Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 20 februari 2019, vecka 8
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Proteasomhämmare

Uppdaterad: 2018-01-14
Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

Granskad av: Med dr, PhD, överläkare Cecilie Hveding Blimark, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


BAKGRUND


Proteasomer är enzymkomplex som finns i alla celler i stora mängder. Proteasomerna har en viktig roll i nedbrytningen av proteiner. Kartläggningen av denna process belönades med nobelpriset i kemi 2004.

Genom att blockera proteasomerna med proteasomhämmare påverkas biologiska signalvägar som har betydelse för cellers tillväxt och överlevnad. Cancerceller är mer känsliga för denna påverkan än friska celler. Ett exempel är att nedbrytningen av P53 proteinet hämmas vilket innebär att cancercellerna styrs mot apoptos (programmerad celldöd). Namn på läkemedel som hämmar proteasomernas funktion slutar på -"mib". Det finns 3 proteasomhämmare, bortezomib, carfilzomib och ixazomib som är godkända.


 

BEHANDLING


Bortezomib

Bortezomib (Velcade) registrerades 2004 för behandling av myelom och används både som förstahandsmedel och vid recidiv. Bortezomid kombineras som regel med cytostatika (melfalan eller cyklofosfamid) och kortison (dexametason).

Bortezomib i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison är godkänt för behandling av patienter med mantelcellslymfom. Användningen av denna kombination i Sverige är mycket liten.

För mer information om dessa sjukdomar, se:

 

Myelom (multipelt myelom, myelomatos)

Mantelcellslymfom


Farmakokinetiken för bortezomib påverkas inte hos patienter med lindrigt eller måttligt nedsatt njurfunktion. Detta är en fördel vid behandling av myelompatienter, då dessa kan ha nedsatt njurfunktion till följd av sjukdomen.

Bortezomib ges antingen som bolusinjektion eller subkutant. Subkutan behandling är både mer praktiskt och ger mindre biverkningar än intravenös injektion.

Dosering

Var god se fass.se Bortezomib


Biverkningar

De viktigaste biverkningarna vid behandling med bortezomib är:
 

 • Polyneuropati är en mycket vanlig biverkan. Neuropatin är mestadels sensorisk och kan uppstå tidigt under behandlingen. Smärtor förekommer och autonom neuropati med blodtrycksfall är inte helt ovanligt. Nervpåverkan är ofta, men inte alltid, reversibel. Vid lindriga symtom kan dosintervallet förlängas (administrering en gång per vecka) alternativt dosen reduceras. Vid allvarliga symtom avbryts behandlingen. Risken för polyneuropati minskar när bortezomib ges s.c.

 • Myelosuppression är en vanlig biverkan. Trombocytopeni är den oftast förekommande manifestationen och ses hos flertalet patienter. Påverkan är reversibel och trombocytvärdena brukar normaliseras under behandlingens vilovecka.

 • Gastrointestinal toxicitet med illamående, diarré, kräkningar och förstoppning.

 • Trötthet

 • Herpes zoster - Ökad frekvens av herpes zoster ses under behandling med bortezomib, varför profylax med aciklovir (Zovirax) eller valaciklovir (Valtrex) rekommenderas under behandlingstiden.


Carfilzomib (Kyprolis)
 

Carfilzomib registrerades 2015 för patienter som fått minst en tidigare behandling och lanserats som ”nästa generations proteasomhämmare”. I registreringsstudien (ASPIRE-studien) gavs carfilzomib tillsammans med lenalidomid/dexametason och visade bättre resultat än lenalidomid/dexametason utan att öka antal biverkningar. Man har i Sverige rekommederat carfilzomib för användning i kombination med Dexametason till patienter som fått minst en tidigare behandling (Endevour-studien).


Dosering

Carfilzomib ges som 10 min infusion, under 2 på varandra följande dagar, varje vecka i 3 veckor (dag 1, 2, 8, 9, 15, 16) följt av 12-dagars vila (dag 17-28). Varje 28-dagars period betraktas som en behandlingscykel. Startdosen är 20 mg/m2. Om denna dos tolereras ökas dosen till 27 mg/m2 (maxdos 60 mg) fr o m dag 8 i cykel 1. Behandlingen kan fortsätta tills sjukdomsprogress eller oacceptabla biverkningar. Tillsammans med carfilzomib ges lenalidomid 25mg x 1 p.o dag 1-21 och dexametason 40 mg p.o dag 1, 8, 15 och 22.

Om carfilzomib ger med enbart dexametason, ges 20 mg/m2 dag 1+2, därefter 56 mg/m2 (maxdos 120 mg) dag 8, 9, 15, 16 följt av 12 dagars vila (dag 17–28). Dexametason ges då i dosen 20 mg p.o. dag 1, 2, 8, 9, 15, 16, 21 och 22 per 28 dagars cykel.


Biverkningar

Biverkningsprofilen för carfilzomib försvåras av att de flesta fått preparatet tillsammans med lenalidomid. De viktigaste biverkningarna vid behandling med carfilzomib är:
 

 • Hjärttoxicitet – Hjärtsvikt och rytmrubbningar har rapporterats och enstaka patienter har drabbats av hjärtinfarkt och hjärtstillestånd.
 • Lungpåverkan – Andnöd har rapporterats som vanlig biverkan och enstaka patienter har utvecklat interstitiell pneumonit.
 • Hypertoni – Förutom lindrig hypertoni finns enstaka patienter som utvecklat hypertensiv kris.
 • Myelosuppression är en vanlig biverkan speciellt trombocytopeni.

Ixazomib (Ninlaro)

Ixazomib registrerades 2016 och är den första orala proteasomhämmaren. Ixazomib ges tillsammans med lenalidomid och dexamethason. Allvarliga biverkningar är mycket sällsynta.

Dosering

1 kapsel (4 mg) dag 1, 8 och 14. Ny kur dag 28.

Biverkningar
 

 • trombocytopeni
 • gastrointestinala biverkningar


Framtid

Flera orala protesomhämmare är under utveckling såsom oprozomib, marizomib och delanzomib.

 

ICD-10

Multipelt myelom C90.0
Mantelcellslymfom C83.1

 

Referenser


Manasanch EE, Orlowski RZ. Proteasome inhibitors in cancer therapy. Nat Rev Clin Oncol, 2017 jan 24

Myelom. Nationella riktlinjer fastställda 2016-06-22 av Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar. www.sfhem.se

Stewart AK et al. Carfilzomib, lenalidomide and dexamethasone for relapsed multiple myelom. N Engl J Med 2015;372:142-52.

Dimopoulos et al. Carfilzomib and dexamethasone versus bortezomib and dexamethasone for patients with relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): a randomised, phase 3, open-label, multicentre study. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:4346