Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 21 augusti 2018, vecka 34
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Urinvägsinfektion, kvinnor

Uppdaterad: 2018-02-13
Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

Granskad av: Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


BAKGRUND
 

Traditionellt brukar urinvägsinfektioner (UVI) indelas i:

 • Asymtomatisk bakteriuri (ABU)
 • Akut cystit
 • Akut pyelonefrit (febril UVI)
För att optimera handläggningen i det enskilda fallet bör alltid en klassifikation av infektionstypen göras. Man bör beakta huruvida infektionen är:
 • Recidiverande
 • Komplicerad
 • Vårdrelaterad
Recidiverande UVI definieras som minst 2 infektioner det senaste halvåret eller minst 3 det senaste året.

Vid komplicerad UVI finns strukturella och/eller funktionella avvikelser i urinvägarna som disponerar för bakteriuri. På grund av upprepade antibiotikakurer orsakas recidiverande, komplicerad eller vårdrelaterad UVI ofta av bakterier som är resistenta mot många urinvägsantibiotika.

 

Patogenes
 

Bakterier som orsakar UVI har sitt ursprung i tarmen och koloniserar ibland den vaginala och periuretrala mikrofloran. Via kvinnans korta urinrör kan de sedan lätt ta sig in i de nedre urinvägarna.

Upprepade antibiotikakurer påverkar både tarm- och vaginalfloran. Antibiotikaresistenta uropatogena bakterier selekteras i tarmen och förändringar i den vaginala mikromiljön underlättar för bakterierna att kolonisera det periuretrala området. Risken för negativa ekologiska effekter varierar för olika antibiotika.

 

Etiologi
 

E. coli och S. saprophyticus kallas för primärpatogener eftersom de kan orsaka infektion hos individer som har helt normala urinvägar. De dominerar som orsak till sporadisk okomplicerad cystit hos kvinnor och är i regel känsliga för vanliga urinvägsantibiotika.

Övriga urinvägspatogener kallas för sekundärpatogener. De orsakar sällan förstagångsinfektion hos dem med normala urinvägar men förekommer ofta vid recidiverande, komplicerad eller vårdrelaterad UVI och uppvisar högre grad av antibiotikaresistens.


 

AKUT CYSTIT
 

Akuta miktionsbesvär i form av sveda, täta urinträngningar och frekventa blåstömningar är en vanlig besöksorsak i primärvården.

Endast hälften av de drabbade söker sjukvård och ca 30 % blir symtomfria efter en vecka utan antibiotikabehandling, vilket tyder på att symtomen ofta är spontant övergående.

Hälften av alla kvinnor insjuknar någon gång i akut cystit som kräver antibiotikabehandling och 30 % får en ny infektion inom sex månader.

Ungefär 20 % av dem som söker för akut cystit har en recidivinfektion.

 

Diagnostik
 

Vid nytillkomna miktionsbesvär (minst 2 av symtomen sveda, trängningar och frekventa blåstömningar ska föreligga) hos icke-gravida kvinnor är diagnosen akut cystit sannolik. Testremsa avseende förekomst av nitrit och leukocytesteras i urinen och urinodling kan undvaras. Vid samtidig förekomst av underlivsklåda eller fluor vaginalis rekommenderas provtagning avseende urogenital infektion (se Differentialdiagnoser) och urinodling.

Urinodling med art- och resistensbestämning görs när risk finns att infektionen orsakas av antibiotikaresistenta bakterier, som vid terapisvikt, vårdrelaterad, komplicerad eller recidiverande UVI.

Vid urinodling är diagnostisk gräns för primärpatogenerna E. coli och S. saprophyticus ≥ 103 CFU (kolonibildande enheter) per ml och för sekundärpatogener ≥ 104 CFU per ml.

 

Differentialdiagnoser
 

 • Uretrit orsakad av sexuellt överförbara mikrober (t ex klamydia, gonokocker, herpes simplex och trichomonas)

 • Vulvovaginit

 • Icke-infektiös orsak (t ex atrofiska slemhinnor p g a östrogenbrist efter menopaus, lokal avkylning, överdriven underlivshygien)

Behandling av sporadisk cystit
 

Behandling med antibiotika förkortar tiden med symtom. Vid lindriga besvär kan man i samråd med patienten avvakta med antibiotika och ge råd om symtomlindrande behandling. Vid måttliga besvär förses patienten även med ett antibiotikarecept att använda vid utebliven förbättring medan antibiotika ges vid svåra besvär.

Resistensen hos E. coli mot nitrofurantoin har under de senaste decennierna legat kring 1-2 % och mot mecillinam kring 2-5 %, medan resistensen mot trimetoprim uppgår till ca 20 %. ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase)-producerande E. coli är oftast fullt känsliga för nitrofurantoin och mecillinam. För empirisk behandling rekommenderas därför i första hand nitrofurantoin (Furadantin) eller pivmecillinam (Selexid, Penomax). Kinoloner som ciprofloxacin skall inte användas för behandling av okomplicerad cystit.

Nitrofurantoin kan ges oavsett patientens ålder, men bör undvikas vid njursvikt (GFR < 40 mL/min) p g a osäker behandlingseffekt. Kort behandlingstid medför ingen risk för kronisk lungbiverkan.

