Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 23 januari 2020, vecka 4
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Hårcellsleukemi

Uppdaterad: 2017-07-11
Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
BAKGRUND
 

Hårcellsleukemi (HCL) är en sällsynt tumörsjukdom som utgår från immunsystemets B-lymfocyter och räknas till gruppen lågmaligna lymfom.
I Sverige insjuknar 25-30 personer varje år, varav de flesta är män (3:1). Medianåldern vid diagnos är 60 år. Namnet har uppkommit eftersom tumörcellerna har utskott på cellytan som i mikroskop ser ut som hår. Lymfomcellerna har en mutation i BRAF V600E som förefaller vara mycket ovanliga vid andra lymfom.

Tumörcellerna tillväxer långsamt främst i benmärg och mjälte. I benmärgen stimulerar tumörcellerna bindväven så att benmärgen blir fibrotisk. Oftast hittas endast enstaka tumörceller i blodet, men ibland finns ett stort antal (leukemisk blodbild).

Förstorade lymfkörtlar är ovanligt och när de förekommer är det i buken. Symtomen uppstår när tumörcellerna fyllt upp benmärgen så att dess funktion sviktar eller när mjälten blivit förstorad. Ibland upptäcks hårcellsleukemi innan sjukdomen förorsakat symtom, t ex vid hälsokontroll.
 

Se översikt: Lymfom - behandlingSYMTOM
 

 • Trötthet (p g a anemi)
 • Infektioner (p g a leukopeni)
 • Blödningsbenägenhet (p g a trombocytopeni)
 • Fyllnadskänsla i buken (p g a stor mjälte)


UTREDNING
 

Status

Patienten är ofta något blek och har en palpabel mjältförstoring. Ofta saknas förstorade lymfkörtlar.


Lab

 • Ofta ses cytopeni av något slag; lågt Hb, LPK och/eller TPK. Ibland är LPK högt p g a tumörceller i blodet förorsakande lymfocytos.
 • Vid differentialräkning ses framförallt låga värden av monocyter.
 • M-komponent är ovanligt.
 • Leverprover (inklusive S-LD) och njurfunktion brukar vara normala.

Benmärgsprov

Benmärgsbiopsi krävs för säker diagnos. Vid mikroskopi ser man att den normala benmärgen ersatts av tumörceller som ligger glest utspridda omgivna av erytrocytsjöar och fibros.

Benmärgsaspiration kan vara svårt att genomföra (”dry tap”) eftersom den fibrotiskt omvandlade benmärgen inte släpper ifrån sig celler.


Datortomografi

DT är oftast helt normal bortsett från eventuell mjältförstoring.


 

BEHANDLING
 

Kladribin (Leustatin, Litak)

Utgör den viktigaste behandlingen. Kan ges både i.v. och s.c. men i Sverige dominerar subkutan administration. Behandlingen ges 1 gång/dag under 5 dagar i dosen 0,1-0,14 mg/kg/dygn. Behandlingen kan upprepas om återfallen inte kommer för tätt (riktlinje 1 år). Uttalade cytopenier, inte minst trombocytopeni, ses under de första 4-6 veckorna.

Nästan alla patienter svarar bra med långa remissioner, men ca 40 % får återfall. Hos de patienter som inte får återfall kan sofistikerade metoder påvisa enstaka kvarvarande tumörceller, så det är svårt att säga att behandlingen är botande.

Biverkningsmässigt dominerar infektioner, ibland av sällsynt slag (opportunistiska). Risken för infektioner är störst i början av behandlingen, särskilt om antalet friska leukocyter är lågt vid behandlingsstart. Infektionsrisken upphör ca 3 månader efter framgångsrik behandling. De flesta infektioner orsakas av kroppsegna agens eller av sådana agens som finns i den omedelbara närmiljön. Det lönar sig alltså inte att skydda sig från omgivningen. Förebyggande behandling mot Pneumocystis jiroveci-pneumoni med trimsulfa samt mot aktivering av herpes-virus med aciclovir behövs inte vid primärbehandling men rekommenderas om kladribin ges tillsammans med rituximab fr a vid recidiv.

