Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 22 oktober 2019, vecka 43
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Abstinens vid narkotikamissbruk – handläggning

Uppdaterad: 2018-11-20
Med dr Anders Elverfors, Läkarhuset/Göteborg

Granskad av: Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND
 

Narkotikamissbruk är mindre genetiskt betingat jämfört med alkoholism. Även miljöfaktorer har betydelse!

De flesta narkomaner har börjat med tobaksrökning. Sambandet mellan alkohol/narkotika är ej lika starkt som sambandet mellan tobak/narkomani.

 

Principbehandling av narkomaner
 

 • Narkomaner är en svårbehandlad patientgrupp och kan uppträda på ett manipulativt sätt i sin strävan efter att erhålla beroendeframkallande läkemedel.
 • Bemöt vänligt men bestämt. Lyssna! Skriv inte ut bensodiazepiner!
 • De flesta söker frivilligt och vill bli kvitt sitt missbruk.
 • Det är lätt att avgifta narkomaner. Svårigheten är att förhindra narkomaner att återfalla i sitt missbruk.

"Tumregel" vad beträffar avgiftning av narkomaner

En generell ”tumregel” vid olika abstinenstillstånd är att läkemedel ur benzodiazepingruppen alltid kan användas utan större risker för patienten.
OBS! Behandlingen med bensodiazepinpreparat bör dock alltid tidsbegränsas. Det är viktigt att patienten informeras om detta innan behandlingen på börjas!

 

Indelning av narkotika (enligt WHO)
 

 • Morfin-typ
 • Barbiturat-typ
 • Amfetamin-typ
 • Kokain-typ
 • Cannabis-typ
 • LSD-typ


MORFIN-TYP
 

(heroin, morfin, kodein, dextropropoxifen, opium)
 

 • Centralt dämpande effekt
 • Opiater ger en lugn och mild eufori
 • Ger inga organskador

Heroin introducerades i Sverige 1974. Man beräknar att det finns cirka 6000 heroinmissbrukare i vårt land.
Heroin ger upphov till en kraftig toleransutveckling. Letal dos för icke-heroinberoende: 50 mg. Heroinmissbrukare använder cirka 1 g dagligen!

 

Abstinenssymtom
 

 • Mycket obehagliga vegetativa abstinenssymtom. Ökad locus coeruleus (LC)-aktivitet, medför ökad frisättning av noradrenalin (NA) och ökat sympatikuspåslag.
 • Influensaliknande symtom, ”cold turkey”
 • Förhöjt blodtryck och puls
 • Mydriasis

Abstinensbehandling
 

 1. Buprenorfin (Subutex)
  Buprenorfin binder till µ - κ - opioidreceptorer i hjärnan.
  OBS! Buprenorfin bör inte administreras innan tydliga abstinenssymtom uppkommit! Om Subutex ges tidigare finns risk att man framkallar abstinenssymtom hos patienten.
  Buprenorfin (Subutex) är kontraindicerat hos alkoholpåverkade patienter p g a risken för andningsdepression. Man bör även vara observant på interaktion med benzodiazepiner, andra opioidinnehållande läkemedel (värktabletter och vissa hostmediciner), antidepressiva läkemedel, sederande histaminpreparat samt klonidin.
  Initialt ges Subutex resoribletter i dosen 0,8-4 mg. Därefter uttitreras lämplig dos beroende på behandlingssvaret. Dygnsdosen av Subutex bör ej överskrida 24 mg. Under behandling med Subutex upplever missbrukaren ingen "kick" vid intag av opiater.

 2. Metadon
  Syntetisk opiat. Långsam effekt, d v s ingen ”kick”. Dextropropoxifenliknande. Metadon ges framför allt till svårt nedgångna patienter och vid kraftiga kräkningar. Metadon ges även till gravida opiatmissbrukare.

 3. Diazepam
  Diazepam (Stesolid) kan också användas. Lämpligen 5 mg, 3 tabletter dagligen initial, vilket trappas ut under 7-10 dagar.

Överdoser av heroin innebär stora risker för heroinmissbrukare, 2 % av heroinisterna dör p g a överdoser. 40 % avlider på sikt i andra komplikationer sekundärt till sitt missbruk.

 

Intoxikation
 

Opiatintoxikationer är lätta att känna igen! Mios. Sänkt andningsfrekvens 3-4/min. Stickmärken i armbågsvecken.

Antidot: naloxon (Narcanti) injektionsvätska (0,4 mg/ml) 1 ml = 0,4 mg i.v. Patienten vaknar inom 1 minut och känner sig abstinent. Behandlingen kan upprepas efter 2-3 minuter om ingen effekt erhålles.

