Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 23 september 2020, vecka 39
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Urinvägsinfektion, män

Uppdaterad: 2020-01-19
Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

Granskad av: Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

Kronisk bakteriell prostatit utan klassiska prostatitsymtom är en vanlig orsak till recidiverande UVI hos män. Infektionsepisoderna orsakas i regel av samma bakteriestam, vilket indikerar förekomst av kronisk infektion i urinvägarna. Bakterier finns i biofilmer och förkalkningar i prostata och skyddas därigenom mot såväl infektionsförsvar som antibiotikas effekt, vilket innebär att de inte kan elimineras. Bakterier som frigörs ur biofilm och förkalkningar kan orsaka akut inflammation i prostata med feber och CRP-stegring samt utsöndras i urinen och ibland i blodet (febril UVI). Dessa bakterier är påverkbara av antibiotika.

Vid febril UVI, oavsett kliniska tecken på akut pyelonefrit, ses i mer än 90 % av fallen en övergående stegring av S-PSA, vilket tyder på att prostata är involverad i infektionen. Nivåerna motsvarar de som förekommer vid prostatacancer. Efter behandling av en sådan infektion kan det dröja flera månader innan PSA har normaliserats. Detta bör has i åtanke när PSA används för diagnostik av prostatacancer.

Det saknas vetenskaplig evidens för huruvida prostata samtidigt är infekterad vid akut bakteriell cystit och i vilken grad S-PSA påverkas.


 

ETIOLOGI
 

 • E. coli orsakar cirka 60 % av samhällsförvärvade infektioner. Resistens mot ciprofloxacin förekommer hos ca 20 % av isolaten. Särskilt vid febril UVI i anslutning till prostatabiopsi kan resistensnivåerna uppgå till 40 %.

 • Vårdrelaterad UVI orsakas ofta av andra bakteriearter, som ej sällan är multiresistenta.


DIAGNOSTIK
 

 • Nitrit- och leukocytesterastest på urinen
 • Urinodling för art- och resistensbestämning
 • Kontamination vid provtagningen förekommer sällan, varför 103 bakterier per ml urin utgör diagnostisk gräns för UVI
 • Blododling vid febril UVI (på sjukhus)

BEHANDLING
 

Febril UVI

Sjukhusvård för inledande parenteral antibiotikabehandling rekommenderas framför allt vid allmänpåverkan, hög ålder och febril UVI efter prostatabiopsi. I det senare fallet orsakas infektionerna inte sällan av multiresistenta bakterier som perorala antibiotika inte har effekt på.


Peroral terapi

Eftersom prostata ofta samtidigt är infekterad väljs i första hand ett preparat som förutom i blod, njurar och urin även ger adekvata koncentrationer i prostatavävnad. Kinoloner såsom ciprofloxacin samt trimetoprim uppfyller dessa krav.

Trimetoprim-sulfa har inga fördelar framför trimetoprim, eftersom sulfakomponenten ger mycket låga koncentrationer i prostata. Risken för sulfarelaterade biverkningar, vilka ibland kan vara allvarliga, bör beaktas. Till skillnad från trimetoprim-sulfa är den kliniska erfarenheten av trimetoprim relativt sparsam vid behandling av febril UVI.

Beta-laktamantibiotika som cefalosporiner och mecillinam ger otillräckliga koncentrationer i prostata och bör därför undvikas för peroral behandling av febril UVI. Nitrofurantoin ger höga koncentrationer i urinen men inga terapeutiska vävnadskoncentrationer och ska därför inte användas vid febril UVI.


Behandlingstid: 2 veckor. Evidens saknas för kortare kurer.

 

FörstahandsvalCiprofloxacinCiprofloxacin 500 mg x 2
AndrahandsvalTrimetoprim-sulfametoxazolBactrim forte 1 x 2
Eusaprim forte 1 x 2
TrimetoprimIdotrim 160 mg x 2
Ceftibuten (licenspreperat)Ceftibuten 400 mg x 1


Kommentar:
Korsresistens föreligger mellan kinoloner. För att minska risken för resistensutveckling mot kinoloner bör ciprofloxacin, som har högre aktivitet mot gramnegativa tarmbakterier och pseudomonasarter, användas. Trimetoprim-sulfametoxazol eller trimetoprim rekommenderas inte för empirisk terapi p g a hög resistens (ca 20 %) hos E. coli. Dessa preparat kan, om känslighet föreligger, utgöra alternativ för peroral uppföljning efter inledande parenteral antibiotikabehandling. Vid resistens mot både ciprofloxacin och trimetoprim kan ceftibuten (licenspreparat) vara ett alternativ för peroral behandling.

