Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
mån 19 augusti 2019, vecka 34
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Impetigo (svinkoppor)

Uppdaterad: 2018-01-13
Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

Granskad av: Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet


BAKGRUND
 

Impetigo är en infektion med bakterier i huden (pyoderma), vanligast nära munnen och ofta förekommande hos förskolebarn. Impetigo är en vanlig sjukdom som ökade i svårighetsgrad i början av 90-talet men epidemin tycks ha mattats.

 

Orsaker
 

Betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS) eller S. aureus; vid bullös impetigo alltid stafylokocker.

Under epidemin under 1990- och 2000-talet dominerade stafylokocker helt. I början av epidemin hade vi i Sverige en snabb ökning av fusidin-resistenta stafylokocker.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

 • Icke-bullös impetigo
  Gulaktiga, såriga utslag runt näsa och mun, ibland på händer och bål.

 • Bullös impetigo
  Eksemliknande förändringar med blåsor som snabbt går över i sårytor. Ofta förekommer stafylokocker i renkultur och då bildas inga krustor och inget, eller sparsamt med, sekret.
Icke-bullösBullös
OrsakGAS, S. aureusToxinbildande S. aureus
HudBörjar i småsårDrabbar intakt hud
Kliniska teckenSmå pustler -> spricker -> honungsfärgade krustorBullae -> spricker -> röd, fuktig hud och omgivande hud flagnar
Typisk lokalisationAnsikte, extremiteterVar som helst
Bilderwww.dermis.net - Icke-bullöswww.dermis.net - BullösInkubationstid
 

 • 2-3 dagar


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Steven-Johnson syndrom
 • Pemphigus vulgaris
 • Erythema multiforme
 • Tinea corporis
 • Nummulärt eksem
 • Bullös pemphigoid reaktion
 • Ecchymos
 • Dermatitis herpetiformis


UTREDNING / PROVTAGNING
 

I de flesta fall behövs ingen provtagning men eventuell antibiotikabehandling bör alltid föregås av bakterieodling, som bör tas efter rengöring.

BEHANDLING
 

Lokalbehandling som rekommenderas:
 

 1. Tag bort skorpan. Går oftast bra genom att lägga en blöt kompress på såret en stund och sedan skrapa bort skorpan.

 2. Tvätta med tvål och vatten och ev. klorhexidinlösning (ej i hörselgången).

 3. Barn och vårdnadshavare ska tvätta händerna och fingertopparna noga och ofta och använda egen handduk och egna sängkläder.

Klorhexidin används som lösning 2 mg/ml. Undvik klorhexidinsprit som svider.

Retapamulin (Altargo) är ett antibiotikum som enbart finns för lokalbehandling och som hittills inte visat korsreaktion med andra antibiotika. Randomiserade studier har visat att effekten är bättre än placebo (86% vs 52%; Koning 2008) och minst lika bra som fusidinsyra (99% vs 94%; Oranje 2007). Det rekommenderas därför av Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antibiotikafrågor (www.sls.se).

Läkemedelsverket skrev 2009: ”Retapamulin är ett topikalt antibiotikum som är aktivt mot stafylokocker och streptokocker och har en för humanläkemedel ny verkningsmekanism, vilket förväntas medföra en minskad risk för utveckling av korsresistens mot andra antibiotikaklasser". Altargo 1 % salva (retapamulin) godkändes i hela EU 2007 för korttidsbehandling av följande ytliga hudinfektioner:
 

 • Impetigo
 • Infekterade små rivsår
 • Skrapsår
 • Suturerade sår

"Den kliniska effekten av retapamulin mot impetigo visades vara överlägsen placebo och minst lika bra som för fusidinsyra. I de kliniska studierna gav retapamulin endast upphov till lokala biverkningar. Den kliniska effekten mot meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är inte fastlagd.”

 

Lokalbehandling med tveksam effekt


Väteperoxid (H2O2) finns som lokalbehandling (receptfritt i form av Microcid-kräm eller LHP-kräm [Lipid Hydrogen Peroxide]) som kan döda stafylokocker och streptokocker. Appliceras 2-3 ggr/dag i max 3-4 veckor. Den innehåller inget antibiotikum som kan ge upphov till allergi eller resistens. I en studie där 256 patienter randomiserades till fusidinsyra eller H2O2 var det 82 % respektive 72 % av fallen som läkte ut på 3 v (Christensen 1994). Skillnaden är inte signifikant. Man vet inte om utläkningen skulle bli så mycket sämre med placebo.

Sammanfattning: H2O2 är ofarlig och kanske effektiv. Det är emellertid inte med i Läkemedelverkets rekommendationer från 2009. De enda lokalbehandlingarna som rekommenderas där är tvål och vatten, klorhexidinlösning och Altargo.

 

Lokalbehandling som inte rekommenderas
 

Fusidinsyra (Fusidin, Fucidine): Använd inte Fucidin p g a stor risk för snabb resistensutveckling! I Sverige låg fusidinsyraresistensen hos S. aureus 2008 på 2 %–10 %.

