Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Bett av hund och katt - handläggning

Uppdaterad: 2021-02-24
Docent Bengt Ljungberg, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund

Granskad av: Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

En överväldigande majoritet av de bettskador som kräver sjukvårdskontakt är åsamkade av hund eller katt. Typen av bettskada, lokalisation och vissa värdfaktorer (t ex ålder) är avgörande för risken att utveckla bettinfektion.
Människobett kan i vissa fall också ge upphov till allvarliga bettinfektioner, men människans avsaknad av huggtänder minskar infektionsrisken.

 

Typ av skada

Djurbett kan grovt indelas i ytliga skrapsår, djupare rivskador, bett med avslitningsskador och punktionssår. De sistnämnda är farligast ur infektionssynvinkel och orsakas ofta av kattens vassa hörntänder. Djupa kattbett utgör därför en betydligt större infektionsrisk än hundbett.

 

Lokalisation

Hundbett ses oftast på övre extremiteten, medan kattbett och kattskrapskador oftast är lokaliserade till den nedre extremiteten. Ansiktsbett ses främst hos barn under 10 år.

Infektionsrisken är störst vid handskador (infektionskänsliga strukturer på djupet) och lägst vid ansiktsskador (bra genomblödning; djupa punktionsskador ovanliga).

 

Skadans ålder

Infektionssymtom som uppträder mycket snabbt (under första dygnet efter skadan) orsakas oftast av Pasteurella.

 

Värdfaktorer

Sannolikheten för att djurbett ska bli infekterade är större hos äldre patienter.
Patienter med nedsatt immunförsvar, avsaknad av mjälte eller grav leversjukdom har ökad risk för fulminanta infektioner.

 

Etiologi
 

 • Pasteurella multocida är den viktigaste patogenen och karaktäriseras av en mycket snabb symtomutveckling.

 • S. aureus och S. intermedius förekommer i munfloran hos en del friska hundar, men orsakar sällan infektion vid bett och i så fall senare i förloppet och med långsammare symtomutveckling.

 • Streptokocker, oftast alfa- men även beta-streptokocker, kan också infektera djurbett.

 • En ovanlig, men viktig, pc-känslig patogen är Capnocytophaga canimorsus (DF2) som är relativt vanlig i hundens munflora, men som även förekommer hos katt. Bakterien kan i sällsynta fall ge upphov till fulminanta infektioner hos immunsupprimerade.


BEHANDLING
 

Praktisk handläggning av hund- och kattbett
 

 1. Noggrann sårrengöring
  Den viktigaste preventiva åtgärden. Död vävnad ska excideras. Kontrollera alltid distalstatus. Vid fula handskador krävs ofta en bedömning av ortoped eller handkirurg. Sårrengöring görs lämpligen med koksaltsköljningar via 20 ml-spruta och grov kanyl.

 2. Primärsuturering eller tejpning
  Kan endast övervägas efter adekvat excision. Detta gäller främst ansiktsskador av lacerations-/avlossningstyp, men sällan skador på övre extremiteten och aldrig punktionsskador (såvida ej radikal excision utförts).

 3. Immobilisering av den skadade kroppsdelen
  Kan vara en fördel. Om möjligt högläge.

 4. Bakteriologisk diagnostik
  Bör övervägas vid infektionstecken. Odling från sårkanterna ger bättre utbyte än att stoppa odlingspinnen mitt i varet.

 5. Tetanusskydd
  Tetanussporer förekommer ej i munfloran hos hund och katt. Risken för tetanus efter bett är därför ej högre än vid andra sårskador och beror av eventuell kontamination med smuts eller jord. När barn blivit bitna av hund eller katt uppmanas ofta föräldrarna att genast komma med barnet för en extra tetanusinjektion och detta även om såret är rent och i övrigt inte kräver någon behandling. Sådan onödig vaccination kan innebära ytterligare trauma för barnet. Förorenade sår (oavsett genes) kan föranleda åtgärder enligt nedan:

  Boosterdos på 0,5 ml difteri/tetanusvaccin (diTebooster ges intramuskulärt till individer som tidigare fått:

  - 3 doser tetanusvaccin i någon form (> 10 år sedan tredje dosen eller om djupt, ej exciderbart sår även om < 10 år sedan tredje dosen)
  - minst 4 doser tetanusvaccin (om > 20 år sedan senaste dosen)

  För den som tidigare i livet fått färre än tre doser tetanusvaccin i någon form fullföljs grundvaccination med rent tetanusvaccin och rent difterivaccin.

  Immunglobulin mot tetanus i kombination med påbörjad grundvaccination ges till ovaccinerade och möjligen till de som tidigare endast fått en dos.

Tidig antibiotikabehandling (före kliniska infektionstecken)

Det råder ingen enighet om värdet av tidig behandling. Noggrann sårrengöring är den viktigaste preventiva åtgärden.

Tidig antibiotikabehandling med preparat och doser enligt nedan kan dock övervägas vid punktionsskador, speciellt på övre extremiteten, vid vissa andra djupa skador som ej kan excideras adekvat samt till immunsupprimerade patienter. Fem dagars behandling räcker.

 

Behandling av manifest infektion

Behandlingen bör främst inriktas på Pasteurella multocida. Penicillin V, fenoximetylpenicillin, i 7-10 dagar är ett adekvat val.

Vid fula infektioner kan man överväga att istället använda amoxicillin p g a dess säkrare absorption. Alternativpreparat vid pencillinallergi är doxycyklin. Trimetoprim-sulfa kan också övervägas, medan erytromycin och klindamycin är olämpliga p g a att de inte har effekt på Pasteurella. Flera kinolonpreparat är bra mot Pasteurella, men är ändå olämpliga till följd av dålig effekt mot grampositiva bakterier.

Amoxicillin/klavulansyra föreslås ibland för att gardera sig mot både Pasteurella och stafylokocker. Men det finns oftast ingen anledning att täcka in penicillinasproducerande stafylokocker om infektionen uppstår snabbt (första dygnet) efter bettet. I de få fall där stafylokocker kan ha betydelse har infektionen oftast uppträtt sent (efter flera dagar) i förloppet efter hundbett.

 

Peroral terapi
 

 • Förstahand:
  T. Kåvepenin 1-1,6g x 3 (barn: 25 mg/kg x 3) i 7-10 dagar
  alternativt
  T. Amimox 0,5-0,75 g x 3 (barn: 25 mg/kg x 3) i 7-10 dagar

 • Andrahand: (sen infektion, hundbett - se ovan!)
  T. Amoxicillin-klavulansyra 0,5 g x 3 (barn: 20 mg/kg x 3) i 7-10 dagar

 • Vid pc-allergi:
  T. Doxycyklin 0,1 g 2 x 1 xI, därefter 1 x 1 xVIII
  (barn T. el M. Bactrim/Eusaprim 3/15 mg/kg x 2)

OBS! Vid infektion med uttalade lokalsymtom (t ex tecken till tendovaginit) eller vid allmänpåverkan, bör patienten remitteras till sjukhus för parenteral antibiotikabehandling och ev kirurgisk behandling.

 

Parenteral terapi
 

UPPFÖLJNING OCH FORTSATT OMHÄNDERTAGANDE
 

Alla patienter som skickas hem bör upplysas om vikten av att snabbt höra av sig igen om symtomen förvärras. Detta är speciellt viktigt vid infekterade bett i övre extremiteten.

Mindre komplicerade bettinfektioner som läker på förväntat sätt behöver i normalfallet inte komma på något återbesök.

 

ICD-10

Bett av djur, ospecificerat T14.1A

 

Biten eller angripen av annat däggdjur W55.00

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:124