 

Parenteral terapi

Piperacillin-tazobaktam 4 g x 3 i.v., cefotaxim 1 g x 3 i.v. eller gentamicin/tobramycin 5 mg/kg x 1 i.v. Vid sepsis ges initialt högre doser: piperacillin-tazobaktam 4 g x 4 i.v., cefotaxim 2 g x 3 i.v., gentamicin/tobramycin 7 mg/kg x 1.

När tillståndet stabiliserats fortsätter behandlingen peroralt med ciprofloxacin (förstahandsalternativ) eller trimetoprim-sulfa alternativt trimetoprim enligt resistensbesked.

 

UVI utan feber (akut cystit)

Urinodling rekommenderas för att skilja UVI från LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms), som blir vanligare med stigande ålder.

Hög antibiotikakoncentration i urinen eftersträvas för att få patienten symtomfri. Detta uppnås med cefalosporiner, mecillinam, nitrofurantoin eller trimetoprim. Kinoloner kan undvaras på denna indikation eftersom eventuell samtidig biofilms-associerad infektion i prostata ändå inte kan eradikeras. För empirisk behandling rekommenderas i första hand nitrofurantoin eller pivmecillinam p g a låg resistens hos E. coli (gäller även ESBL-producerande stammar).

Behandlingstid: 7 dagar (ej evidensbaserat).


Peroral terapi:

Förstahandsval
NitrofurantoinFuradantin 50 mg x 3
PivmecillinamSelexid, Penomax 200 mg x 3
Andrahandsval
TrimetoprimIdotrim 160 mg x 2
CefadroxilCefadroxil 500 mg x 2
UPPFÖLJNING
 

Kontroll 2 veckor efter avslutad behandling för att konstatera klinisk läkning. Urinodling om infektionen orsakades av stenbildande bakterier (t ex Proteus).


 

UTREDNING
 

 • Vid komplikationsfritt förlopp är radiologisk utredning och uretrocystoskopi inte nödvändig.

 • Vid anamnes på försämrat urinavflöde görs utredning med IPSS (International Prostate Symptom Score), miktionslista och residualurinbestämning med ultraljud.

 • Vid utebliven effekt under pågående adekvat antibiotikabehandling av febril UVI (terapisvikt) remitteras patienten akut till sjukhus för utredning avseende uretärobstruktion, njurabscess eller abscess i prostata.

 • Vid symtomgivande recidiv, med eller utan feber, efter behandling av UVI eller vid upprepade infektioner med stenbildande bakterier (t ex Proteus) bör utredning med DT-urografi alt. DT-urinvägsöversikt initieras.


RECIDIVERANDE SYMTOMGIVANDE UVI
 

Om urinvägsutredning är invändningsfri bör patienter som får täta recidiv av febril UVI ges långvarig (6-12 månader) suppressiv behandling med ett antibiotikum som isolerad bakterie är känslig för. Huruvida antibiotika som ger goda koncentrationer i prostata, t ex ciprofloxacin eller trimetoprim, är effektivare än andra preparat saknar dokumentation.

Vid recidiverande symtomgivande UVI utan feber eftersträvas enbart höga urinkoncentrationer, varför nitrofurantoin eller trimetoprim kan användas, som vid reinfektionsprofylax till kvinnor med recidiverande cystit. Som regel är en tablett till natten tillräckligt.


 

ICD-10

Akut tubulo-interstitiell nefrit N10.9
Akut cystit N30.0

 

Referenser

Ulleryd P, Sandberg T. Ciprofloxacin for 2 or 4 weeks in the treatment of febrile urinary tract infection in men: a randomized trial with a 1 year follow-up. Scand J Infect Dis 2003;35:34-9. Länk

Van Nieuwkoop C, van der Starre WE, Stalenhoef JE, et al. Treatment duration of febrile urinary tract infection: a pragmatic randomized, double-blind, placebo-controlled non-inferiority trial in men and women. BMC Medicine 2017;15:70 DOI 10.1186/s12916-017-0835-3. Länk

Urinvägsinfektioner hos män. Folkhälsomyndigheten 2014 :1-44.

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;28:21-36. Länk
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:455