Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 23 april 2019, vecka 17
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

HIV – behandling

Uppdaterad: 2018-05-23
Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset

Granskad av: Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Klicka här för att visa en patientbroschyr som hör till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
Ladda ned PDF
Att leva med hiv

Hiv-Sverige är en rättighets och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige. V...

Ladda ned PDF


BAKGRUND
 

Genom att kombinera flera olika läkemedel med aktivitet mot HIV hämmas virusreplikationen och immunförsvaret får därmed möjlighet att återhämta sig.
Med dagens läkemedel är det dock inte möjligt att eradikera viruset och ibland utvecklas resistens mot givna läkemedel. Allvarliga läkemedelsbiverkningar är ovanliga.

Behandling av HIV-infekterade patienter bör skötas på infektionsklinik av läkare väl insatt i ämnet.

 

Indikationer för behandling
 

 • Det är av största vikt att initiering av behandling sker i samförstånd mellan läkare, patient och övrig vårdpersonal.

 • Patienten måste vara väl motiverad och informerad om förväntade effekter och bieffekter.

 • Vid dålig följsamhet till behandlingen är risken stor för utveckling av resistens mot givna läkemedel vilket också ofta leder till korsresistens mot andra läkemedel i samma läkemdelsklass.

 • Patienten måste vara motiverad att alltid ta medicinerna, utan att missa några doser eller göra avbrott i behandlingen.

När skall anti-HIV-läkemedel sättas in?
 

 • Asymtomatisk eller symtomatisk HIV-infektion oavsett CD4-tal.
  - Senarelagd behandlingsstart kan övervägas om:
  - Patienten inte är tillräckligt förberedd till behandling och har acceptabelt immunstatus (CD4 > 500 celler/μl)
  - Patienten har stabilt CD4-tal över 500 celler/μl och icke-detekterbara eller mycket låga virus-nivåer, inklusive ”elite controllers”.

 • Vid akut infektion (primär HIV-infektion)

 • Vid graviditet gäller speciella överväganden. Se HIV och graviditet

 • Postexpositionsprofylax (PEP):

  Ges vid oskyddad sex (vaginal, anal, oral) där ena partnern är känt HIV-positiv, vid stickskada med kanyl från känt HIV-infekterad person samt vid annan uppenbar smittrisk. Påbörjas snarast, helst inom 4 timmar, senast inom 36 timmar och ges under 4 veckor. Telefonkontakt med infektionsklinik.

  Smittrisken vid sticktillbud eller kondomhaveri är mycket liten om indexpatienten står på HIV-behandling och har stabilt icke-detekterbart HIV RNA. I dessa fall rekommenderas att inte ge profylax.

 • Preexpositionsprofylax (PrEP):

  Emtricitabin/tenofovir DF (se nedan) kan övervägas i förebyggande syfte tillsammans med andra smittförebyggande åtgärder till personer som bedöms löpa hög risk för att smittas med hiv sexuellt. Förskrivning bör ske av läkare väl förtrogen med HIV-behandling med regelbunden och tät uppföljning av HIV-serologi, STI-provtagning m m.
ANTI-HIV LÄKEMEDEL
 

Nukleosidanaloger (NRTI – nukleoside reverse transcriptase inhibitors)
 

Två eller flera NRTI ingår nästan alltid i behandlingen. Hämmar HIV-enzymet omvänt transkriptas (reverse transcriptase - RT) att omvandla HIV-RNA till DNA. Detta sker genom att läkemedlet byggs in i nukleinsyran istället för de naturliga nukleosiderna, varvid transkriptionen avbryts.
 

Preparat, normaldosering och viktiga biverkningar:
 

 • Emtricitabin (FTC, Emtriva, Descovy), 200 mg 1 x 1 p.o, få biverkningar.

 • Lamivudin (3TC, Epivir), 150 mg 1 x 2 eller 300 mg 1 x 1 p.o, få biverkningar.

 • Zidovudin (azt, Retrovir), 300 mg 1 x 2 p.o, anemi, neutropeni, myopati, neuropati, lipoatrofi, trötthet, huvudvärk, mycket begränsad användning.

 • Tenofovir (TDF) (Tenofovir disoproxil generika, Viread), 245 mg (tenofovir disoproxil fumarat 300 mg) 1 x 1 p.o., njurtoxicitet, förlust av benmassa.

