Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 19 januari 2021, vecka 3
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Intoxikation – Dextropropoxifen

Uppdaterad: 2020-05-31
Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

Granskad av: Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

Dextropropoxifen: ATC-kod N02A C04

Förgiftningar med dextropropoxifen har minskat i takt med att nu samtliga preparat innehållande dextropropoxifen har avregistrerats, t ex Dexofen, Doloxene, Doleron och Distalgesic. Betänk dock att det kan förekomma intoxikationer med läkemedel inköpta utanför Sverige.
 

 • Förgiftning med dextropropoxifen (Dexofen, Doloxene) är en allvarlig intoxikation.

 • Alkohol, sedativa och barbiturater förstärker den andningsdeprimerande effekten av dextropropoxifen i betydande grad.

 • Redan ett fåtal tabletter i kombination med alkohol kan ge apné.

 • Tänk på att kombinationspreparat även kan innehålla paracetamol, acteylsalicylsyra eller att man tagit olika preparat samtidigt.

 • Intoxikerad patient skall inte lämnas utan uppsikt, varken på akutmottagning eller akutvårdsavdelningar.

 • Var uppmärksam på tecken till yttre trauma som kan vara annan orsak till symtom från CNS.

 • Vid ankomst till sjukhus skall en strukturerad klinisk undersökning ske direkt som omfattar dokumentation av: andningsvägar, andningsfrekvens, syrgasmättnad (POX%), hjärtfrekvens, blodtryck, vakenhet och kroppstemperatur.


KLINISKA MANIFESTATIONER
 

 • CNS
  Dåsighet, illamående, desorientering, eufori, somnolens, koma, mios och kramper.

 • Respiration
  Plötsligt insättande och uttalad andningsdepression som kan uppstå även vid mycket ytlig medvetslöshet.

 • Cirkulation
  Breddökade QRS-komplex, arytmier, hjärtsvikt och blodtrycksfall, acidos.
  Vid allvarliga förgiftningar risk för lungödem samt rabdomyolys med njursvikt

 • Intoxikationsbilden kan vara atypisk p g a förekomsten av kombinationspreparat


DIFFERENTIALDIAGNOSER


Samtliga andra orsaker till CNS-påverkan och andningsdepression.


 

HANDLÄGGNING OCH BEHANDLING
 

 1. Dokumentera
  - Mängd (antal tabletter och styrka)
  - Tidpunkt för tablettintag
  - Övriga läkemedel?
  - Tomma burkar
  - Vem som lämnat uppgifterna
  - Tecken till yttre trauma?

 2. Ventrikeltömning om befogat. Ge medicinskt kol (Carbomix 25 g) efter ventrikeltömning

 3. Monitorering av vitalparametrar
  - Puls
  - Blodtryck
  - Andningsfrekvens
  - Syrgasmättnad (POX%)
  - Vakenhet (RLS-85, GCS)

 4. Lab:
  - Blodstatus (Hb, LPK, TPK)
  - Elstatus inkl. Ca
  - Leverstatus
  - PK(INR)
  - P-glukos
  - CRP
  - S-paracetamol
  - U-sticka
  - Serumlaktat via arteriell eller venös blodgas. Kan behöva monitoreras och upprepas.

 5. Naloxon 0,4 mg till vuxen, långsamt intravenöst mot andningsdepression, till barn 0,01 mg/kg. Upprepade doser kan behöva ges. Ibland även kontinuerlig infusion.

 6. Acidoskorrektion med tribonat eller natriumbikarbonat bör ske på relativt vida indikationer. Natriumbikarbonat och snabb infusion av natriumjoner kan reversera breddökade QRS-komplex och stabilisera cirkulationen. Vid samtidig rabdomyolys skall urinen alkaliseras med natriumbikarbonat för att minska risken för proteinutfällning i njurtubuli

 7. Vid cirkulationssvikt används dobutamin (Dobutrex) eller noradrenalin

 8. Vid kramper diazepam 5-20 mg intravenöst

 9. Vid intoxikationer skall vitalparametrarna: andning, cirkulation och vakenhet monitoreras

Patienter med misstanke om dextropropoxifen-intoxikation, även i terapeutiska dosintervall, skall vårdas på akutavdelning, alternativt intensivvård, med möjligheter att övervaka andningsfrekvens och övriga vitalparametrar.

Hög beredskap för assisterad andning.

EKG skall följas avseende förändring i QRS-komplex, e t c.


 

ÖVRIGT
 

 • Tänk på möjligheten till blandintoxikation, tag därför alltid S-paracetamol och vid behov S-salicylater.

 • Patienter med dextropropoxifen-intoxikation kan snabbt utvecklas till intensivvårdspatienter och skall ALLTID monitoreras avseende vitala funktioner, var patienten än vårdas.

 • Vid misstanke om rhabdomyolys, analysera total-CK och myoglobin i serum och urin. Arteriell blodgas är att föredra vid denna typ av intoxikation.

 • Om stark misstanke på, eller fastställd rabdomyolys, skall alltid diures följas (timdiures), vätska ges och en diures > 100 ml/timma eftersträvas (använd loopdiuretikum).

 • Alkalisera urinen. Upprepade s-elstatus, leverstatus med PTK skall tas.

 • Ring vid behov Giftinformationscentralen 010-456 67 00 eller 112 www.giftinfo.se

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:245