Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 27 maj 2018, vecka 21
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

Uppdaterad: 2013-11-12
Specialistläkare Anna-Karin Lind, Fertilitetscentrum/Göteborg
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


BAKGRUND
 

Vid omkring 1-5 % av alla hormonstimuleringar där rec hFSH (rekombinant human FSH) eller hMG (humant menopaus gonadotropin) används uppkommer ovariell överstimulering (ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS).

Detta är ett iatrogent tillstånd och det anses att de äldre stimuleringsprotokollen med GnRH-agonist och hMG/FSH bidrar till ökad risk för OHSS.

 

Klassificering
 

Klassificiering av OHSS enligt WHO (olika grader):

Grad
I
Ovarialförstoring upp till 7 cm
Abdominella obehag
Obetydligt med vätska i buken, synlig endast med vaginalt ultraljud
Grad
II
Ovarier upp till 10 cm med multipla cystor
Abdominella smärtor, påtaglig ascites
Illamående, kräkningar, diarré
Grad
III
Massiv ascites, pleuravätska, ev perikardvätska
Svåra buksmärtor, dyspné, multipel organsvikt, DICOHSS har beskrivits som "third space accumulation of fluid".

Trots ascites är intravaskulär volym nedsatt med hemokoncentration som följd ledande till nedsatt cirkulation, påverkad njurfunktion, elektrolytrubbningar, trombosrisk.

Ofta är leverfunktionen påverkad.

Till detta adderas risken för ruptur eller torsion av de kraftigt förstorade ovarierna.

 

Patogenes
 

Den exakta patogenesen till OHSS är okänd.
En ökad kapillärpermeabilitet, orsakad av vaskulära tillväxtfaktorer (särskilt VEGF) antas vara utlösande för vätskebalansrubbningen.

Ackumulering av ascites med intraabdominell tryckstegring leder till nedsatt venöst återflöde och en ond cirkel. Ökad risk för ovarialtorsion.

Risken att drabbas av OHSS tycks vara individuell. Vissa kvinnor har ökad risk:
-patienter med PCO (polycystiska ovarier)
-unga patienter
-små och nätta kvinnor
-alla patienter med hög ovarielreserv (högt AFC och/eller AMH)
-patienter med långa (> 30 dagar) menstruationscykel


Vanligt är att patienterna under FSH-stimuleringen utvecklar multipla folliklar och snabbt stigande östrogener och att man trots detta går vidare med att ge hCG och göra ägguttag.

Ofta är förloppet tvåfasigt, med markanta kliniska symtom dagarna runt aspirationen och därefter viss förbättring på dag 3-5 efter aspirationen.
Om patienten sedan blir gravid efter ET (embryo transfer) återkommer symtomen i förvärrad form omkring en vecka efter ET, beroende på den endogena hCG produktionen.


 

FÖRHINDRA UPPKOMST
 

Det viktigaste är att förhindra uppkomsten av OHSS. Vid förstagångstimulering bör man därför ge relativt låg dos FSH, särskilt på unga patienter vid PCO och oligomenorré. Tidigt ultraljud dag 6 möjliggör tidig dosjustering. Genom att använda GnRH-antagonist i stället för GnRH-agonist reduceras risken för OHSS till hälften.

Vid alltför kraftigt svar och risk för OHSS kan någon av följande strategier användas:
 

 • Dossänkning
 • Coasting (vid agonistprotokoll enbart), dvs sedan den ledande follikeln uppnått 18 mm avstår man att ge FSH till östrogennivån sjunkit under en viss nivå (> 50 %) innan hCG ges. Detta fordrar dagliga kontroller av östrogen.
 • Bryta stimuleringen.
 • Genomföra äggaspirationen och göra totalfrys av samtliga embryon.
 • Om antagonistprotokoll används kan man istället för att ge hCG använda GnRH-agonist (t ex Suprefact 0,5 mg s.c.) för att inducera en endogen LH-frisättning. Ägguttag och frysförvaraing av alla embryon kan sedan ske utan att patienter löper risk för allvarlig överstimulering. Detta är det bästa alternativet.


HANDLÄGGNING AV OHSS
 

Då en patient söker p g a symtom som tyder på OHSS ska patienten snarast undersökas gynekolog på sjukhus.

Följande kontroller bör göras:


 

 • Klinisk undersökning:
  Allmäntillstånd, blodtryck, puls, försiktig bukpalpation, vaginal undersökning (undvik gynekologisk palpation).

 • Ultraljud:
  Vaginalt, gärna även abdominellt, för bedömning av ovariestorlek samt mängd och fördelning av ascites.

 • Blodprover:
  Hb, hematokrit, leukocyter, Na, K, Kreatinin, ASAT, ALAT, ALP

 • Graviditetstest:
  Om rimligt (> en vecka efter ET)- urin eller serum hCG


Grad I (lindrig OHSS)
 

Patienten bör sjukskrivas, hålla sig i stillhet, ge akt på urinproduktion och vara noga med vätsketillförseln.

Viktigt är också:

 • Täta kontakter per telefon eller på mottagningen tills tillståndet förbättrats.
 • Patienten ska fortsätta med progesteron.
 • Mot smärta kan paracetamol rekommenderas, alternativt en värmedyna.


Grad II-III (allvarligare OHSS)
 

Patienten bör remitteras till sjukhus för inläggning och observation. Resultat av alla prover ska anges i remissen. För IVF kliniker med stor erfarenhet kan patienten med OHSS grad 2 skötas polikliniskt med bl a ascitestappning och i.v. vätska

Om patienten har mycket ascites rekommenderas transvaginal ascitestappning.

Patienter som sköts i öppenvård ska ges trombosprofylax (t ex Fragmin 5000 IE x 1 s.c.) till symtomen gått i regress. Om patienten behöver sjukhusvård ges trombosprofylax tills OHSS-symtomen gått tillbaka och vid graviditet under hela första trimestern. Förlängd trombosprofylax efter första trimestern bestäms av vila riskfaktorer patienten uppfyller.

På sjukhus:
 

 • Daglig klinisk bedömning och provtagning enligt ovan
 • Daglig vikt och bukomfång
 • Trombosprofylax (t ex Fragmin 5000 IE x 1 s.c.) se ovan.
 • Adekvat smärtlindring
 • Vätskelista
  Om sjunkande urinproduktion ge intravenös vätska och ev albumin samt små doser diuretika för att få igång diuresen.
  Om tillståndet trots ovanstående förvärras bör patienten läggas på IVA, där dopamindropp kan ges för att förbättra njurfunktionen.
 • Psykologiskt stöd

Patienter med OHSS skall informeras om att tillståndet är övergående och ej medför några problem på längre sikt.
Det anses inte vara någon ökad risk för den aktuella graviditeten om handläggningen sköts enligt ovan.

 

ICD-10

Hyperstimulering av ovarierna N98.1

 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2018, Internetmedicin AB
ID:390