Kladribin orsakar inte håravfall eller illamående. Allopurinol behöver inte ges som profylax (mot uratutfällning) vid insättning av kladribin. Allopurinol har rapporterats ge ökad risk för hudbiverkningar.


Rituximab (Mabthera)

Rituximab har blivit den efter kladribin näst viktigaste behandlingen. Behandlingen ges 1 gång per vecka i dosen 375 mg/m2/dos i 4 veckor. Biverkningarna är lindriga, vanligast under första infusionen och utgörs huvudsakligen av en influensaliknande reaktion som går att förhindra till stor del med premedicinering i form av steroider.

Mycket talar för att en kombination av kladribin och rituximab ger bättre effekt än monoterapi med endera alternativet. Kombinationsbehandling kommer sannolikt användas allt mer i framtiden. Optimala doser vid kombinationsbehandling är inte kända.

Underhållsbehandling med rituximab 375 mg/m2/dos var tredje månad, efter uppnådd remission i ca 2 år, är en möjlig framtida behandling för de få patienter som har svårbehandlad sjukdom.


Interferon alfa (Introna, Roferon, Multiferon)

Alfa-interferon var länge den dominerande behandlingen, men dess betydelse är nu mycket liten p g a framgångarna med kladribin och rituximab. För patienter som inte svarar tillräckligt bra på kladribin och/eller rituximab kan alfa-interferon vara ett alternativ.

Vanligaste dosen är 3 miljoner enheter/dag som ges s.c. Vid bra svar kan dosen sänkas till 3 miljoner enheter varannan dag. Behandlingen pågår så länge den har effekt och toxiciteten är acceptabel.

Vanliga biverkningar är trötthet och nedstämdhet. Alfa-interferon kan också ge försämrade blodvärden och autoimmuna reaktioner, framför allt i tyreoidea (hypo- eller hypertyreos).

Pegylerat interferon (Pegintron) är ett alternativ och ges 1 gång per vecka s.c. i dosen 50 ug.


Splenektomi

Enstaka patienter med förstorad mjälte har nytta av splenektomi, men numera är denna åtgärd sällsynt förekommande.


BRAF-hämmare

Vemurafinib (Zelboraf) och dabrafenib (Tafinlar) hämmar aktiviteten hos celler som drivs av BRAF mutation (som majoriteten av hårcellsleukemier har). Imponerande resultat av denna behandling har rapporterats hos patienter som sviktat på mer etablerade behandlingar.


 

UPPFÖLJNING
 

Viktigast vid uppföljning är att följa de vanliga blodprover som mäter benmärgens funktion dvs Hb, LPK, TPK och diff. Efter nyligen avlutad behandling tas proverna ofta men kan sen tas allt mer sällan. Om proverna visar successivt försämrade värden görs en benmärgsbiopsi. Läkarbesök eller rutinmässiga benmärgsprov har mycket litet värde vid uppföljning av hårcellsleukemi.


 

PROGNOS
 

Prognosen är mycket god och med dagens behandling påverkas inte den förväntade överlevnaden.


 

ICD-10

Hårcellsleukemi C91.4

 

Referenser

Else M et al. The role of rituximab in combination with pentostatin and cladribine for the treatment of recurrent/refractory hairy cell leukaemia. Cancer 2007; sept 20. Länk

Hagberg H, Lundholm L. Rituximab, a chimeric anti-CD20 monoclonal antibody, in the teatment of hairy cell leukemia. Br J Haematology 2001;115:609-11. Länk

Grever MR et al, Blood. 2017 Feb 2;129(5):553-560.. Consensus guidelines for the diagnosis and management of patients with classic hairy cell leukemia. Länk

Tiacci E, Trifonov V, Schiavoni G, et al. BRAF mutations in hairy-cell leukemia. N Engl J Med 2011;364:2305-2315. Länk

Thompson P and Ravandi F. How I manage patients with hairy cell leukemia. Br J Haematol 2017;177:543-56. Länk

Vårdprogram för lymfom. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:2389