 • Tenofovir (TAF) (Vemlidy), 25 mg (tenofoviralafenamid) 1 x 1 p.o. Lägre risk för njurtoxicitet och påverkan på benmineralisering av TAF jämfört med TDF. Av klinisk betydelse fr a hos patienter med nedsatt njurfunktion eller osteoporos.

 • Abakavir (Ziagen), 300 mg 1 x 2 eller 600 mg 1 x 1 p.o, överkänslighetsreaktion (3 %) med feber, allmänpåverkan, trötthet, utslag, luftvägssymtom, diarré, myalgi mm, debuterar vanligen inom 6 veckor efter insättning men kan i enstaka fall uppkomma även efter lång tids behandling. Förvärrade symtom för varje tablettintag, livshotande vid fortsatt behandling - vid misstanke akut konsultation med behandlande läkare/klinik för diskussion om seponering. Får ej återinsättas efter överkänslighetsreaktion. Överkänslighet associerat till HLA-B5701 som bör analyseras inför behandling.

 • Zidovudin+lamivudin (Combivir), 1 x 2 p.o, biverkningar som ingående substanser, mycket begränsad användning.

 • Abakavir+lamivudin (Kivexa, Abacavir/Lamivudin generika), 1 x 1 p.o., biverkningar som ingående substanser.

 • Zidovudin+lamivudin+abakavir (Trizivir), 1 x 2 p.o., biverkningar som ingående substanser, mycket begränsad användning.

 • Tenofoviralafenamid (TAF)+emtricitabin (Descovy) 10/200 mg och 25/200 mg, 1 x 1 p.o. (TAF 10 mg tillsammans med (booster ritonavir/cobicistat], 25 mg utan booster), biverkningar som ingående substanser.

 • Tenofovir (TDF)+emtricitabin (Emtricitabin/Tenofovir disoproxil generika, Truvada), 1 x 1 p.o., biverkningar som ingående substanser.

 • Tenofovir (TDF)+emtricitabin+efavirenz (Efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil generika, Atripla), 1 t.n. p.o., biverkningar som ingående substanser.

 • Tenofovir (TDF)+emtricitabin+rilpivirin (Eviplera), 1 x 1 p.o., biverkningar som ingående substanser, (måste tas med föda).

 • Tenofovir (TAF) + emtricitabin + rilpivirin (Odefsev), 1 x 1 p.o., biverkningar som substanser, (måste tas med föda).

 • Tenofovir (TAF)+emtricitabin+elvitegravir+cobicistat (Genvoya), 1 x 1 p.o., biverkningar som ingående substanser.

 • Abacavir+lamivudin+dolutegravir (Triumeq), 1 x 1 p.o., biverkningar som ingående substanser.

 • Tenofovir (TAF)+emtricitabin+daruanvir (800 mg)+cobicistat (Symtuza), biverkningar som ingående substanser.


NRTI-kombinationer som skall undvikas:
 

RT-hämmare av icke-nukleosidanalog typ (NNRTI)
 

En NNRTI ingår ofta i anti-HIV kombinationer. Verkar genom kompetitiv hämning av HIV-enzymet omvänt transkriptas.

 

Preparat, normaldosering och viktiga biverkningar:
 

 • Efavirenz (Stocrin, Efavirenz generika), 600 mg till natten p.o, CNS-symtom t ex mardrömmar och yrsel (20 %, ofta övergående 2-3 veckor), utslag, hypertriglyceridemi, leverpåverkan.

 • Nevirapin (Viramune), 400 mg 1 x 1 (depåtablett) p.o. (200 mg 1 x 1 första 2 veckorna), utslag, allvarliga hudreaktioner (inkl. Steven-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) samt allvarlig leverskada kan förekomma under de första 8 veckornas behandling. Skall ej initieras till patienter med höga CD4, kvinnor > 250 och män > 400, p g a ökad risk för allvarliga allergiska biverkningar och levertoxicitet. Byte till Viramune kan göras även vid höga CD4-celltal.

 • Etravirin (Intelence), 200 mg 1 x 2 p.o., utslag.

 • Rilpivirin (Edurant), 25 mg 1 x 1 p.o., utslag, (måste tas med föda).

 • Tenofovir (TDF)+emtricitabin+efavirenz (Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil generika, Atripla), 1 t.n. p.o., biverkningar som ingående substanser.

