Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 27 september 2020, vecka 39
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Meningit – bakteriell

Uppdaterad: 2020-07-18
Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

Granskad av: Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

Bakteriell meningit är en mycket allvarlig infektion, som kan drabba människor i alla åldrar med högst incidens hos nyfödda, barn och ungdomar samt äldre. Snabb och korrekt initial handläggning är avgörande för en god prognos och bör därför kännas till av alla läkare.


Predisponerande faktorer

Följande bakomliggande faktorer kan predisponera för bakteriell meningit, men observera att också för övrigt helt friska personer kan drabbas:
 

 • Alkoholism
 • Diabetes mellitus
 • Nedsatt immunförsvar av annan anledning
 • Skallbasfraktur
 • Främmande material i CNS, t ex likvorshunt, ventrikeldrän

Etiologi

Etiologin skiljer sig mellan olika åldersgrupper, men bortsett från nyfödda (< 1 månad), patienter med skallbasfraktur och patienter med främmande material i CNS, dominerar fyra bakterier:
 

 1. Streptococcus pneumoniae (Pneumokocker)
 2. Neisseria meningitidis (Meningokocker)
 3. Haemophilus influenzae (minskat betydligt sedan införandet av allmän HIb-vaccination)
 4. Listeria monocytogenes

Ovanligare etiologiska agens är gramnegativa stavar t ex E. coli och Klebsiella, streptokocker, S. aureus och M. tuberculosis.

Hos nyfödda är vanligaste agens E. coli, grupp B streptokocker och Listeria.
 

Visa översikt: Meningokockinfektioner


 

SYMTOM
 

 • Oftast akut debut, timmar - enstaka dygn
 • Kraftig huvudvärk
 • Feber
 • Illamående och kräkningar
 • Allmänpåverkan
 • Förvirring/omtöckning
 • Påverkat medvetande

Kliniska fynd
 

 • Allmänt status: allmänpåverkan, feber.

 • Puls och blodtryck: pulsen vanligen hög, blodtrycket kan vara lågt vid samtidig sepsis, vid högt intrakraniellt tryck kan högt blodtryck och låg puls ses (djupt medvetandesänkt patient).

 • Neurologi: nackstyvhet (ej obligat, d v s bakteriell meningit kan förekomma utan nackstyvhet), medvetandesänkning, ibland fokalneurologiska symtom, särskilt hos djupt medvetandesänkt patient med förhöjt intrakraniellt tryck.

 • Hud: petechier förekommer vid meningokockmeningit med sepsis.

 • Övrigt: ej ovanligt med samtidig pneumoni, otit eller sinuit.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

INITIAL HANDLÄGGNING
 

Den initiala handläggningen är helt avgörande för utgången. Bakteriell meningit är ett akut tillstånd som skall handläggas med stor skyndsamhet. Telefonkontakt tas med närmaste infektionsklinik.

1. Lumbalpunktion (LP) omedelbart! Andra undersökningar som t ex datortomografi av hjärnan skall ej utföras innan LP är gjord. LP bör vara utförd inom 10-15 minuter efter det att patienten kommit till akutmottagningen. Finns kontraindikation mot LP, t ex tecken till inklämning (djup medv.-löshet + ljusstela pupiller, ändrat andn.-mönster, stigande BT + bradykardi eller reaktionslöshet), eller om patienten står på antikoagulationsbehandling, ges adekvat antibiotikabehandling direkt utan att LP utförs. Likaså om LP misslyckas eller av något annat skäl inte kan utföras, ges antibiotika innan patienten skickas vidare.

Om patienten har tecken på intrakraniell tryckstegring kan insättande av ventrikeldrän och aktiv trycksänkande behandling på neurokirurgisk intensivvårdsavdelning (NIVA) vara aktuellt. Sådan behandling är dock inte vetenskapligt validerad på patienter med bakteriell meningit.

Likvor tas för:
a. cellräkning, glukos, albumin, laktat (1 ml)
b. odling och gramfärgning (1-2 ml)
c. extrarör (2-3 ml) för eventuell senare analys

Obs! Vänta inte på svar av likvoranalysen innan antibiotika ges.
 

