Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 3 juni 2020, vecka 23
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Vaccination av barn – MPR och vattkoppor

Uppdaterad: 2015-09-19
Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

Granskad av: Professor Jovanna Dahlgren, Barnkliniken/Drottning Silvias Barnsjukhus Göteborg
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
MPR (MÄSSLING-PÅSSJUKA-RÖDA HUND)


Kallas på engelska MMR. Kombinationsvaccinet MPR används i västvärlden och några andra länder. I de flesta länder utanför Västeuropa och USA ger man MPR eller mässlingsvaccin tidigt, ofta vid ca 9 månaders ålder.

MPR uttyds mässling-påssjuka-röda hund eller morbilli-parotit-rubella.

MMR uttyds measles-mumps-rubella.

MPRV är MPR + vaccin mot vattkoppor (varicella)


För mer information om vaccination av barn, se:
 

Vaccination av barn – översikt

Vaccination av barn – spädbarnsvacciner

Vaccination av barn – riskbarnMPRV-VACCIN


MPRV-vacciner godkända för den svenska marknaden 2015

VaccinKommersiellt namn
MPRM-M-RVAXPRO, Priorix
V (vattkoppor)Varilrix, Varivax
MPRVPriorix Tetra, ProQuad (ingen av dessa två saluförs)


Vaccinet Rudivax mot rubella tillverkas inte längre. Man rekommenderar därför MPR-vaccination till rubella-seronegativa, gravida kvinnor efter förlossningen.

Alla vacciner ovan är levande, attenuerade (försvagade) virusvacciner som kan ge upphov till en mild infektion med någon dags feber och några få utslag.

Vattkoppor: Läkemedelsverket publicerade 2006 en monografi/värdering av ProQuad som 2008 genomgått en säkerhetsstudie i bl a Sverige men den saluförs för närvarande inte i Sverige (2015). I flera länder, bl a USA, vaccineras flertalet barn med MPRV. I Sverige prioriterar Folkhälsomyndigheten inte införandet av vaccination mot vattkoppor (Varicella-Zostervaccin, VZV). VZV är ett herpesvaccin som lever kvar i nervceller livet ut. Vi vet ännu inte hur VZV-vaccination i ungdomen påverkar t ex risken för zoster flera decennier senare. Det finns allvarliga komplikationer till vattkoppor men de är sällsynta. Därför är den sammantagna bedömningen att inte införa VZV-vaccination förrän man har följt vaccinerade populationer i flera decennier.

 

Vaccinationsprogram för MPR
 

Två doser krävs för bestående immunitet och de ges vid 18 månaders (BVC) respektive 6-8 års ålder (skolhälsovården). Socialstyrelsen har beslutat att "Dos I för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund får ges från tolv månaders ålder" (SOSFS 2008:7).

Vaccination från 6-9 mån ålder kan övervägas vid smittrisk, t ex vid resa till Frankrike där mässling förekommer endemiskt. Observera att barn som vaccineras med MPR före 12 månaders ålder även måste vaccineras med den ordinarie dosen vid 18 månaders ålder. Se information från Folkhälsomyndigheten.

Om sen 1:a vaccination (6 års ålder eller senare): Ge injektion I och II med minst 1 månads mellanrum.

Alla barn ska ha två doser MPR, även barn där man först i skolan upptäcker att barnet inte tidigare fått någon MPR. Barn som fått en dos med endast mässlingsvaccin (vanligt i många låginkomstländer) räknas av praktiska skäl som ovaccinerade och ska även de ha två doser MPR.

I låginkomstländer vaccinerar man tidigt (t ex 9 månaders ålder) för att förebygga att unga spädbarn dör i mässlingsepidemier. I Sverige vaccinerar man sent för att undvika att vaccinationen hämmas av maternella antikroppar, överförda via placenta. Det diskuteras dock om vi i Sverige bör lägga vaccinationen några månader tidigare än nuvarande 18 månader.


Effektivitet

MPR är ett mycket effektivt vaccin. Skyddet efter två doser varar vanligen i decennier. De senaste åren har det i Europa dock rapporterats utbrott av parotit hos tonåringar och unga vuxna, en blandning av individer som fått 0, 1 eller 2 doser MPR (Walker 2013). Man diskuterar därför om man ska rekommendera en tredje dos av parotitvaccin.