 • Tenofovir (TDF)+emtricitabin+rilpivirin (Eviplera), 1 x 1 p.o., biverkningar som ingående substanser, (måste tas med föda).

 • Tenofovir (TAF)+emtricitabin+rilpivirin (Odefsev), 1 x 1 p.o., biverkningar som ingående substanser, (måste tas med föda).

 • Rilpivirin + dolutegravir (Juluca), 1 x 1 p.o., biverkningar som ingående substanser, (måste tas med föda).

Proteashämmare (PI)
 

En proteashämmare ingår ofta i anti-HIV behandlingen. Hämmar HIV-specifikt proteas, varvid HIV-kodade polyproteiner inte kan klyvas till funktionsdugliga strukturella proteiner och enzymer.

Gemensamma biverkningar: Metabolt syndrom med abdominell lipoackumulation, hypertriglyceridemi, hyperkolesterolemi och ökad insulinresistens. Diabetes mellitus förekommer, liksom myosit med CK-stegring m m. Risken varierar för olika PI, mindre metabola biverkningar av atazanavir (Reyataz) och darunavir (Prezista). Diarré och andra gastrointestinala symtom förekommer i varierande grad med olika PI.

 

Preparat, normaldosering och viktiga biverkningar:

Obs! PI ges i stort sett uteslutande tillsammans med CYP-3A4-hämmare, ritonavir (PI/r) eller cobicistat (PI/c).
 

Inträdeshämmare
 

 • CCR5-hämmare: Maraviroc (Celsentri), 300 mg 1 x 2 p.o., annan dosering i kombination med NNRTI eller PI, se FASS. Tropismtest krävs innan behandling för att utesluta förekomst av virus som kan utnyttja annan receptor (CXCR4). Mycket begränsad användning.

Integrashämmare
 Följande läkemedel finns som oral lösning/mixtur:
 


Interaktioner
 

Obs! Betydelsefulla interaktioner är mycket vanliga, se FASS.

 

Behandlingskombinationer
 

Rekommenderade förstahandsregimer till behandlingsnaiva HIV-infekterade patienter:

Förstahandsalternativabakavir/lamivudin eller tenofovir (TDF eller TAF)/emtricitabin+dolutegravir

abakavir/lamivudin eller tenofovir (TAF)/emtricitabin+boostrat darunavir

abakavir/lamivudin eller tenofovir (TDF eller TAF)/emtricitabin + efavirenz

 

Vid behandlingssvikt, resistensutveckling eller läkemedelsbiverkningar används andra kombinationer. Kostnadsaspekten bör beaktas vid val av antiretroviral terapi och billig generika användas om möjligt.

 

Monitorering
 

 • Kvantifiering av HIV-RNA i plasma med kvantitativ PCR. Målsättningen är en nedgång av HIV-RNA med > 2 log inom 4 veckor och till < 50 kopior/ml inom 6 månaders behandling.

 • Resistensbestämning (vanligtvis genotypisk/sekvensering) bör göras vid diagnos (för att detektera överförd resistens) samt vid virologisk svikt före behandlingsbyte.

 • Koncentrationsbestämning av PI och NNRTI är framför allt aktuellt vid misstanke om interaktioner med annan medicinering.

 • CD4-celltalet följs som ett mått på immunstatus.


LÄNKAR
 

Smittskyddsblad - Hiv


ICD-10

HIV-infektion med andra bakterieinfektioner B20.1
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion B20.2
HIV-infektion med andra virusinfektioner B20.3
HIV-infektion med candidainfektion B20.4
HIV-infektion med andra mykoser B20.5
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni B20.6
HIV-infektion med multipla infektioner B20.7
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar B20.8
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom B20.9
HIV-infektion med Kaposis sarkom B21.0
HIV-infektion med Burkitts lymfom B21.1
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom B21.2
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad B21.3
HIV-infektion med multipla maligna tumörer B21.7
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer B21.8
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör B21.9
HIV-infektion med encefalopati B22.0
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit B22.1
HIV-infektion med extrem avmagring B22.2
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes B22.7
Akut HIV-infektionssyndrom B23.0
HIV-infektion med generaliserad lymfadenopati B23.1
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras annorstädes B23.2
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd B23.8
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] B24
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus B24.9

 

REFERENSER
 

Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2016 (Referensgruppen för Antiviral Terapi): www.rav.nu

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:161