OBS! Naloxon har kort halveringstid och slutar att verka efter en halvtimme. Släpp ej patienten! Om patienten vägrar stanna på vårdavdelning > 4 timmar efter första injektionen – överväg tvångsvård (LVM).


 

AMFETAMIN-TYP
 

(amfetamin (”speed”), metamfetamin, metylendioxymetamfetamin (”Ecstasy”))

 • Centralstimulerande - ökar frisättningen av katekolaminer (dopamin och noradrenalin)
 • Ger ökad motorik och vakenhet
 • Amfetamin ger på sikt strukturella hjärnskador

Amfetaminmissbrukare har i regel inte ätit på flera veckor. Dåligt tandstatus p g a sänkt salivproduktion. På grund av sömnbrist är hjärnan hyperexciterad. Amfetaminmissbruk kan leda till drogutlösta psykotiska tillstånd, ”Tjack-nojor” (vanföreställningar om förföljelse). Patienten är rädd och paranoid.

 

Abstinenssymtom
 

 • Hyperirritabilitet och ofta aggressivitet
 • Ökad aptit, särskilt kraftigt kolhydratsug
 • Sömnbrist

Abstinensbehandling
 

 • Vila och mat
 • Oftast räcker det med nattmedicinering, nitrazepam (Mogadon) 5-10 mg till natten. Patienten sover ofta flera dygn
 • Eventuellt kan man ge diazepam (Stesolid) 5 mg x 3 som dagsedativum under några dygn

”Tjack-nojorna” ger oftast vika, men kan ibland kvarstå flera veckor. Drogutlöst psykos med schizofreniliknande, positiva psykotiska sjukdomssymtom förekommer. Dessa behandlas med neuroleptika (”hispatjack”) och går vanligtvis helt tillbaka. Om ej regress av psykotiska symtom inom en månad - misstänk schizofreni eller fortsatt missbruk.

 

Intoxikation
 

 • Riskabelt att ge neuroleptika p g a risk för blodtrycksfall
 • Öka utsöndringen av amfetamin genom att surgöra urinen med ammoniumklorid p.o. 1 g /timme i 4 timmar, därefter 1 g x 4
 • Ge bensodiazepiner


KOKAIN-TYP
 

 • Centralstimulerande. Hämmar det neuronala återupptaget av dopamin, noradrenalin och serotonin. Även receptoragonist
 • "Lyxdrog" - dyr!
 • Mycket kort halveringstid - Kokain ger effekt under cirka 15 minuter

”Crack” (”fattigmanskokain”)
Rent kokain; instabilt och måste säljas och brukas snabbt. Rökes. Hög halt kokain. Många dödsfall p g a hjärtarytmier och stroke i samband med Crack-intoxikationer.

 

Abstinenssymtom
 

Jämför amfetamin, men ökad risk för cirkulationsstörningar vid kokainabstinens!

 

Abstinensbehandling
 

Som vid amfetamin (OBS! Ge ej neuroleptika)


 

CANNABIS-TYP
 

(hasch – kåda från indisk hampa, marijuana – blomma från indisk hampa)

 • Cannabisrökning ger upphov till en mild eufori
 • Drömliknande tillstånd
 • Hos predisponerade personer kan cannabis framkalla panikattacker och även psykoser

Symtom vid cannabisrökning: Ptos, kärlinjicerade konjunctivae

 

Abstinenssymtom
 

 • Abstinensen kommer sent p g a cannabinolernas hög fettlöslighet. Halveringstiden för tetrahydrocannabinol är cirka en vecka. Det är ovanligt att haschmissbrukare söker för abstinensbesvär!
 • Irritabilitet
 • Rastlöshet
 • Sömnsvårigheter
 • Mardrömmar
 • Depressiva symtom

Abstinensbehandling
 

 • Bensodiazepiner mot sömnsvårigheter, ofta räcker alimemazin (Theralen)
 • Neuroleptika mot mardrömmar
 • Antidepressiva mot depressiva symtom


LSD-TYP
 

(meskalin - kaktus, muskarin, antikolinergika, psilocybin - ”magic mushrooms”)

 • Hallucinogener
 • Ger upphov till färgglada synhallucinationer av psykotisk valör
 • Omnipotenskänsla
 • ”Fly with LSD-Airlines”
 • Ruset varar i timmar – dagar, ej sällsynt med ”återtrippar” s k "flashbacks"

Behandlas med bensodiazepiner, neuroleptika och eventuellt ECT.

 

UPPFÖLJNING
 

Uppföljning av en motiverad narkoman bör ske inom psykiatrisk enhet med erfarenhet av missbrukspatienter.


 

ICD-10

Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, abstinens F19.3
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, abstinens F11.3
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika, abstinens F13.3
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, abstinens med delirium F19.4
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika, abstinens med delirium F13.4
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, abstinens F12.3
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, abstinens F14.3

 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:125