Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 16 maj 2021, vecka 19
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome)

Uppdaterad: 2021-01-03
Professor Greger Lindberg, PF Mag-tarmsjukdomar/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Granskad av: Allmänläkare Helen von Sydow,  /
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Klicka här för att visa en patientbroschyr som hör till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
Ladda ned PDF
IBS

Symtom, diagnos, behandling och om vad IBS innebär.

Ladda ned PDF


BAKGRUND


Colon irritabile anses vara en av de vanligaste sjukdomarna i världen. Fler än var tionde person har besvär som kan hänföras till diagnosen colon irritabile.

Trots att sjukdomen är vanlig saknas idag kunskap om orsakerna till colon irritabile.
Sjukdomen har länge givits en psykosomatisk förklaring, men senare tids forskning talar mer för att symtombilden vid colon irritabile är ospecifik och kan ha många olika förklaringar.

Colon irritabile debuterar vanligen mellan 10 och 40 års ålder. Det är ovanligt att colon irritabile debuterar efter 40 års ålder.

 


SYMTOM
 

 • De typiska symtomen vid colon irritabile är buksmärtor och oregelbunden tarmfunktion.

 • Många patienter har omväxlande diarré och förstoppning medan andra kan ha huvudsakligen besvär med diarré.

 • En mindre andel har huvudsakligen förstoppning.

 • Utspändhet eller uppkördhet i buken är också vanligt, liksom besvär av gaser i tarmen.


DIAGNOS
 

Det finns inga symtom, kliniska fynd eller laboratorieprover som kan användas för att med säkerhet fastställa diagnosen colon irritabile.

Diagnosen ställs genom att patientens besvär uppfyller ett antal symtomkriterier och att andra orsaker till besvären har kunnat uteslutas.


Symtomkriterier (Rome-IV kriterierna)
(Efter Lacy et al. Gastroenterology 2016; 150:1393-1407)

Återkommande besvär av buksmärta under minst 1 dag per vecka de senaste 3 månaderna, symtomdebut för minst 6 månader sedan och som uppvisar minst två av följande tre karaktäristika:

 

1. Relaterad till tarmtömning

2. Association med förändrad avföringsfrekvens

3. Association med förändrad avföringskonsistens

Undergruppering av colon irritabile kan göras utifrån en standardiserad skala för avföringens konsistens (Bristol Stool Form Scale (Efter Lewis & Heaton, Scand J Gastroenterol. 1997; 32: 920-4)).

1. Colon irritabile som domineras av förstoppning (IBS-C*) – hårda avföringar (Bristol 1-2) 25% och lösa avföringar (Bristol 6-7) < 25% av antalet avföringar.

2. Colon irritabile som domineras av diarré (IBS-D) – lösa avföringar (Bristol 6-7) 25% och hårda avföringar (Bristol 1-2) < 25% av antalet avföringar.

3. Colon irritabile med blandade tarmvanor (IBS-M) – hårda avföringar (Bristol 1-2) 25% och lösa avföringar (Bristol 6-7) 25% av antalet avföringar.

4. Ej klassificerbar colon irritabile (IBS-U) – Otillräckligt avvikande avföringsmönster för att kvalificera för någon av grupperna 1-3.

* IBS = irritable bowel syndromeUTREDNING
 

 • Den svåraste delen av diagnostiken är att utesluta organisk orsak till besvären.
 • Ju längre symtomen har funnits och ju yngre patienten är, desto mindre omfattande bör utredningen vara.
 • En noggrann sjukhistoria med särskild inriktning på allvarliga symtom som viktnedgång och gastrointestinal blödning.
 • Status inklusive rektoskopi.
 • Enkla laboratorieprover med inriktning på blödning och inflammation (B-SR, B-Hb, B-LPK, S-Albumin och F-Hb) bör alltid tas.
 • Hos patienter med diarré över 40 år bör coloskopi utföras.
 • Patienter med övervägande diarré bör alltid utredas noggrant enligt principer för diarréutredning.
Behandlingsöversikt: Diarré - utredningBEHANDLING
 

 • Det saknas för närvarande generellt effektiv medicinsk behandling av colon irritabile. Information, utbildning och modifiering av kostfaktorer utgör grunder i behandlingen.

 • Det är vanligt att patienter med colon irritabile upplever försämring efter intag av viss typ av föda. Ofta föreligger en intolerans mot fermenterbara kolhydrater. Genom att undvika födoämnen som försämrar besvären kan patienterna till viss del lindra verkningarna av sin sjukdom.

  Länk till PM "Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) - kostbehandling"

 • Patienter med förstoppning kan uppleva viss förbättring av bulkmedel (Inolaxol, Vi-Siblin, Lunelax, Fiberform) och drygt hälften (54%) förbättras både avseende förstoppning och buksmärta av sekretionsstimuleraren linaklotid (Constella).

 • Neuromodulerande behandling med tricykliska antidepressiva som amitriptylin (Saroten) i låg dos 10-50 mg till natten eller serotoninåterupptagshämmare som fluoxetin 20 mg x 1 kan minska smärtan vid colon irritabile.

 • Flatulens kan ibland lindras med dimetikon (Minifom, Dimetikon).

 • Hos patienter med diarré kan stoppande mediciner som loperamid (Dimor, Loperamid, Imodium, Primodium) vara av värde.

 • Opioider i smärtstillande syfte bör inte användas vid colon irritabile.

 • Så kallad probioisk behandling har prövats vid colon irritabile men resultaten är inte tillräckligt entydiga för att sådan behandling skall kunna rekommenderas.

 • Kognitiv beteendeterapi, hypnosbehandling och medveten närvaro har generella effekter på symtomupplevelse och livskvalitet som kan vara av värde för patienter med colon irritabile.


Uppföljning
 

När diagnosen väl har kunnat fastställas, finns sällan orsak till rutinmässiga medicinska kontroller av patienter med colon irritabile. Vid svårare former av colon irritabile finns risk för upprepad arbetsoförmåga under enstaka dagar vilket kan behöva uppmärksammas ur försäkringsmedicinsk synvinkel.

 

Länkar
 

Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) - kostbehandling

Diarré - utredning


ICD-10

Inga ICD-diagnoser finns inlagda för den här behandlingsöversikten.

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
K58 Irritabel tarm

 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:233