 DOI 10.1186/s12916-017-0835-3. Länk

Nicolle LE. Minimum antimicrobial treatment for acute pyelonephritis. Lancet 2012;380:452-3. Länk

Gupta K, Hooton TM, Naber KG, et al. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephrtitis in women: a 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clin Infect Dis 2011;52:e103-20. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2018, Internetmedicin AB
ID:468