Epidemiologiska studier tyder på att vaccin mot mässling också skyddar mot andra infektioner än mässling. Mässling (men inte vaccination mot mässling) ger nämligen en immunosuppression som man förr trodde varade i någon månad men som nu visat sig vara i flera år. I Afrika har mässlingsvaccination reducerat dödligheten mycket mer än vad som kan förklaras av minskad dödlighet i mässling (Aaby 2012, Mina 2015).


 

KONTRAINDIKATIONER
 

 • Gammaglobulin (immunglobulin): Ge inte MPR inom 3 månader efter immunglobulin (gäller generellt för levande vacciner).

 • Ge inte MPR om det finns ett färskt sår efter BCG-vaccination.

 • Ge ej levande vaccin (BCG, MPR, varicella) till patienter som får kortikosteroider och andra immunosupprimerande läkemedel eller onkologpatienter som inte är i remission.

Vaccination till patienter som behandlas för juvenil idiopatisk artrit med immunosuppressiva läkemedel, inklusive steroider (Barnläkarföreningen 2011)
 

De europeiska riktlinjerna (EULAR) rekommenderar att barn med JIA följer det nationella vaccinationsprogrammet, men att man undviker så långt det är möjligt att ge levande försvagat vaccin (t ex MPR) till patienter ”som behandlas med steroider > 0,25 mg/kg/dygn, höga doser metotrexat, ett annat långsamverkande antireumatiskt läkemedel (LARM-preparat) eller ett biologiskt läkemedel. Detta gäller framför allt den första vaccindosen. Boosterdos av vattkoppsvaccin, eller MPR kan ges till patient med metotrexatdos < 15 mg/m2, även till patient med ett biologiskt läkemedel och/eller prednisolon < 0,25mg/kg/dygn, men de studier som finns är inte tillräckliga för att säkerställa effekt och risk för biverkningar.”

Levande vaccin är kontraindicerade vid behandling med immunosuppressiva läkemedel enligt ovan och:
 

 • Immunosuppressiv behandling skall avslutas minst 3 månader innan levande vaccin ges.

 • Om levande vaccin planeras skall det ges minst 2 (helst 4) veckor innan immunosuppressiv behandling påbörjas.

 • Om en patient vaccineras medan hon/han behandlas med immunosuppressiva är det inte säkert att ett immunsvar uppkommer. Det är därför rimligt att betrakta en sådan patient som ovaccinerad och upprepa vaccinationen i ett senare, lugnt skede.

 • Levande vaccin rekommenderas inte till dem som står på biologiska preparat (se dock ovan om booster).

 • Gula febern vaccin får inte ges p g a risk för svår encefalit. Ge råd om att avstå från resan.

 • BCG är kontraindicerat.

Steroider:

Det finns inget hinder att ge levande vaccin om:
 

 • steroider < 2 veckor

 • varannandagsbehandling med kortverkande steroider

 • om lokal behandling av hud och slemhinnor

 • om intraartikulär behandling

 • om substitutionsbehandling med fysiologiska doser ges


Vattkoppor

Vattkoppor hos barn med JIA med immunosuppressiv behandling (särskilt metotrexat) kan ha ett mycket allvarligt förlopp. Dödsfall finns beskrivna också i Sverige. För att förebygga detta, se BLF 2011.


Behandling av maligna sjukdomar med cytostatika (BLF 2014a, 2014b)

Levande vacciner (utom VZV) är kontraindicerade första 6 mån efter cytostatikabehandling. Detta gäller 2014 för MPR, influensa (Fluenz), gula febern (Stamaril), BCG, rotavirus (Rotarix) och oralt poliovaccin.

För prevention och behandling av vattkoppor hos barn med cancer, se BLF 2014b.


Allergier

Se kapitlet Vaccination av barn - översikt


Graviditet

Ge inte MPR till gravida. Bli inte gravid inom 3 månader efter MPR-injektion. Men: MPR är inte indikation för abort. Kan upplevas att vi kör med dubbla budskap: å ena sidan tyder alla studier på att MPR-vaccin inte skadar fostret, å andra sidan vill vi undvika ängslan och oro orsakad av vaccination under graviditet. Se kapitlet "Vaccination av barn - översikt" och INFPREG.