Visa översikt: Lumbalpunktion(LP) och likvoranalys

2. Blododling, sätt nålar och ta övriga blodprover (Hb, LPK, diff., TPK, elstatus, leverstatus, PTK, APTT, CRP, p-glukos) samtidigt som LP görs. Odla från andra infektionsfokus om möjligt (hörselgång vid perforerad otit, nasopharynx vid pneumoni eller otit).

3. Antibiotika (se nedan)

4. Kortikosteroider, dexametason 0,15 mg/kg x 4 i fyra dygn med max 10 mg/dos alt Betametason 0,12 mg/kg x 4 i fyra dygn - rekommenderas till alla meningitpatienter. Ges före, eller senast samtidigt som första antibiotikadosen med syfte att minska risken för sekvele.

Seponeras tidigare än efter 4 dygn om meningokocker verifieras och kan också sättas ut tidigare hos alla patienter vid snabb klinisk förbättring.


Vidare handläggning
 

 • Patienten bör vårdas på intensivvårdsavdelning på infektionsklinik, på neuro-IVA eller på allmän IVA
 • Respiratorbehandling ofta nödvändig
 • Ibland behandling av samtidig septisk chock (för mer information se separat behandlingsöversikt Sepsis och septisk chock)
 • Undvik att ge stora mängder kristalloida lösningar.


ANTIBIOTIKA
 

Initialt kan antibiotika väljas enligt nedan (modifieras efter odlingssvar).


Vuxna och barn > 6 mån

Cefotaxim (Claforan) 3 g x 4 i.v. (< 40 kg 75 mg/kg x 3-4) eller ceftriaxon (Rocephalin) 4 g x 1 i.v. (< 40 kg 100 mg/kg x 1)
+ ampicillin (Doktacillin) 3 g x 4 i.v. ( < 40 kg 100 mg/kg x 3-4)

eller meropenem (Meronem) 2 g x 3 i.v. (< 50 kg 40 mg/kg x 3) som ensam terapi.

Vid "allvarlig" penicillinallergi (urtikaria, andningspåverkan, anafylaxi): Moxifloxacin (Avelox) 400 mg x 1 i.v. + vankomycin 1 g x 3 i.v. (15 mg/kg x 3) + trimetoprim/sulfametoxazol (Eusaprim, Bactrim) 20 ml x 2 i.v.

 

Fortsatt antibiotikabehandling efter odlingsresultat och resistensbestämning

Behandlingstiden måste alltid ställas i relation till det kliniska förloppet. Nedan anges de behandlingstider som oftast används av författarna till den här översikten. Studier saknas.

Meningokocker:
Bensylpenicillin 3 g x 4 i.v (< 40 kg 100 mg/kg x 3-4) i 5-7 dagar.

Pneumokocker (penicillinkänsliga):
Bensylpenicillin 3 g x 4 i.v, (< 40 kg 100 mg/kg x 3-4) i 10 dagar.

Pneumokocker (penicillinresistenta):
cefotaxim (Claforan) 3 g x 3-4 i.v. (< 40 kg 75 mg/kg x 3-4) + vancomycin 1 g x 3 i.v. i 10 dagar (undvik steroider).

H.influenzae (ampicillinkänslig):
ampicillin (Doktacillin) 3 g x 4 i.v (< 40 kg 100 mg/kg x 3-4) i 10 dagar.

H.influenzae (ampicillinresistent):
cefotaxim (Claforan) 3 g x 3-4 i.v. (< 40 kg 75 mg/kg x 3-4) i 10 dagar eller enligt resistensmönster.

Listeria:
ampicillin (Doktacillin) 3 g x 4 i.v (< 40 kg 100 mg/kg x 3-4) i 10-14 dagar, vid immunosuppression krävs ibland längre behandling.

Övriga: Enligt resistensmönster.


 

ICD-10

Meningit orsakad av pneumokocker G00.1
Meningit orsakad av Haemophilus influenzae G00.0
Bakteriell meningit, ospecificerad G00.9
Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes G01.9
A321 Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria

Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes G01.9
A390 Meningokockmeningit


 

Referenser

Vårdprogram Bakteriella CNS-infektioner. Avser vuxna patienter med akut bakteriell meningit, neurokirurgisk infektion, tuberkulös meningit, hjärnabscess och neuroborrelios. Reviderat 2020 Svenska Infektionsläkarföreningen. Länk
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:160