Trimetoprim ger höga urinkoncentrationer i flera dygn efter sista dosen medan cefadroxil, mecillinam och nitrofurantoin endast utsöndras i urinen kort tid efter avslutad behandling. Trimetoprim kan därför ges under 3 dygn medan övriga preparat bör ges under 5 dygn.

Undvik att ge samma antibiotikum som vid närmast föregående UVI p g a risk för resistens mot detta preparat. Denna tumregel gäller särskilt för trimetoprim och om mindre än 3 månader förflutit mellan infektionsepisoderna.

Behandlingstid: 3-5 dygn.

 

Antibiotikaalternativ

Förstahandsval
NitrofurantoinFuradantin 50 mg x 35 dygn
PivmecillinamSelexid, Penomax 200 mg x 3
Selexid, Penomax 200 mg x 2
5 dygn
7 dygn
Andrahandsval
TrimetoprimIdotrim 160 mg x 23 dygn
CefadroxilCefadroxil Mylan 500 mg x 2
Cefadroxil Sandoz 1 g x 1
5 dygn


Kommentar:
 

 • Pivmecillinam kan doseras 400 mg x 2 i 3 dygn till kvinnor < 50 år.

Uppföljning
 

Efterkontroll är inte nödvändig om patienten blivit besvärsfri.


 

RECIDIVERANDE CYSTIT
 

Somliga kvinnor drabbas ibland av tätt recidiverande cystitepisoder. Detta beror på en ökad kolonisering med uropatogena tarmbakterier i den vaginala mikromiljön. Koloniseringen underlättas av störningar i vaginalflorans sammansättning, framför allt genom reduktion av halten laktobaciller.

 

Riskfaktorer
 

 • Användning av pessar eller spermiedödande medel reducerar halten laktobaciller i vaginalfloran.
 • Ny sexpartner
 • Sjunkande östrogennivåer efter menopaus reducerar halten laktobaciller i vaginalfloran
 • Nyligen behandlad för UVI

Diagnostik
 

 • Urinodling för art- och resistensbestämning. Upprepade antibiotikakurer har en tendens att selektera fram resistenta bakterier.

BEHANDLING AV RECIDIVERANDE CYSTIT
 

Som vid sporadisk cystit. Längre antibiotikakurer än 3-5 dygn medför inte bättre resultat och minskar inte heller risken för återfall. Undvik att ge samma preparat som vid närmast föregående UVI.

 

Antibiotikaalternativ

Förstahandsval
NitrofurantoinFuradantin 50 mg x 35 dygn
PivmecillinamSelexid, Penomax 200 mg x 3
Selexid, Penomax 200 mg x 2
5 dygn
7 dygn
Andrahandsval
TrimetoprimIdotrim 160 mg x 23 dygn
CefadroxilCefadroxil Mylan 500 mg x 2
Cefadroxil Sandoz, 1 g x 1
5 dygnUtredning
 

 • Rutinmässig utredning med urografi, ultraljud eller cystoskopi är inte nödvändig eftersom kvinnor med recidiverande cystit vanligen har normala urinvägar.

 • Vid upprepade odlingsfynd av stenbildande bakterier, som t ex Proteus, bör utredning övervägas på misstanke om infektionsstenar i urinvägarna.

 • Gynekologisk undersökning av kvinnor efter menopaus avseende predisponerande orsaker som t ex slemhinneatrofi eller prolaps.

 • Noggrann anamnes avseende miktionsmönster, urinflöde och urininkontinens. Vid tecken på blåsdysfunktion görs en registrering av urinflödesprofil och maximalt urinflöde samt mätning av residualurin med ultraljud.

Profylax
 

 • Informera patienten om hur infektionerna uppstår och försök att identifiera eventuella riskfaktorer som kan åtgärdas.

 • Råd om regelbunden och fullständig blåstömning.

 • Efter menopaus bör kvinnor erbjudas behandling med estradiol (Vagifem, Oestring) eller estriol (Ovesterin, Blissel, Estrokad) för lokal applikation.

 • Reinfektionsprofylax med antibiotika under 6 månader vid täta recidiv:

  • En tablett till natten efter blåstömning eller
  • En tablett efter samlag (effekten kvarstår det närmaste dygnet).
  • Nitrofurantoin (Furadantin) 50 mg eller trimetoprim (Idotrim) 100 mg är väl beprövade preparat. Nitrofurantoin kan ges till kvinnor som är eller planerar att bli gravida.

 • Metenaminhippurat (Hiprex) rekommenderas inte p g a otillräcklig vetenskaplig evidens. Kan i avsaknad av andra alternativ prövas under 6 månader med efterföljande utvärdering.

 • Tranbärsjuice förhindrar inte recidiverande cystit, vilket visats i flera randomiserade, dubbel-blinda, placebo-kontrollerade studier av unga och medelålders kvinnor.

 • Självbehandling med nitrofurantoin eller pivmecillinam i 5 dygn för kvinnor som inte önskar profylax.

Uppföljning
 

Individuell. Patientkontakt efter avslutad antibiotikaprofylax för att utvärdera effekten av vidtagna åtgärder och diskutera fortsatt strategi.


 

PYELONEFRIT

Visa översikt: Pyelonefrit hos kvinnor, akutICD-10

Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation N39.0
Akut cystit N30.0
Akut tubulo-interstitiell nefrit N10.9

 

Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
 

N10 Akut tubulo-interstitiell nefrit


Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket

Gå till början av sidan.

Copyright © 2018, Internetmedicin AB
ID:451