 

BIVERKNINGAR


Fallbeskrivningar från England 1998 gav misstanke om ett samband mellan MPR-vaccinationer, tarminflammation och autism (Lancet 1998;351:637-641). Omfattande kohortstudier från främst Storbritannien och Danmark har dessbättre visat att något sådant samband ej finns (systematisk sammanfattning av 22 undersökningar: Vaccine 2003;21:3954-60).

På samma sätt har man kunna avfärda ett samband mellan tiomersal (som tidigare fanns som konserveringsmedel i bl a MPR-vaccin) och autism (JAMA 2003;290:1763-6; Pediatrics 2003;112:604-6).

År 2003 gick en av forskarna bakom den första larmrapporten i the Lancet 1998 ut i media och uppmanade föräldrar att MPR-vaccinera sina barn nu när deras larm visade sig vara fel (BMJ 2003;327:1069).

År 2004 hade 10 av 13 författare till Lancet-artikeln återkallat varningen för ett möjligt samband mellan MPR-vaccin och autism (Lancet 2004;363:750). I Sverige har dessa larm gjort att man påskyndade arbetet för ett centralt register för alla barnvaccinationer. De undersökningar som gjorts i Danmark och Finland gick inte att göra i Sverige på grund av brist på data.

Huvudförfattaren till den ursprungliga artikeln i Lancet (1998), Andrew Wakefield, dolde att han hade ekonomiska intressen i en process mot vaccintillverkare och att han gjort ingrepp på barn i forskningssyfte utan att ha tillåtelse av etisk nämnd. Han förlorade därför sin läkarlegitimation år 2010.


 

EPIDEMIOLOGI
 

Det är viktigt att vara immun mot mässling (genom att ha haft mässling eller fått två vaccinationer mot mässling) för svenskar som åker utanför Norden. Till den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterades 10 271 fall av mässling (3 dödsfall, 8 fall av hjärninflammation) under 2013 och 3637 fall (26 i Sverige) under 2014. De flesta fallen fanns under 2013 i Frankrike och under 2014 i Italien men också Tjeckien och Tyskland hade många fall. Schweiz har haft epidemier av mässling men landet är inte med i ECDC-statistiken.

USA förklarades fritt från endemisk mässling år 2000 men på senare år har antalet fall ökat till 644 fall år 2014 (Gostin 2015).

År 2011 rapporterades det första fallet i Sverige sedan 1985 där ett barn fötts med svåra skador av röda hund, efter det att en ovaccinerad kvinna smittats i samband med utlandsresa tidigt under graviditeten (Socialstyrelsen 2014). Under 2014 inträffade ytterligare ett fall av kongenital rubella. Även denna mamma var ovaccinerad och smittad utomlands (Folkhälsomyndigheten).

 

ICD-10

Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund Z27.4
Komplikation av mässling-, parotit-, röda hund-vacciner, kombinerade (MPR) Y59.0D

 

LÄNKAR


BLF 2011. Vaccinationer och JIA.

BLF 2014a. Riktlinjer för vaccinationer av barncancerpatienter

BLF 2014b. PM Varicella/Herpes Zoster inom barnonkologin

Eurosurveillance

ECDC - statistik om mässling

Folkhälsomyndigheten

INFPREG (om infektioner och vacciner till gravida kvinnor och nyfödda barn)

Läkemedelsverket


Referenser

Aaby P, Whittle H, Benn CS. Vaccine programmes must consider their effect on general resistance. BMJ. 2012 Jun 14;344:e3769.

Alm B (redaktör). Tema barnvaccinationer. Läkartidningen 2008;105(22):1659-1687.

Gostin LO. Law, ethics, and public health in the vaccination debates: politics of the measles outbreak. JAMA. 2015 Mar 17;313(11):1099-100.

Mina MJ, Metcalf CJ, de Swart RL, Osterhaus AD, Grenfell BT. Long-term measles-induced immunomodulation increases overall childhood infectious disease mortality. Science. 2015 May 8;348(6235):694-9.

Socialstyrelsen 2014. Nationell handlingsplan för att utrota mässling och röda hund

Walker J et al. Ongoing outbreak of mumps infection in Oban, Scotland, November 2010 to January 2011. Eurosurveillance, 2011:16(8), 24 February

ICD-10

Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund Z27.4
Komplikation av mässling-, parotit-, röda hund-vacciner, kombinerade (MPR) Y59.0D

 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:2666