Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
lör 29 februari 2020, vecka 9
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Drunkning

Uppdaterad: 2019-05-19
Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, Akutkliniken/Linköpings Universitetssjukhus

Granskad av: Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
BAKGRUND


Mellan 100 och 150 personer drunknar årligen i Sverige. Cirka tre gånger så många vårdas årligen på sjukhus på grund av drunkningstillbud. Män dominerar både i den yngre (0-14 år) och äldre åldersgruppen (40-80 år). De flesta drunknar i öppet vatten och under påverkan av alkohol. Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken hos barn.


Patofysiologi

En drunkningsolycka innebär att en vätska hindrar offret från att andas, oavsett om det överlever eller dör. Metabolismen medför att koldioxidnivån i blodet stiger snabbt, medan syrgasnivån sjunker, då syretillförseln från andningsvägarna är avskuren. Hypoxi leder sedan till medvetslöshet och vätska aspireras när den reflektoriska laryngospasmen släpper. Cerebral hypoxi leder till döden.

Drunkning indelas i bevittnad och obevittnad. Detta har visats ha prognostisk betydelse, sannolikt eftersom tid under vatten kan uppskattas bättre vid bevittnad händelse. Indelning i söt- eller saltvattendrunkning har däremot ingen praktisk betydelse.

Vatten leder värme cirka 25 gånger bättre än luft. Detta gör att hypotermi ofta ses vid drunkningstillbud. Huruvida prognosen för drunkningstillbudet i sig påverkas av samtidig hypotermi är osäkert. Särskild behandling krävs dock.


 

SYMTOM och KLINISKA FYND


Symtomen varierar mycket beroende på drunkningens allvarlighetsgrad. Allt mellan pulslöshet och andningsstillestånd till helt opåverkade patienter ses. Ofta föreligger dyspné och hypotermi utöver uppenbara tecken till vattenexposition.

Utöver själva drunkningen kan ytterligare skador och sjukdomar förekomma.

Tänk särskilt på:
 

 • Alkohol och droger
 • Hypoglykemi
 • Hjärtinfarkt och arytmi
 • Epilepsi
 • Stroke
 • Tecken till trauma (Halsryggskada? Sällsynt, men förekommer)
 • Hypotermi
 • Suicidförsök
 • Mordförsök


UTREDNING


Anamnes
 

 • Bevittnad – obevittnad
 • Tid under vattnet
 • Cyanos när patienten kom ur vattnet?
 • Medvetslöshet när patienten kom ur vattnet?
 • Andningsstillestånd?
 • Hjärtstillestånd?
 • HLR ja/nej, tidsfördröjning till HLR?
 • Respons på HLR inom 30 minuter?
 • Kontaminationsgrad av vätskan?
 • Tidigare sjukdomar och medicinering


Grundläggande prover och undersökningar
 

 • Syrgasmättnad (pulsoximetri)
 • EKG
 • Kroppens kärntemperatur (rektal, esofageal, centralvenös, KAD)
 • Blodgas inkl laktat
 • Kapillärt glukos
 • Hb, hematokrit, LPK, TPK
 • Na, K, Krea
 • APTT, INR
 • Lungröntgen

Leta efter tecken till trauma och yttre våld, infektion, injektioner, hjärtsjukdom och förgiftning. Genomför en grundläggande klinisk undersökning inklusive grundligt neurologstatus i möjligaste mån. Lungröntgen rekommenderas vid samtliga drunkningstillbud om inte misstanke om aspiration är ytterst ringa.


 

BEHANDLING


Undvik ytterligare nedkylning av redan hypoterma patienter. Lätt hypotermi (32-35 ºC) kan initialt accepteras. Hos medvetslösa patienter - överväg terapeutisk hypotermi. Vid infektionstecken ska patienten genomodlas och behandlas med antibiotika på gängse vis.

Opåverkade patienter med normal lungröntgen och lungauskultation kan skickas hem utan uppföljning efter några timmar. Alla andra patienter bör läggas in för observation.

