Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 14 augusti 2020, vecka 33
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Pneumoni, ventilator-associerad (VAP)

Uppdaterad: 2020-04-24
Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Granskad av: Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

Sjukhusförvärvad pneumoni, hospital acquired pneumonia (HAP), definieras som pneumoni som debuterar mer än 48 timmar efter ankomst till ett sjukhus. Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) kan ses som en undergrupp till HAP och definieras som sjukhusförvärvad pneumoni med debut under respiratorvård ≥ 48 timmar efter intubation/trakeostomi och start av invasiv ventilation.

Incidensen av HAP har uppskattats till mellan 5-10 fall/1000 vårdtillfällen. Den exakta incidensen är dock oklar, bland annat beroende på att olika diagnostiska kriterier har använts i olika studier. Intubation ökar risken för pneumoni 6-20 gånger bland patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning.

Risken för VAP har uppskattats till 1 % per dag som patienten vårdas i respirator. De första dagarna efter intubation är risken högre. Mortaliteten vid VAP är hög, 30-70 % i olika studier, men mortaliteten direkt relaterad till VAP är betydligt lägre, omkring 10-15 %.


 

ETIOLOGI
 

VAP kan orsakas av ett stort antal olika bakterier och polymikrobiell etiologi är inte ovanligt. Vanliga patogener är aeroba gramnegativa bakterier som Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae, Haemophilus influenzae, Acinetobacter och grampositiva kocker som Staphylococcus aureus, streptokocker och pneumokocker. Virus och svamp som etiologi är ovanligt bland immunkompetenta individer.

VAP kan delas in i tidigt och sent insättande infektion:
 

 • Tidig, Early onset VAP: Debut inom fyra dagar efter inläggning på sjukhus. Orsakas oftast av vanliga samhällsförvärvade bakterier som pneumokocker, H. influenzae, S. aureus och antibiotikakänsliga gramnegativa bakterier.

 • Sen, Late-onset VAP: Debut efter ≥ 5 dagars sjukhusvård. Orsakas oftare av mer resistenta bakterier som P. aeruginosa, Acinetobacter och Enterobacter.

Även patienter som nyligen sjukhusvårdats/behandlats med antibiotika har ökad förekomst av mer resistenta bakterier.

 

Tabell 1. Vanliga orsaker till VAP. (Data från 24 publicerade studier, 2490 patienter).

AgensRelativ andel (%)
Pseudomonas aeruginosa24
Staphylococcus aureus20
Haemophilus influenzae10
Streptococcus spp8
Acinetobacter spp8
Streptococcus pneumoniae4
Enterobacter spp3
E. coli3
Proteus spp3
Klebsiella spp3
Serratia spp2
Stenotrophomonas2
DIAGNOSTIK
 

Någon "golden standard" för diagnostik av VAP är inte definierad.

Vid nytillkommet eller progredierande lunginfiltrat vid lungröntgen samt minst två av följande: feber, leukocytos eller purulent luftvägssekret bör VAP misstänkas. En rad andra tillstånd kan emellertid imitera VAP och måste uteslutas på kliniska grunder; t ex lungemboli, ARDS, hjärtsvikt, lungblödningar, atelektas och immunologiska reaktioner.
 

Etiologiskt agens kan identifieras i odlingar från blod och pleura, dock är dessa odlingar positiva i < 10 % för patienter med VAP. Dessutom kan bakteriemin ha annat ursprung än lungorna. För respiratorvårdade patienter kan bronkoskopiska prover som skyddad borste, bronkoalveolärt lavage (BAL) och trakealsekret förbättra den diagnostiska specificiteten så att mer riktad antibiotikabehandling är möjlig.
 BEHANDLING
 

Viktigast är att ge korrekt antibiotikabehandling så snabbt som möjligt efter diagnos. Inadekvat antibiotikaterapi av VAP innebär avsevärt ökad mortalitet.
Hos svårt sjuka patienter med VAP innebär inte modifiering av inadekvat terapi efter odlingssvar säker förbättring av prognosen, sannolikt p g a att det tar alltför lång tid innan odlingssvar erhålls. Således är den bästa strategin för att minska mortaliteten att initialt ge en bred antibiotikabehandling för att sedan modifiera denna efter odlingssvar.

Till mindre allvarligt sjuka patienter bör en alltför bred antibiotikabehandling undvikas för att minska resistensproblematik.

Vid val av initial antibiotikabehandling har några faktorer visat sig ha en avgörande betydelse:

 • Hur länge patienten har vårdats på sjukhus före insjuknandet i pneumoni
 • Förekomst av definierade riskfaktorer som:
  • Vård utomlands senaste halvåret
  • Antibiotikabehandling eller sjukhusvård inneliggande i två dagar eller mer under närmast föregående 90 dagar
  • Eget bärarskap eller hushållskontakt som är bärare av multiresistent patogen
  • Immunsupprimerande sjukdom och/eller behandling

   

  INITIAL ANTIBIOTIKABEHANDLING
   

  Early-onset VAP (< 5 dagar): utan riskfaktorer för resistenta bakterier kan ofta behandlas med cefotaxim (Claforan). Vid allvarlig pc-allergi är klindamycin (Dalacin) + ciprofloxacin (Ciproxin) ett alternativ.