Mupirocin (Bactroban) är en viktig medicin mot bärarskap av meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och ska användas mycket restriktivt. Läkemedelsverket har dessutom redovisat data som talar för att även detta lokala antibiotikum driver på resistensutvecklingen.
 

Impetigo1.jpg


Diagrammet ovan visar att svenska läkare följt rekommendationerna att slutat behandla impetigo med fusidinsyra och mupirocin (Melander & Skoog 2005).

 

Systemisk behandling
 

Antibiotika peroralt övervägs vid mycket utbredd impetigo, vid feber och vid terapisvikt. Antibiotikabehandling bör föregås av odling med resistensbestämning. I regel är en veckas behandling tillräcklig. Använd stafylokockantibiotika om du inte har odling som enbart visar streptokocker (använd då fenoxymetylpenicillin [Kåvepenin]).
 

Läkemedelsverkets rekommendationer (2009):

Behandlingstid: 7 dagar

Vuxna: Flukloxacillin (Heracillin) 1 g x 3 eller i andra hand Cefadroxil 500 – 1000 mg x 2.

Barn: Cefadroxil mixtur 15 mg/kg x 2.
Flukloxacillin (10-17 mg/kg x3) fungerar bra om barnet tar det, men smaken gör att barnet ofta vägrar.

Alternativ vid t ex pc-allergi: Klindamycin (t ex Dalacin; vuxna 150-300 mg x 3, barn 5 mg/kg x 3.


 

SMITTSAMHET
 

Mycket smittsam. Sprids via direktkontakt. Ofta samtidigt streptokocktonsillit.

 

Hygienråd vid impetigo
 

 • Barn med impetigo bör ej vara på dagis förrän såren har läkt.

 • Undersök om familjemedlemmarna har impetigo-liknande hudförändringar och behandla enligt ovan.

 • Noggrann hygien med handtvättning, engånghanddukar, engångsnäsdukar kan minska risken för smittspridning.

 • Hygienråd för förskola och barnhem kan fås från Folkhälsomyndigheten, se ”Smitta i förskolan".


UPPFÖLJNING OCH KOMPLIKATIONER
 

Flertalet fall behöver ej följas upp av läkare (men kanske av distriktssköterska).

Högst 10% av patienterna drabbas av någon av följande komplikationer:

 • Cellulit
 • Suppurativ lymfangit
 • Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS)
 • Scarlatina
 • Osteomyelit, septisk artrit
 • Pneumoni
 • Sepsis

Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS) är en allvarlig stafylokockinfektion som främst drabbar nyfödda barn. Exotoxiner från stafylokockerna binds till molekyler i desmosomerna, kittet mellan hudcellerna. Det gör att huden lossnar, ibland över hela kroppen. Stafylokockantibiotikum i.v. eller p.o. krävs (alltid i.v. till nyfödda). Kallas också Staphylococcal Lyell's Syndrom eller Dermatitis Exfoliativa Neonatorum. Äldre barn och vuxna har vanligen antikroppar mot toxinerna och drabbas därför sällan av SSSS.

Bilder på www.dermis.net
Bilder på dermnetz.org


 

ICD-10

Impetigo (svinkoppor) L01

 

Referenser
 

 • Behandling vid impetigo. Behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket (PDF) 2003.

 • Christensen OB, Anehus S. Hydrogen peroxide cream: an alternative to topical antibiotics in the treatment of impetigo contagiosa. Acta Derm Venereol. 1994 Nov;74(6):460-2. Länk

 • Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner – ny rekommendation. Behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket (PDF) 2009.

 • Koning S et al. Efficacy and safety of retapamulin ointment as treatment of impetigo: randomized double-blind multicentre placebo-controlled trial. Br J Dermatol. 2008;158(5):1077-1082. Länk

 • Koning S, van der Sande R, Verhagen AP, van Suijlekom-Smit LW, Morris AD, Butler CC, Berger M, van der Wouden JC. Interventions for impetigo. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jan 18;1 Länk

 • Melander E et al. Bactroban-salva bör undvikas vid impetigo! Info från Läkemedelsverket 2002 nr 3 p. 9-10. Även på Läkemedelsverkets hemsida

 • Melander E, Skoog G. Antibiotikaförbrukning och resistensutveckling under 10 år. I: Strama tio år. www.strama.se (2005).

 • Oranje AP, Chosidow O, Sacchidanand S, Todd G, Singh K, Scangarella N, Shawar R, Twynholm M; TOC100224 Study Team. Topical retapamulin ointment, 1%, versus sodium fusidate ointment, 2%, for impetigo: a randomized, observer-blinded, noninferiority study. Dermatology. 2007;215(4):331-40. Länk

 • Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt. Socialstyrelsen, Stockholm 2008. www.socialstyrelsen.se

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:1057