Patienter som kräver respiratorvård, långdragen HLR, är medvetslösa och i behov av behandling för hypotermi eller med terapeutisk hypotermi är intensivvårdsfall.


Figur 1. Behandlingsschema vid drunkningstillbud.
 

Flödesschema för handläggning av drunkning


Komplikationer

Vanliga komplikationer under vårdtiden:
 

 • Infektioner, främst lunginflammation p g a aspiration och hypoxisk lungskada
 • Systemisk inflammatorisk respons (SIRS) p g a generell vävnadsischemi
 • Acute respiratory distress syndrome (ARDS) p g a hypoxisk lungskada, förlust av surfaktant och aspiration
 • Sepsis
 • Tendens till hypertermi p g a inflammatorisk respons och CNS-skada
 • Epileptiska kramper p g a hypoxisk CNS-skada
 • Hyper- och hypoglykemi


PROGNOS


Prognosen hos barn yngre än 4 år är bättre än för äldre drunkningsoffer.

Schemat nedan (figur 2) ger en viss uppfattning om prognosen. Det måste beaktas att även patienter som kommer in till akuten med avsaknad av puls och andning har en överlevnad på 7 % för hela patientpopulationen. Det finns ingen absolut pålitlig prognostisk markör hos drunkningsoffer. Submersionstid (tid under vatten) längre än 25 minuter är dock oftast förknippad med dålig prognos. Då det finns en del rapporterade undantag med utmärkt resultat efter längre submersionstid måste dock denna tidsgränsen ses individuellt för varje patient.

Hypoxisk CNS-skada och lungskada (hypoxisk och aspirationsbetingad) är de absolut viktigaste faktorerna som påverkar prognosen vid drunkningstillbud. Bedömningen av hjärnskador är dock ytterst svår i akutskedet, framför allt om samtidig hypotermi föreligger.


Figur 2. Schema för prognosvärdering vid drunkningstillbud. ÖL = överlevnad.
 

Prognosvärdering vid drunkningstillbudPrognostiskt ogynnsamma faktorer:
 

 • Tid under vattnet > 10 minuter
 • Obevittnad drunkning
 • Ålder > 4 år
 • Hjärtstillestånd
 • Kvarstående cyanos på akutrummet
 • Kvarstående medvetslöshet på akutrummet
 • pH < 7,10
 • Kalium > 10 mmol/L

Hypotermi och avsaknad av pupillreaktion är av tveksam betydelse.


 

UPPFÖLJNING


Hos upp till 5 % av initialt opåverkade patienter och patienter med övergående patologiska lungfynd kan ett sekundärt behandlingskrävande lungexsudat uppstå inom 72 timmar. Patienten (eller vårdnadshavaren) måste informeras att söka akut om andningssvårigheter, feber, bröstsmärtor eller hosta skulle uppträda.

Långvariga neurologiska bortfall med långsam återhämtning förekommer efter allvarliga drunkningstillbud. Dessa patienter kan dock återkomma till ett helt normalt liv och vinner mycket på intensiv aktiv rehabilitering.


 

ICD-10

Drunkning och drunkningstillbud T75.1

 

Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse W65-W74
Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud V90

 

Referenser


Idris AH et al.: “Recommended Guidelines for Uniform Reporting of Data From Drowning: The"Utstein Style".” Circulation 2003;108;2565-2574. Länk

Oehmichen M, Hennig R, Meissner C: “Near-drowning and clinical laboratory changes.” Legal Medicine 10 (2008) 1–5. Länk

Causey AL, Tilelli JA, Swanson ME. “Predicting discharge in uncomplicated near-drowning.” Am J Emerg Med. 2000 Jan;18(1):9-11. Länk

Blasco Alonso J, Moreno Péreza D, Milano Manso G, Calvo Macías C, Jurado Ortiza A:”Ahogamientos y casi ahogamientos en niños.” An Pediatr (Barc) 2005;62(1):20-4.