  Late-onset VAP (≥ 5 dagar) eller vid riskfaktorer för resistenta bakterier rekommenderas i första hand piperacillin-tazobactam eller imipenem eller meropenem med tillägg av ciprofloxacin. Vid septisk chock eller utbredd kinolonresistens är en aminoglykosid ett alternativ till ciprofloxacin. Vid misstänkt MRSA tilllägg av linezolid (Zyvoxid) eller vankomycin. Om Legionella misstänks ska kinolon/makrolid inkluderas i behandlingsregimen.

   

  Tabell 2. Antibiotikaval.

  Tidpunkt efter inkomstPrimärt antibiotikavalAllvarlig penicillinallergi
  < 5 dagarcefotaximklindamycin+ciprofloxacin
  ≥ 5 dagarkarbapenem/piperacillin-tazobactam + kinolon eller aminoglykosidklindamycin+ciprofloxacin  Tabell 3. Dosering.

  AntibiotikaDosering i.v.
  Cefotaxim (Claforan)1-2 g x 3
  Imipenem (Tienam)1 g x 3-4
  Meropenem (Meronem)1-2 g x 3
  Piperacillin/tazobactam (Tazocin)4 g x 4
  Gentamicin (Gensumycin)4,5-7 mg/kg x 1
  Klindamycin (Dalacin)600 mg x 3
  Ciprofloxacin (Ciproxin)400 mg x 3
  Vankomycin (Vancocin)1 g x 3
  Linezolid (Zyvoxid)600 mg x 2  Fynd av enterokocker eller koagulasnegativa stafylokocker i luftvägssekret ska som regel inte behandlas med antibiotika. Fynd av Candida spp i luftvägssekret hos immunkompetenta personer representerar som regel kolonisation och dessa patienter behöver inte behandlas med antimykotika.
   

  Vid aspiration är antibiotikabehandling inte indicerat primärt. Aspiration innebär dock en ökad risk för att en pneumoni ska utvecklas och denna ska i så fall behandlas enligt ovanstående riktlinjer.

   

  Behandlingstid

  För de flesta patienter med VAP är sannolikt 7-8 dagars antibiotikabehandling tillräcklig. För mindre allvarligt sjuka patienter där sannolikheten för VAP initialt varit låg men behandling ändå insatts kan utsättning oftast ske efter tre dagar om odlingsresultat är negativa.

  Längre behandlingstid, minst 10 dagar, rekommenderas också för VAP orsakad av Legionella och MRSA.


   

  ICD-10

  Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) J95.8A

   
  Sjukskrivning

  Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
  J95 Sjukdomar i andningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes

   

  Referenser

  Torres A, Niederman MS, Chastre J, et al. International ERS/ESICM/ESCMID/ALAT
  guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia. Eur Respir J 2017; 50: 1700582. Länk

  Kalil AC: Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: 2016 clinical practice guidelines by the Infectious diseases society of America and the American thoracic society. Clin Infect Dis 2016;Jul 14. Pii:ciw353. Länk

  Sjukhusförvärvad pneumoni - behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2016:27(1):17-30. Länk

  Chastre J; European perspective and update on the management of nosocomial pneumonia due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus after more than 10 years of experience with linezolid. Clin Microbiol Infect 2014; 20 (Suppl. 4): 19–36. Länk

  Leroy O, Soubrier S; Hospital-acquired pneumonia: risk factors, clinical features, management, and antibiotic resistance. Current Opinion of Pulmonary Medicine 2004;10:171-5. Länk

  Vincent J-L; Ventilator-associated pneumonia. Journal of Hospital Infection 2004;57:272-80. Länk

  Fabregas N; Clinical diagnosis of ventilator associated pneumonia revisited: comparative validation using immediate post-mortem lung biopsies. Thorax 1999;54:867-73. Länk

  Hernández G; Nosocomial lung infections in adult intensive care units. Microbes and Infection 2004;6:1004-14. Länk

  Chastre J; Ventilator-associated pneumonia. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2002;165:867-903. Länk

  Höffken G; Nosocomial pneumonia: the importance of a de-escalating strategy for antibiotic treatment of pneumonia in the ICU. Chest 2002;122:2183-96. Länk

  Mehta RM; Nosocomial pneumonia. Current Opinion in Infectious Diseases 2002;15:387-94. Länk

  Singh N; Short-course empiric antibiotic therapy for patients with pulmonary infiltrates in the intensive care unit. A proposed solution for indiscriminate antibiotic prescription. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2000;162:505-11. Länk

  Park DR; Antimicrobial treatment of ventilator-associated pneumonia. Respiratory Care 2005;50:932-55. Länk

  Wood GC; Candida sp. isolated from bronchoalveolar lavage: clinical significance in critically ill trauma patients. Intensive Care Medicine 2006;32:599-603. Länk

  Park DR; The microbiology of ventilator-associated pneumonia. Respiratory Care 2005;50:742-765. Länk
   

  Gå till början av sidan.

  Copyright © 2020, Internetmedicin AB
  ID:1878