Salomez F, Vincent JL: “Drowning: a review of epidemiology, pathophysiology, treatment and prevention.” Resuscitation 63 (2004) 261–268. Länk

Watson RS, Cummings P, Quan L, Bratton S, Weiss NS. “Cervical spine injuries among submersion victims.” J Trauma. 2001 Oct;51(4):658-62. Länk

McCammon JB, Jumbelic MI, Baron RL: “Comments on watercraft-relaterad drownings.” Public Health Reports / March–April 2004 / Volume 119. Länk

Driscoll TR, Harrison JA, Steenkamp M: “Review of the role of alcohol in drowning
associated with recreational aquatic activity.” Inj. Prev. 2004;10;107-113. Länk

Lunetta P, Smith GS, Penttilä A, Sajantila A: “Unintentional drowning in Finland 1970–2000:a population-based study.” International Journal of Epidemiology 2004;33:1053–1063. Länk

Oyefeso A, Schifano F, Ghodse H, Cobain K, Dryden R, Corkery J: “Fatal injuries while under the influence of psychoactive drugs: a cross-sectional exploratory study in England.” BMC Public Health 2006; 6:148. Länk

Milne S, Cohen A: “Secondary drowning in a patient with epilepsy.” BMJ 2006;332;775-776. Länk

Modell JH, Idris AH, Pineda JA, Silverstein JH: “Survival After Prolonged Submersion in Freshwater in Florida.” Chest 2004;125;1948-1951. Länk

Vargas Hein O, Triltsch A, von Buch C, Kox WJ, Spies C: “Mild hypothermia after near drowning in twin toddlers”. Critical Care 2004, 8:353-357. Länk

Turk EE: “Natural and traumatic sports-related fatalities: A 10 year retrospective study.” Br. J. Sports Med. published online 30 Aug 2007. Länk

Varon J, Marik PE: “Complete neurological recovery following delayed initiation of hypothermia in a victim of warm water near-drowning.” Resuscitation (2006) 68, 421—423. Länk

Eich C, Bräuer A, Kettler D: “Recovery of a hypothermic drowned child after resuscitation with cardiopulmonary bypass followed by prolonged extracorporeal membrane oxygenation.” Resuscitation 67 (2005) 145–148. Länk

Christensen DW, Jansen P, Perkin RM: “Outcome and acute care hospital costs after warm water near drowning in children.” Pediatrics (1997) May;99(5):715-21. Länk

Claesson A, Svensson L, Silfverstolpe J, Herlitz J: “Characteristics and outcome among patients suffering out-of-hospital cardiac arrest due to drowning.” Resuscitation (2008) 76, 381-387. Länk

Hasibeder WR: “Drowning.” Curr Opin Anaesthesiol (2003) 16:139-146. Länk

Staudinger T, Bankier A, Strohmaier W, Weiss K, Locker GJ, Knapp S, et al.:”Exogenous surfactant therapy in a patient with adult respiratory distress syndrome after near drowning.” Resuscitation. 1997 Oct;35(2):179-82. Länk

Szpilman D: ”Near-Drowning and Drowning Classification: A Proposal to Stratify Mortality Based on the Analysis of 1,831 Cases”. Chest 1997;112;660-665. Länk

Quand L et al:” Review article: Predicting outcome of drowning at the scene: A systematic review and meta-analyses”. Resuscitation (2016) 104:63-75. Länk

Kieboom JK, Verkade HJ, Burgerhof JG, Bierens JJ, Rheenen PF, Kneyber MC, Albers MJ. ”Outcome after resuscitation beyond 30 minutes in drowned children with cardiac arrest and hypothermia: Dutch nationwide retrospective cohort study.” BMJ. 2015 Feb 10;350:h418. doi: 10.1136/bmj.h418. Länk

Romlin BS, Winberg H, Janson M, Nilsson B, Björk K, Jeppsson A, Drake G, Claesson A.:”Excellent Outcome With Extracorporeal Membrane Oxygenation After Accidental Profound Hypothermia (13.8°C) and Drowning.” Crit Care Med. 2015 Nov;43(11):e521-5. doi:10.1097/CCM.0000000000001283. Review. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:3096